la Barriera d’Enfer

Nel documento Giacomo Puccini LA BOHÈME (pagine 98-118)

Vad är moms?

Moms är en kortform för mervärdesskatt och är en omsättningsskatt som staten tar ut. När en vara eller tjänst omsätts, dvs säljs eller på något annat sätt tas ut ur en verksamhet, ska moms läggas på.

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett företag kommer att betala in moms på.

Momsregistrering

Så fort du har en momspliktig verksamhet ska du momsregistrera dig hos Skatteverket, detta oavsett om du ska redovisa momsen en gång per år, var tredje månad eller varje månad.

Om du säljer varor eller tjänster till någon med VAT-nummer i ett annat EU-land måste du lämna en periodisk sammanställning (kvartalsrapport) antingen varje månad eller en gång i kvartalet.

Läs mer om redovisning av moms i kapitlet Momsredovisningen.

Momsbefrielse för små företag

Har du en försäljning på högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår kan du befrias från moms. För att du ska kunna bli befriad får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor under något av de två närmast föregående åren.

Befrielsen är frivillig, så du kan välja att redovisa moms även om din försäljning är högst 30 000 kr exklusive moms.

Utgående och ingående moms

På de inkomster företaget har läggs det på moms. Den här momsen kallas utgående moms. I de flesta utgifter företaget har ingår det också moms. Den momsen kallas ingående moms.

Är den sammanlagda utgående momsen större än den sammanlagda ingående momsen måste företaget betala in mellanskillnaden till Skatteverket.

Är istället den sammanlagda momsen på de inkommande faktu-rorna större än den sam manlagda utgående momsen, t ex vid ett större inventarieköp eller om företaget går med förlust, får företaget tillbaka mellan skillnaden från Skatteverket.

En del företagare tycker att det är bra om de får mycket moms tillbaka. Men att ständigt få moms tillbaka tyder oftast på att

Vad är moms?

före taget går med förlust, såvida inte före taget har stor export-omsättning.

Läs utförligt om momsreglerna i vår bok MOMS – PRAKTISK HAND-BOK I MERVÄRDESSKATT.

Procentsatser

Det finns tre momsnivåer: 25%, 12% och 6%. Det mesta som är momsbelagt har 25% moms. På livsmedel samt hotell- och restau-rangtjänster är det 12% moms. Resor (personbefordran), tidningar, böcker, idrott och delar av kulturområdet är det 6% moms på.

Det vi pratar om här är det så kallade momspålägget eller skatte-satsen, den moms som läggs på varan eller tjänsten. Ofta vet man bara priset inklusive moms och då är det bra att veta hur mycket momsen blir bak länges räknat, dvs hur stor del av totalpriset som är moms.

Momspålägget 25% blir baklänges 20%. Momspålägget 12% blir baklänges 10,71%. Momspålägget 6% blir baklänges 5,66%.

Du köper en vara för 100 kr. Av detta är 20% eller 20 kr (baklänges)moms.

Beloppet exklusive moms är alltså 80 kr.

Om du vill lägga på momsen på dessa 80 kr blir procentsatsen 25%

( framlänges)moms. 25% på 80 kr blir just 20 kr.

Export och import

Om företaget exporterar, dvs säljer till länder utanför EU, lägger du inte på någon moms på priset, export är alltså momsfri. Däremot får du som vanligt lyfta all moms på de utgifter företaget haft och få momsen återbetalad.

På importerade varor (och vissa tjänster) från länder utanför EU läggs moms på, inte av säljaren, utan av Tullverket. Den här momsen får ditt företag lyfta av precis som all annan ingående moms.

Så här fungerar momsen

Momsen är ingen kostnad för ditt företag, utan det är den slutlige konsumenten som egentligen betalar hela momsen. Det enda som påverkar dig är arbetet med att redovisa momsen.

Vad är moms?

Byte

Om du gör en bytesaffär, dvs samtidigt som du säljer en vara tar en annan i inbyte, betraktas detta som två skilda transaktioner ur momssynpunkt. Det blir utgående moms på hela den summa du skulle fått om du istället sålt varan och ingående moms på vad du skulle betalat för bytesobjektet om du istället köpt det.

Moms på hela summan

När du tar betalt ska du lägga moms på hela beloppet. I detta inräknas, förutom själva varans eller tjänstens pris, även andra statliga skatter eller avgifter som tull och reklamskatt. På så sätt kan det bli skatt på skatten.

Även andra – ibland i och för sig momsfria – delar av faktura beloppet blir det moms på i samband med försäljning av en vara eller tjänst som är momsbelagd. Hit hör t ex

• frakt- och portokostnader

• postförskottsavgifter

• försäkringspremier

• fakturerings- och expeditions avgifter

• resekostnader och milersättning

• restids- och traktamentsersättningar.

Vad är moms?

Egna uttag

Om du tar ut tjänster eller varor för egen del ur företaget måste företaget redovisa moms även på detta. Momsen beräknas på inköps-värdet eller självkostnadspriset vid tidpunkten för uttaget, eller kostnaden för att utföra tjänsten. Detta kallas uttagsmoms.

( Observera dock att uttagen ska värderas till marknadspris i inkomstdeklarationen.)

Du ska också redovisa uttagsmoms om du utför tjänster eller över-låter varor till bekanta, släkt och vänner utan vederlag (gratis).

Tar du ut en ersättning som understiger marknadsvärdet ska du redo visa moms på varans/tjänstens marknadsvärde.

Exempel på uttag av tjänst:

En ägare till en bilverkstad repa rerar familjens bil.

En ägare till ett åkeri låter de an ställda flytta hans privata bohag.

En ägare till en arkitektbyrå ritar en villa åt sig själv.

Handel med EU-länder

Handel med varor inom EU räknas inte som export och import utan som unionsintern handel.

Reglerna innebär att säljaren normalt inte lägger på någon moms vid försäljningen utan köparen redovisar momsen i sitt hemland i samband med momsdeklarationen. Köper du något från ett annat EU-land deklarerar du själv en ”förvärvsmoms” på köpet. Sam tidigt lyfter du denna moms, precis som all annan ingående moms (om du har helt momspliktig verksamhet), ett nollsummespel alltså.

För att säljaren inte ska behöva lägga på någon moms på sin faktura krävs det att han skriver köparens momsregistreringsnummer på fakturan. Annars måste säljaren lägga på moms och då kan det bli besvärligt för köparen att få tillbaka momspengarna.

Om du köper varor från ett annat EU-land är det alltså viktigt att du meddelar ditt momsregist reringsnummer ( VAT-nummer).

Exempel:

SE670703771201 (person-/organisationsnummer + SE före och 01 efter).

Vid handel med tjänster mellan näringsidkare i olika EU-länder är omvänd momsskyldighet huvud regel. Försäljning av tjänster till näringsidkare i länder utanför EU anses omsatta i utlandet.

Reglerna gäller oavsett om näringsidkaren bedriver momspliktig

Vad är moms?

eller momsfri verksamhet. Något krav på att köpare i andra länder ska ha ett VAT-nummer för att reglerna ska gälla finns inte (till skillnad mot vad som gäller vid varuhandel).

Vissa typer av tjänster räknas dock som omsatta i Sverige och ska därför momsredovisas i Sverige.

Vid köp av tjänster från näringsidkare i utlandet ska köparen alltså redovisa moms på köpet. Det gäller även företag med momsfri verksamhet, som då blir skyldiga att momsregistrera sig (för att kunna redovisa moms på förvärvet av tjänsten).

Omvänd moms inom byggsektorn

Inom byggsektorn gäller så kallad omvänd momsskyldighet när ett byggföretag säljer bygg tjänster till ett annat byggföretag. Med omvänd momsskyldighet menas att du som säljare inte lägger på någon moms på fakturan. Det är istället köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet. Har köparen rätt att lyfta momsen på fakturan redovisar han samma belopp som avdragsgill ingående moms.

Kurtans Bygg AB har utfört byggtjänster åt Bengans Bygg AB. När Kurt skickar fakturan för de utförda byggtjänsterna lägger han inte på någon moms på fakturan som uppgick till 40 000 kr. I sin momsdeklaration ska han dock redovisa det fakturerade beloppet på 40 000 kr på rad [41] som försäljning av tjänster.

Bengan ska sedan som köpare av byggtjänsterna redovisa fakturabeloppet på 40 000 kr som inköp av tjänster på rad [24] och den beräknade utgående momsen, 10 000 kr (0,25 x 40 000), på rad [30]. Eftersom Bengan har rätt att lyfta momsen redovisar han den ingående momsen, 10 000 kr, på rad [48].

Även för vissa delar av skrothandeln gäller regler om omvänd moms.

Nel documento Giacomo Puccini LA BOHÈME (pagine 98-118)