ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE DICHIARAZIONE DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Nel documento Tel Fax Cod. fisc Partita Iva (pagine 21-35)

North Sweden är ett projekt med Norrlandsfonden som projektägare. Uppdraget fastställs av huvudmännen vid ett årligt ägarråd och verksamheten leds av en styrelse med åtta ledamöter, dessa representerar huvudmännen och har under 2006 varit:

Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, ordförande Torbjörn Halvarsson, Företagarna

Ägarråd hölls den 15 december 2006. Styrelsemöten har under 2006 hållits den 20 juni, 3 oktober, 22 november och 15 december.

North Sweden har kontor i Bryssel, Umeå och Luleå. Personalen har varit:

Nils-Olof Forsgren, direktör, Bryssel (t o m 15 mars) Inge Andersson, direktör, Bryssel (fr o m 1 april) Maria Larsson, kontorschef, Bryssel

Mats Falck, kontorschef, Umeå (föräldraledig 1 mars – 24 september) Emmy Sundin, Umeå (vikarie för Mats Falck 1 februari – 31 augusti) Sabine Mayer, Kontorschef, Luleå (fr o m 1 februari)

Praktikanter har varit:

Sofia Mörtlund, Umeå universitet (t o m 20 juni)

Maria Rhenberg, Luleå tekniska universitet (t o m 20 juni) Sami Khalifeh, Umeå universitet (fr o m 1 september) Maria Didi, Umeå universitet (fr o m 1 september)

2. Berättelse 2006 och verksamhetsplaner 2007

2.1 Regionens etablering och närvaro på EU-arenan Berättelse 2006

Goda relationer med andra regionkontor i Bryssel är av stor betydelse för North Swedens verksamhet.

Under 2006 har North Sweden aktivt tagit del i bildandet av Informal Baltic Sea Group (IBSG) i Bryssel. Även kontakterna med regionkontor från övriga EU har ökat.

I detta sammanhang har en stor arbetsinsats lagts på arrangemangen kring Open Days i mitten av oktober. Open Days organiseras årligen av Regionkommittén och

generaldirektoratet för regionalpolitik (DG Regio) tillsammans med ett stort antal regionkontor, i år drygt 130.

Under en vecka hålls ett stort antal seminarier arrangerade av olika konglomerat.

North Sweden ingick i konglomeratet Sustainable Energy Regions tillsammans med bland andra Mid Sweden Office, Nordirland, East Finland och East of England.

Hela evenemanget fungerar som en plattform för presentation av regionerna samt för kunskaps- och nätverksutbyte mellan regionala aktörer.

Ett viktigt inslag i North Swedens arbete är att följa vad som sker i olika

internationella organisationer i Europa. North Sweden har under 2006 bevakat möten hos ett antal av dessa organisationer.

Europaforum Norra Sverige

Samarbetet inom Europaforum Norra Sverige är en viktig del av en aktiv påverkan från politiker i de fyra nordligaste länen på områden som strukturfondsåtgärder, regionalstöd och FoU. North Sweden bidrar aktivt i utformning av strategier och etablering av gemensamma positioner.

Inom ramen för Europaforum Norra Sverige har påverkan skett exempelvis när det gäller fördelning av EU:s strukturfonder och utformning av sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling. Arbetssätten har bland annat varit skrivelser och personliga uppvaktningar av regeringsföreträdare.

Under året har North Sweden bidragit till den verksamhet och de aktiviteter för påverkan som Europaforums rapportörer genomfört. North Sweden har deltagit vid samtliga tjänstemannamöten och lämnat konstruktiva bidrag i beredning inför rapportörsmötena.

Kärnan i verksamheten och det egentliga Europaforum är de möten med inbjudna politiker och näringslivsföreträdare från hela regionen som hålls årligen. Årets möte med Europaforum hölls i Östersund och lockade cirka 200 deltagare. Mötet antog ett uttalande med uppmaningen till regeringen att i god tid ta beslut avseende

områdesindelning för strukturfondsprogrammen. Anledningen var att undvika en fördröjning av arbetet med att utarbeta programmen. Mötet uppmärksammade också vikten av att EU fortsatt driver arbetet med policyn Nordlig Dimension.

EU-information

En förutsättning för att regionens aktörer framgångsrikt skall kunna verka på EU-arenan är att man har aktuell information. North Sweden arbetar därför med

övergripande informationsverksamhet även utanför nedan beskrivna policyområden.

Detta kan ske i form av besök från regionen till brysselkontoret, engagemang i regionala nätverk och mer allmänna informationsinsatser i regionen av

engångskaraktär.

Brysselbesök

Den största nyttan med besöksverksamheten är att besökare kommer till

Bryssel och North Sweden för att söka kunskap och information samt för att få hjälp med att skapa kontakter. Miljön och närheten till beslutsfattare inspirerar och minskar det mentala avståndet till EU.

Några exempel på organisationer som besökt Brysselkontoret under året är:

- Socialstyrelsen - Designtech

- Luleå tekniska universitet - Glesbygdsverket

- Miljöenheten vid Länsstyrelsen i Västerbotten - FOI-Umeå

- Nordkalottrådet - Norrlandsoperan

- Förvaltningschefer i Piteå kommun - Kommunledningen i Umeå kommun

- Näringslivsavdelningen, Länsstyrelsen i Västerbotten

Regionala nätverk

I regionen finns ett antal mer eller mindre formaliserade nätverk för internationellt engagemang, där North Sweden är deltagare eller i vissa fall sammankallande. Syftet är framför allt informations- och idéutbyte.

Exempel på nätverk i vilka North Sweden under året varit aktiv är: Västerbottens internationella partnerskap (VIP), Norrbottens internationella råd (NIR), Kustgruppen i Norrbotten och tjänstemannamöten för North Swedens huvudmän i respektive län.

Regional informationsverksamhet

Punktinsatser för EU-information och beskrivning av North Swedens verksamhet har under året gjorts hos ett antal organisationer. I de flesta fall har även framtida

samarbete behandlats.

Exempel på organisationer som besökts:

- Storumans kommun - Vindelns kommun - Luleå kommun - Piteå kommun

- Socialnämndernas ordförande i Norrbotten - Dalkarså folkhögskola

- Lantmäteriföreningen Norrbotten - Centek

- Umeå Norra Rotaryklubb

- Umeå universitets internationaliseringskommitté - Umeå Internationella Gymnasium

Två större informationsarrangemang i regionen har genomförts av North Sweden.

Seminariet På gång i Bryssel, som ägde rum 23 februari i Skellefteå lockade 65 deltagare. Syftet var att informera om EU:s agenda och att visa på vikten av regional beredskap för att öka regionens förmåga till påverkan.

I Överkalix och Skellefteå genomfördes den 7:e respektive 8:e december seminarier om finansieringsmöjligheter av transnationella projekt inom ett antal policyområden med 80 deltagare på respektive ort. Seminariet i Skellefteå arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten.

Verksamhetsplan 2007

North Sweden ska:

• Öka kontakterna med andra regionkontor i Bryssel och aktivt följa regionens engagemang i internationella organisationer.

• Öka sitt samarbete med regionens EU-parlamentariker och regionens ledamöter i Regionkommittén.

• Göra sig mer känd i EU:s institutioner.

• Arrangera en EU-utbildning för Norrbottens kommunförbund.

• Delta i ett konglomerat under Open Days 2007.

• Uppmuntra regionala aktörer till ökat deltagande i europeiska seminarier och konferenser samt till ökad besökfrekvens till Bryssel och EU-institutionerna.

• Tillsammans med regionens aktörer planera och genomföra besök i regionen av strategiskt viktiga personer.

• Stödja Umeå kommuns ambition att bli kulturhuvudstad 2014.

• I aktiv samverkan med regionens aktörer eftersträva att norra Sverige får en roll i planeringen inför Sveriges ordförandeskap i Rådet hösten 2009.

2.2 EU:s regionalpolitik

Beslutet om EU:s regionalpolitik för perioden 2007-2013 innebär att norra Sverige inte längre tillhör strukturfondsprogrammet Mål 1 utan ingår tillsammans med övriga Sverige i programmet Konkurrens och sysselsättning. Dock får norra Sverige en kompensation för sitt geografiska läge motsvarande ett tillägg på 35 euro per

innevånare och år (ca 1000 miljoner kr). Den totala tilldelningen till norra Sverige är ca 2,5 miljarder kronor.

De operativa programmen för strukturfonderna, som kommer att godkännas av kommissionen i början av 2007, ska utgå från en europeisk, nationell och regional strategi.

Länsstyrelsen i Norrbotten har haft samordningsansvaret för att ta fram ett förslag till regionalt program för norra Sverige. Programmet har utarbetats i en bred krets av aktörer på regional och lokal nivå.

Berättelse 2006

North Sweden har aktivt påverkat utformningen av strategier och program genom att delta vid möten och konferenser där dessa behandlats. Gleshetsstudien från 2005 har varit ett bra verktyg i detta arbete, inte minst på europeisk nivå. En populärversion av studien har också producerats.

I syfte att berätta för beslutsfattare inom kommissionen om hur strukturfondsmedlen använts perioden 2000-2006 genomförde strukturfondsdelegationen för norra Sverige och North Sweden ett arrangemang i Bryssel den 4-5 oktober. Arrangemanget From the ArcticEdge of Europe blev mycket uppmärksammat och bestod av utställningar och presentationer av projekt, som finansierats med strukturfondsmedel från Mål 1 programmet Övre Norrland.

Ytterligare ett tillfälle för regionen att berätta om sitt arbete med strukturfonderna var när kommissionären för DG Regio Danuta Hübner besökte regionen den 7-8

september. Vid besöket presenterades projekt med stark koppling mellan universitet och näringsliv. North Sweden hade aktiv del i planeringen och genomförandet av besöket.

Verksamhetsplan 2007

North Sweden ska:

• Bidra till att regionen aktivt deltar i DG Regios konferensserie med temat Regions for Economic Change. Ursprunget till konferensen är till viss del den diskussion som North Sweden och Lapland-Oulu hade med Graham

Meadows, generaldirektör för DG Regio, i december 2005.

• Följa upp de förslag som kommer att presenteras i fjärde sammanhållningsrapporten under våren 2007.

• I samarbete med andra aktörer och inom ramen för Europaforum Norra Sverige utarbeta en strategi för att verka så att regionala utvecklingsinsatser även fortsättningsvis skall vara en gemensam fråga för EU.

• Aktivt bevaka att de perifera delarna av Europa finns med i arbetet inför översynen av EU:s budget under 2008.

Gränsöverskridande samarbete Berättelse 2006

I den europeiska strategin för sammanhållningspolitiken uppmärksammas samarbetet över gränserna både inom EU och över EU:s yttre gräns. Enligt den bör det

gränsöverskridande samarbetet inriktas på att förstärka gränsregionernas

konkurrenskraft samt bidra till ekonomisk och social integration mellan Europas regioner. I den nya strukturfondsperioden 2007-2013 har gemenskapsinitiativet Interreg uppgraderats och blivit ett av tre målområden och kallas Mål 3. Därutöver kommer den nya europeiska grannskapspolitiken och partnerskapsinstrumentet att möjliggöra samarbete med EU:s yttre gränsområden.

Under 2006 har North Sweden anordnat finansieringsseminarier för att informera om de finansieringsmöjligheter som EU erbjuder för gränsöverskridande samarbeten.

Under Finlands första ordförandeskap 1999 lanserades policyn Nordlig dimension för att sätta norra Europa och den yttre gränsen mot Ryssland på EU-kartan. Sedan dess har två handlingsprogram för Nordlig dimension tagits fram varav det senare sträcker sig över åren 2004-2006. Under Finlands andra ordförandeskap hösten 2006 förbereds en ny policy för Nordlig Dimension som ska gälla från den 1 januari 2007. Den största förändringen är att den blir gemensam för EU, Island, Norge och Ryssland.

Tidigare har policyn för Nordlig Dimension endast varit en del av EU:s politik för yttre förbindelser.

Den nya policyn för Nordlig dimension kommer att beröra samma breda samarbetsområden som tidigare men kommer tydligare att kopplas till EU:s samarbetsavtal med Ryssland som sträcker sig över fyra Spaces;

- The Common Economic Space,

- The Common Space of Freedom, Security and Justice, - The Common Space in External Security samt

- The Common Space on Research, Education, Culture.

Vid Europaforum Norra Sverige i Östersund den 8-9 juni 2006 antogs ett

positionspapper som stödjer framtagandet av en ny policy för Nordlig Dimension.

North Sweden var delaktig i framtagandet av positionspappret.

Under våren initierade North Sweden en dialog mellan länsstyrelserna, kommunförbunden och landstingen i Norrbotten och Västerbotten i syfte att gemensamt genomföra svensk-ryska Barentsdagar för att lyfta fram och synliggöra länens arbete inom Barents. En förstudie genomfördes under ledning av North

Sweden för att kartlägga EU-projekt med koppling till Barents, som Västerbotten och Norrbotten är delaktiga i.

I samråd med de berörda huvudmännen kommer de svensk-ryska barentsdagarna att genomföras under våren 2007 efter att nya avtal har undertecknats mellan

Västerbotten och Karelska republiken och eventuellt även mellan Norrbotten och Murmansk Oblast.

Norra Sverige har tillhört de mest Interregtäta områdena inom EU med tre A-program (Nord, Kolarctic och Kvarken-Mittskandia), två B-program (Östersjöprogrammet och

Norra Periferiprogrammet) och C-programmet. Därtill har norra Sverige deltagit inom TACIS-programmet i samarbetet med Ryssland.

Inom Interreg III B Östersjöprogrammet har Länsstyrelsen i Västerbotten varit

projektägare för projektet Barents 2010 som resulterat i en regionalt förankrad strategi för Barentsområdet. Strategin rymmer fem olika sektorsprogram inom områdena:

- Gruv och mineral, - Skogsbruk, - Olja och Gas, - Turism

- Öst-västliga kommunikationer.

Under 2006 har North Sweden bevakat utformningen och medelstilldelningen till Nya Mål 3 samt deltagit och lämnat synpunkter på programmen under programarbetet.

Verksamhetsplan 2007

North Sweden ska:

• Följa utformningen av den nya policyn för Nordlig Dimension inom de områden som är av intresse för huvudmännen.

• Informera om finansieringsmöjligheter gällande gränsöverskridande territoriellt samarbete med fokus på Mål 3 B och C samt ENPI.

• Med berörda aktörer genomföra svensk-ryska Barentsdagar och högnivåseminarium.

• Med berörda aktörer genomföra kunskapsseminarium gällande bredbandsutbyggnad i Barentsregionen.

• Med berörda aktörer genomföra seminarium kring gränshandel mot Norge och Ryssland med anledning av IKEA:s etablering i Haparanda-Torneå.

• Med berörda aktörer genomföra seminarium kring erfarenheter, nuvarande spelplan och framtida möjligheter som gas- och oljeindustrin i ryska Barents medför. De två sista aktiviteterna samordnas med North Swedens engagemang inom näringslivsområdet.

2.4 Infrastruktur

Berättelse 2006

EU:s transportpolitik har utvecklats mycket under de senaste 15 åren. Målet, så som det formulerades i den första vitböckerna från 1992 och 2001, är att skapa

förutsättningar för tillgängliga, välfungerande och effektiva transportsystem i Europa i linje med den reviderade Lissabonstrategin.

Under 2006 har en halvtidsöversyn av 2001 års vitbok genomförts och presenterats.

Under åren 2001-2006 har fokus bland annat legat på att bli kvitt flaskhalsar i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). EU har under senare år antagit flera viktiga förslag som nu håller på att genomföras. Exempelvis har godstrafiken på järnvägar öppnats för konkurrens och 30 prioriterade TEN-T projekt har fastlagts. I Sverige är Nordiska triangeln samt Motorways of the Baltic Sea medtagen i listan. Europaväg 12 inom Sverige är fortfarande inte medtagen trots att den är TEN-T klassad på den

finska sidan och att Norge investerat i Umskarstunneln som möjliggör trafik under vintern.

Under 2007 kommer det fleråriga investeringsprogrammet av TEN-projekt att fastställas för åren 2007-2014. I februari 2006 skickade regeringen in Sveriges prioriterade projekt och förutom de tidigare prioriterade projekten kom även

transportkorridoren längs norrlandskusten (Botniska korridoren) med, vilket är en stor framgång för Botnia- och Norrbotniabanans fullföljande. North Sweden har hela tiden aktivt arbetat för att Botniska korridoren ska medtas på Sveriges prioriteringslista.

North Sweden deltar aktivt i Norrbotniabanans styrgrupp och arbetar för att E12 ska TEN-T klassas.

I Högnivågruppens rapport från november 2005 gällande transeuropeiska

transportaxlar presenterades fem transportaxlar som förbinder EU med övriga världen.

En av de fem axlarna är The Nordic axis som går via Narvik-Haparanda vidare in i Ryssland mot Kina. I den öppna konsultationen som stängdes i början av 2006 deltog norra Sverige genom att CPMR (Coference of Peripherial Maritime Regions),

Norrbotniabanan och Europaforum Norra Sverige lämnade in remissvar som alla starkt stödde högnivågruppens förslag. North Sweden har aktivt arbetat för att The Nordic axis skulle uppmärksammas av högnivågruppen.

Inför den nya budgetperioden har kommissionen under året lanserat det nya Marco Polo-programmet. North Sweden har under året arrangerat seminarier för att

informera om de nya projektfinansieringsverktygen från EU inom transportområdet.

Under 2007 kommer kommissionen bland annat att presentera en grönbok kring stadstrafik. Kommissionen kommer också att presentera en rapport om

transportscenarier med ett 20-årigt respektive 40-årigt perspektiv. En europeisk hamnpolitik kommer också att arbetas fram samt kommer det fleråriga

investeringsprogrammet gällande TEN-T att antas.

Verksamhetsplan 2007

North Sweden ska:

Följa och tillsammans med berörda aktörer föra fram regionens synpunkter på gällande EU:s transportpolitik och bidra till samarbete med den nationella nivån. Minst ett policyseminarium ska genomföras under året.

Bidra till att regionens aktörer tar aktiv del i EU:s projektfinansieringsinstrument inom transportområdet.

Följa arbetet med en europeisk hamnpolitik genom att genomföra ett

informationsseminarium på temat hamnar tillsammans med berörda aktörer.

Bidra till att kommissionen uppmärksammar isbrytningsproblematiken i Östersjön.

Följa arbetet med Motorways of the Sea samt bidra till regionens arbete inom AER (Assembly of Europeans Regions), UBC (Union of Baltic Cities) och CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) inom transportområdet.

Delta i Norrbotniabanans styrgrupp samt i Västerbottens kommunikationsråd.

Aktivt verka för att E-12 ska TEN-klassas

2.5 Näringsliv

Övergripande målsättning för North Sweden är att näringslivet på olika sätt skall medverka i regionens omvärldsbevakning, påverka EU:s relevanta policys samt delta i EU-finansierade projekt. Givetvis skapas goda förutsättningar för näringslivet även via andra arbetsområden som infrastruktur, energi, regionalpolitik samt forskning och utveckling.

Berättelse 2006

Under 2006 har North Sweden deltagit i utformningen av både de regionala utvecklingsplanerna (RUP) och de regionala tillväxtprogrammen (RTP).

North Sweden medverkade i genomförandet av strukturfondsdelegationens regionutställning i Bryssel hösten 2006. Tillväxt och utveckling i regionen stod i fokus för evenemanget. Företag från regionen presenterade också sin verksamhet under evenemanget. Mer information kring detta finns under kapitel 2.2 (EU:s regionalpolitik).

Statsstöd

EU:s generella målsättning är att uppnå mindre och bättre riktade statsstöd samtidigt som sammanhållningsmål och konkurrensneutralitet bevaras. När man talar om regionalstöd avser man normalt stöd till nyinvesteringar och endast i undantagsfall driftsstöd. Transportstödet är i detta fall ett undantag och dess status som driftstöd är ännu inte slutligt avgjord.

I december 2005 antogs de nya riktlinjerna för statligt regionalstöd. De fyra nordliga länens målsättning att i det nya regelverket introducera en ny form av driftsstöd för att motverka avfolkningen i de minst befolkade områdena lyckades. Dessutom tillåts numera en ny form av stöd för att främja bildandet av nya företag i stödområden.

Utifrån dessa regler skall nationella stödkartor tas fram och stödordningar fastställas.

Regionens ambition har naturligtvis varit att utnyttja de ovan nämnda möjligheterna vid framtagningen av nationella stödordningar. North Sweden har under året

fortsättningsvis arbetat med att ta fram de regionala positioner som påbörjades i slutet av 2005.

Ett antal rundabordsdiskussioner med näringslivsorganisationer, företagare, myndigheter och politiker har hållits i både Norrbotten/Västerbotten och

Västernorrland/Jämtland. Resultatet av dessa överläggningar har kommunicerats med svensk nationell nivå och formell avsändare har varit Europaforum Norra Sverige.

Mycket av den närmaste tidens arbete måste följaktligen ske på nationell nivå. Nedan listas några av de frågor som är aktuella och där norra Sveriges röst bör göra sig hörd.

ƒ Utformning av nationell stödordning för regionalstödet.

ƒ Förändringar i godkänt stödområde för regionala investeringsstöd.

ƒ Transsportstödets slutliga utformning och då speciellt frågan om stödet för intransport ska finnas kvar

ƒ Föreslaget om höjning av tröskelvärdet för stöd av mindre betydelse (de minimis)

ƒ Eventuella förändringar i indelning av stödområde. Ska församlings- eller kommungräns gälla i framtiden?

Verksamhetsplan 2007

North Sweden ska:

• Uppmuntra deltagande i CIP, ramprogrammet för konkurrenskraft och

innovation. Detta bildar en gemensam ram för insatser som är viktiga för ökad produktivitet, innovationskapacitet och hållbar tillväxt.

• Göra en studieresa till Polen, i samarbete med Företagarna och ALMI Företagspartner under 2007.

• Återuppta träffar med Handelskamrarna, Företagarna, LRF och North Sweden under 2007. Exempel på ämnen som kan tas med på dagordningen är: energi, Landsbygdsprogrammet (LP), internationellt perspektiv, främjande av entreprenörskap och småföretagsutveckling.

• Presentera sig på Företagarnas regionstyrelser i Norrbotten respektive Västerbotten samt delta i evenemang tillsammans med Företagarnas lokalavdelningar.

• Stödja Europaforums arbete med att undersöka hur andra länder använder statsstödet.

• Bevaka utvecklingen av Jeremie-initiativet.

• Tillsammans med regionens aktörer bevaka och påverka det nationella arbetet med att ta fram framtida stödområden och stödförordningar.

• Genomföra ett seminarium om gränshandel, antingen som ett delarrangemang i serien av svensk-ryska Barentsdagar eller i globaliseringskonferensen som planeras inom ramen för Bottenviksbågen.

• Tillsammans med aktörer i regionen genomföra ett seminarium om tidigare erfarenheter, nuvarande spelplan och framtida möjligheter inom gas och oljeindustrin i ryska Barents. De två sista aktiviteterna samordnas med North Swedens arbete inom området för gränsöverskridande samarbete (kapitel 2.3).

2.6 FoU

Berättelse 2006

Sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7) antogs av Europaparlamentet i slutet av november och framtagandet av de olika

arbetsprogrammen ligger mer eller mindre i sina slutfaser. Under 2006 har North Sweden följt utvecklingen och tillsammans med andra aktörer påverkat utformningen av ramprogrammet. Detta har gjorts genom att delta i olika nätverk, både nationellt och regionalt, exempelvis Sveriges kommuners och landstings FP7-nätverk och Umeå universitets FP7-grupp

North Sweden har under 2006 medverkat till ökad synlighet på den europeiska arenan för ett antal av regionens prioriterade tematiska områden. Exempel på sådana

områden är energiområdet (se nedan), Process-IT och Collaborative Working

Environment (CWE). Inom dessa områden är aktörerna aktiva och finns i båda länen.

För att etablera regionens CWE-kunnande i Europa planerade och genomförde North Sweden tillsammans med LTU och kommissionen en konferens i Bryssel där cirka 250 personer deltog.

För att etablera områden och uppnå inflytande på EU-arenan har personer engagerats och fler måste fortsätta att engageras som exempelvis utvärderare av

ramprogramsprojekt och nationella experter vid relevanta direktorat.

Regionens ökade engagemang i forskningsfinansiering via EU har märkts påtagligt, inte minst av antalet deltagande vid IST 2006 i Helsingfors i slutet av november. Där

Regionens ökade engagemang i forskningsfinansiering via EU har märkts påtagligt, inte minst av antalet deltagande vid IST 2006 i Helsingfors i slutet av november. Där

Nel documento Tel Fax Cod. fisc Partita Iva (pagine 21-35)

Documenti correlati