Nota metodologica – Elaborazione Dati

Nel documento LAVORO 2021 DINAMICHE OCCUPAZIONALI IN PROVINCIA DI MANTOVA. Osservatorio Mercato del Lavoro (pagine 32-37)

1. Araştırmadan elde edilen bulguların 387 öğrenciden elde edilen verilerle sınırlı kalmıştır. Bu nedenle daha büyük örneklemler üzerinde araştırmalar yapılabilir.

2. Bu araştırma, sekizinci sınıf düzeyinde ve Siirt ilinde gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda, farklı sınıf düzeylerinde ve farklı şehirlerde benzer çalışmalar yürütülebilir.

3. Bu araştırmada akademik başarı verileri TEOG sınavından elde edilmiştir.

Aynı araştırma yükseköğretime öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan ölçümlerde tekrar ele alınabilir.

4. Farklı düşünme becerilerinin akademik başarı üzerindeki etkisi araştırılabilir.

5. Bu araştırmada yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik başarı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu bağlamda, farklı bilgi, beceri ve değerleri de ekleyerek araştırmanın kapsamı genişletilebilir.

6. Bu çalışma, nicel veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, duruma yönelik daha derin ve ayrıntılı sonuçlara ulaşmak için, nitel araştırma yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçların nedenleri daha detaylı olarak araştırılabilir.

KAYNAKÇA

Abaan, S. ve Altıntoprak, A. (2005). Hemşirelerde problem çözme becerileri: Öz değerlendirme sonuçlarının analizi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 62-76.

Ada, Ş., Dilekmen, M., Alver, B. ve Seçer, İ. (2010).İlk ve ortaöğretim okul yöneticilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2), 153-166.

Adıgüzel, Ö. (2012). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayınevi.

Akça, F. ve Yaman, B. (2009). Okul yöneticilerinin problem çözme davranışlarını etkileyen faktörleri incelemeye yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 767-780.

Akdağ, B. (2003). Geleceğin okul modelleri. Felsefeci Dergisi, 5.

Aksan, N. ve Sözer, M.A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemiyolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.

Aksoy, B. (2003). Problem çözme yönteminin çevre eğitiminde uygulanması.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 83-98.

Aksoy, B. (2004). Coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Akşid, F. ve Şahin, C. (2011). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi.Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 1-26.

Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83.

Altun, M. ve Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-21.

Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği).Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93-102.

Alver, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 75-88.

Arıcı, İ. (2007). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Ankara Örneği). Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Arlı, D., Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarında duygusal zekâ, problem çözme ve akademik başarı ilişkisi. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-23.

Arslantaş, C.C. (2001). Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik. Yönetim, 12(38), 17-23.

Aryana, M. (2010). Relationship between self-esteem and academic achievement amongst pre-university students.Journal of Applied Sciences,10(20), 2474-2477.

Aslan, E. (2001). Torrance yaratıcı düşünce testi'nin Türkçe versiyonu. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40.

Aslanargun, E. ve Özakça, B. (2015). Akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin başarı düzeylerine ailelerinin katkıda bulunma biçimleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(3), 9-21.

Atasoy, B., Kadayıfçı, H. ve Akkuş, H. (2007). Öğrencilerin çizimlerinden ve açıklamalarından yaratıcı düşüncelerinin ortaya konulması (çizimler ve açıklamalar yoluyla yaratıcı düşünceler). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 679-700.

Ateş, B. (2016). Üniversite öğrencilerinde akademik başarının yordayıcısı olarak psikolojik iyi oluş ve sosyal yetkinlik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1203-1214

Aybek, B. (2007). Eleştirel düşünmenin öğretiminde öğretmenin rolü. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(2).

Ayverdi, L., Asker, E., Öz Aydın S. ve Sarıtaş, T. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıkları ile fen ve teknoloji dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, İlköğretim Online, 11(3), 646-659

Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin öğretmen adayları arasındaki yaygınlığı, demografik değişkenler ve akademik başarı ile ilişkisi.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 151-165.

Barani, G. H. Z. (2014). Fen Bilgisi öğretmenliği fizik 4 (modern fizik) dersi ile ortaöğretim 11.sınıf modern fizik dersindeki akademik başarıya etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bayrak, S. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 31(2), 515-521.

Bayraktar, G., Güngörmüş, H.A., Gülbahçe, Ö., Şahin, S. ve Bastık, C. (2011). Beden eğitimi ve Türkçe öğretmeni adaylarının problem çözme becerisi algı düzeyleri açısından karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 159-168.

Beghetto, R. A. (2006). Creative self-efficacy: Correlates in middle and secondary students. Creativity Research Journal, 18(4), 447-457.

Birişçi, S. ve Karal, H. (2011). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalışmalarının yaratıcı düşünme becerilerine etkisi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 203-219.

Burns, D. J. (2004). Anxiety at the time of the final exam: relationships with expectations and performance. Journal of Education for Business, 80(2), 119-124.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009).

Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 3. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Candar, H. (2009). Fen eğitiminde yaratıcı düşünme öğretim tekniklerinin öğrencilerin akademik başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı).

Ankara: Pegem Akademi.

Can-Yaşar, M. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 201-209.

Can-Yaşar, M. ve Aral, N. (2011). Altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine sosyo-ekonomik düzey ve anne baba öğrenim düzeyinin etkisinin incelenmesi.Kuramsal Egitimbilim, 4(1), 137-145.

Chen, W-W. (2015). The relations between perceived parenting styles and academic achievement in Hong Kong: The mediating role of students' goal orientations.

Learning and Individual Differences, 37, 48-54.

Claxton, A. F., Pannells, T. C. and Rhoads, P. A. (2005). Developmental trends in the creativity of school-age children. Creativity Research Journal, 17(4), 327-335.

Connor, C. M., Son, S. H., Hindman, A. H. and Morrison, F. J. (2005). Teacher qualifications, classroom practices, family characteristics, and preschool experience: Complex effects on first graders' vocabulary and early reading outcomes. Journal of School Psychology, 43, 343-375.

Costa, A.and Faria, L. (2015). The impact of emotional intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school. Learning and Individual Differences, 37, 38-47.

Çağlayan, H.S., Taşğın, Ö. ve Yıldız, Ö. (2008). Spor yapan lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 62-77.

Çalışkan, S., Sezgin-Selçuk, G. ve Erol, M. (2006). Fizik öğretmen adaylarının problem çözme davranışlarının değerlendirilmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 73-81.

Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul Aile dayanışması. İlköğretim Online, 2(2), 28-34.

Çınar, O., Hatunoğlu, A. ve Hatunoğlu, Y. (2009). Öğretmenlerin problem çözme becerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-226.

Çıngı, H. (1990) Örnekleme kuramı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi.

Dam, H. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8(14), 75-99.

Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.

Demirci, C. (2007). Fen Bilgisi öğretiminde yaratıcılığın erişi ve tutuma etkisi.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 65-75.

Demircioğlu, H. ve Geban, Ö. (1996). Fen Bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.

Demirtaş, H. ve Çınar, İ. (2004). Yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin başarı algısı ve eğitime ilişkin görüşleri (Malatya İli Örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Demirtaş, H. ve Dönmez, B. (2008). Secondary school teachers’ perceptions about their problem solving abilities. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 9(16), 177-198.

Demirtaş, Z. (2010). Okul kültürü ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 35(35), 3-13

Derin, R. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri ve denetim odağı düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (İzmir il örneklemi).

Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Dikici, A. (2006). Sanat eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri.Eğitim ve Bilim, 31(139), 3-9.

Doğanay, A. (2013). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi, öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Dönmez, B. (2009). “Ortaöğretim kurumlarına geçiş sistemine ilişkin bir değerlendirme”. Eğitime Bakış Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 5(15).

Duran, C. ve Saraçoğlu, M. (2009). Yeniliğin yaratıcılıkla olan ilişkisi ve yeniliği geliştirme süreci. Yönetim ve Ekonomi, 16(1), 57-71.

Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler:

Matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.

Dündar, S. (2009). Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 139-150.

El-Anzi, F. O. (2005). Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, and pessimism in Kuwaiti students.Social Behavior and Personality, 33(1), 95-104.

Emir, S., Erdoğan, T. ve Kuyumcu, A. (2007). Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri ile sosyo-kültürel özelliklerinin ilişkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 73-87.

Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim-Online, s:2-11.

Erdoğdu, M.Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 95-106.

Ersoy, E. ve Başer, N. (2009). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeyleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 128-137.

Erzincan, G. (2011). Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri resim bölümü öğrenci profilinin saptanmasına yönelik bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Feist, G. J. and Barron, F. X. (2003). Predicting creativity from early to late adulthood:

Intellect, potential, and personality. Journal of Research in Personality, 37, 62-88.

Feldman, D. B. and Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210-216.

Furnham, A., Zhang, J. and Chamorro-Premuzic, T. (2005). The relationship between psychometric and self-estimated intelligence, creativity, personality and academic achievement. Imagination, cognition and personality, 25(2), 119-145.

Genç, S.Z. ve Kalafat, T. (2010). Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri. Kuramsal Eğitimbilim, 3(2), 135-147.

Gökçe, E. (2000). İlköğretimde okul aile işbirliğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 204-209.

Gök, R. ve Sılay, İ. (2008). Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 116-126.

Gökkurt, B. ve Soylu, Y. (2013). Öğrencilerin problem çözme sürecindeki anlam bilgisini kullanma düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 469-488.

Göktaş, Ö. ve Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 52-66.

Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Milli Eğitim Dergisi, 160, 272-300

Gümüşeli, A.İ. (2004). Ailenin katılım ve desteğinin öğrenci başarısına etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni, 2(6), 14-17.

Güner-Berkant, H. ve Eren, İ. (2013). İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(3), 1021-1041.

Güngör, İ. (2007). Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerinin kişisel uyum, sosyal uyum, genel yetenek ve akademik başarı ile ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Güven, G. ve Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.

Hacıfazlıoğlu, Ö., Karaırmak, Ö. ve Öztabak, M. (2015). Göç olgusu bağlamında lise öğrencilerinin aile profilleri ve akademik başarı durumları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 81-97.

Hangül, T. ve Üzel, D. (2010). Bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) 8. sınıf matematik öğretiminde öğrenci tutumuna etkisi ve BDÖ hakkında öğrenci görüşleri.

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 154-176.

Harmandar, İ.H. (2004). Beden eğitimi ve sporda özel öğretim yöntemleri. Ankara:

Nobel Yayın Dağıtım.

Heinzen, T. E. (1994). Situational affect: proaktive and reactive creativity. in: melvin p.

shaw and mark a. runco (Ed.). Creativity and Affect. (p. 127-146). Norwood. NJ:

Ablex Publishing Corporation.

Heppner, P. P. and Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal. Journal of Abnormal Psychology, 78(2), 197-226

Hoşgörür, V. ve Taştan, N. (2007). Eğitimin işlevleri. (Ö. Demirel ve Z. Kaya (Editörler). İkinci Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Hwang, W-Y., Chen, N-S., Dung, J-J., and Yang, Y.-L. (2007). Multiple representation skills and creativity effects on mathematical problem solving using a multimedia whiteboard system. Educational Technology & Society, 10(2), 191-212.

İskender, M., Yaman, E. ve Albayrak, G. (2004). İlköğretim okullarında etkin yöneticiler için bir gösterge: problem çözme becerisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 73-84.

İşleyen, T. ve Küçük, B. (2013). Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 199-208.

İşmen, A.E. (2001). Duygusal zeka ve problem çözme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, 111-124.

Johnson, W., McGue, M. and Iacono, W. G. (2006). Genetic and environmental influences on academic achievement trajectories during adolescence.

Developmental Psychology, 42(3), 514-532.

Kapıkıran, Ş. ve Özgüngör, S. (2009). Ergenlerin sosyal destek düzeylerinin akademik başarı ve güdülenme düzeyi ile ilişkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 16(1), 21-30.

Kaplan, A., Duran, M. ve Baş, G. (2016). Examination with the structural equation modeling of the relationship between mathematical metacognition awareness with skill perception of problem solving of secondary school students.İnönü University Journal of the Faculty of Education, 17(1), 1-16.

Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi öğretimi, Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul: MEB Yayınevi.

Karabulut, E.O. ve Kuru, E. (2009). Ahi Evran Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile kişilik özelliklerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 119-127.

Karakuş, M. (2000). Alt Sosyo-ekonomik düzeydeki ilköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeylerine yaratıcı sorun çözme programının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karakuş, M. (2001). Eğitim ve yaratıcılık. Eğitim ve Bilim, 26(119), 3-7.

Karaman, E. (2015). Okulların TEOG sınavı başarı sıralamaları: Topsis çok kriterli karar verme yöntemi uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Karataş, S. ve Özcan, S. (2010). Yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve proje geliştirmelerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 225-243.

Kaya, A., Bozaslan, H. ve Genç, G. (2012). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 208-225.

Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 69-83.

Keleş, O. B. (2000). Eğitim yöneticilerinde sorun çözme ve denetim odağı ilişkisi.

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kızılkaya, G., Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 82-92.

Kocaoğlu, G. A. (2012). Web tabanlı yazılım olan vitamin programının öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi.

Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Komarraju, M., Karau, S. J. and Schmeck, R. R. (2009). Role of the big five personality traits in predicting college students' academic motivation and achievement.

Learning and Individual Differences, 19(1), 47-52.

Koray, Ö. ve Azar, A. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve seçilen alan açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 125-136.

Koray, Ö., Köksal, M.S., Özdemir, M. ve Presley, A.İ. (2007). The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills. Elementary Education Online, 6(3), 377-389.

Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177-184.

Kuloğlu, A. ve Arı, Ü. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi,4(8), 94-109.

Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,22(22).

Kurtuluş, N. (2012). Yaratıcı düşünmeye dayalı öğretim uygulamalarının bilimsel yaratıcılık bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıya etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.

Lee, V. E. and Burkam, D. T. (2001). Inequality at the starting gate: Social background difference in achievement as children begin school.Washington D.C.: Economic Policy Institute.

Malik, F.and Shujja, S. (2013). Social competence and school systems as predictor of academic achievement in high and low achieving Pakistani school children.

Journal of Behavioural Sciences, 23(1), 77-92.

Márquez, P. G. O., Martín, R. P. and Brackett, M. A. (2006).Relating emotional intelligence to social competence and academic achievement in high school students. Psicothema, 18,118-123.

Matthews, J. S., Ponitz, C. C., and Morrison, F. J. (2009). Early gender differences in self-regulation and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 101(3), 689.

McKenzie, K. and Schweitzer, R. (2001). Who succeeds at university? Factors predicting academic performance in first year Australian university students.

Higher Education Research and Development, 20(1), 21-33.

MEB, (2013). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi kılavuzu. Ankara.

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2013/bigb/OrtaOgretimdeYeniSistem/

TemelEğitimdenOrtaOgretimeGSistemiSunum.pdf Erişim Tarihi:16.04.2016 Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Çocuk gelişimi ve eğitimi: Drama çalışmaları. Ankara:

Milli Eğitim Bakanlığı.

Mohzan, M. A. M., Hassan, N. ve Halil, N. A. (2013). The influence of emotional intelligence on academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 90, 303-312.

Mumford, M. D., Medeiros, K. E. and Partlow, P. J. (2012). Creative thinking:

Processes, strategies, and knowledge. The Journal of Creative Behavior, 46(1), 30-47.

Naderi, H., Abdullah, R., Aizan, T.K., Sharir, J. ve Kumar, V. (2009). Creativity, age and gender as predictors of academic achievement among undergraduate studentsJournal of American Science,5(5), 101-112.

Nartgün, Ş. ve Çakır, M. (2014). Lise öğrencilerinin akademik başarılarının akademik güdülenme ve akademik erteleme eğilimleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 379-391.

Okur, M., Tatar, E. ve İşleyen, T. (2006). İlköğretim düzeyinde problem çözme yaklaşımları. Journal of Qafqaz University, 18, 166-170.

Olcay, A. ve Döş, İ. (2009). Ortaöğretimde başarıyı olumsuz etkileyen unsurların öğrenci boyutuyla tespitine yönelik bir uygulama. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Olgun, B., Kan-Öntürk, Z., Karabacak, Ü., Eti-Aslan, F. ve Serbest, Ş. (2010).

Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri: bir yıllık izlem sonuçları.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 188-194.

Olkun, S., Şahin, Ö., Akkurt, Z., Dikkartın, F.T. ve Gülbağcı, H. (2009). Modelleme yoluyla problem çözme ve genelleme: ilköğretim öğrencileriyle bir çalışma.

Eğitim ve Bilim, 34(151),65-73.

Ömeroğlu, E. (1990). Anaokulunda giden beş-altı yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Özerbaş, M.A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 675-705.

Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası yaklaşıma dayalı yaratıcı problem çözme öğretim programının yaratıcı problem çözme becerisine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 159-167.

Özsoy, G. (2002). İlköğretim 5. sınıfta matematik dersi genel başarısı ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki. Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.

Öztürk, Ş. (2004). Eğitimde yaratıcı düşünme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 77-84.

Özyurt, M. (2011). Özel okula devam eden ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ile sbs başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gaziantep.

Pajares, F., and Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24(2), 124-139.

Parker, J. D., Creque, R. E., Barnhart, D. L., Harris, J. I., Majeski, S. A., Wood, L. M., Bond, B. J. and Hogan, M. J. (2004).Academic achievement in high school: does emotional intelligence matter?Personality and Individual Differences, 37(7), 1321-1330.

Parlar, H. (2012). Bilgi toplumu, değişim ve yeni eğitim paradigması. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4).

Polya, G. (1997). Nasıl Çözmeli? (Çev. F. Halatçı), İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Robinson, J. P., and Lubienski, S. T. (2011). The development of gender achievement gaps in mathematics and reading during elementary and middle school:

Examining direct cognitive assessments and teacher ratings. American Educational Research Journal, 48(2), 268-302.

Sadioğlu, Ö. ve Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3).

Sanchez, B., Colon, Y., and Esparza, P. (2005). The role of sense of school belonging and gender in the academic adjustment of Latino adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 34(6), 619-628.

Saracaloğlu, A.S., Serin, O. ve Bozkurt, N. (2001). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile başarıları arasındaki ilişki. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 121-134.

Saracaloğlu, A.S., Yenice, N. ve Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 187-206.

Sarı, M. ve Cenkseven, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve benlik kavramı. Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 3-16.

Schlee, B. M., Mullis, A. K. and Shriner, M. (2009). Parents social and resource capital:

Predictors of academic achievement during early childhood.Children and Youth Services Review, 31, 227-234.

Selby, E. C., Shaw, E. J. ve Houtz, J. C. (2005). The creative personality. Gifted Child Quarterly, 49(4), 300-314.

Serin, O., Bulut-Serin, N. ve Saygılı, G. (2010). Developing problem solving ınventory

Serin, O., Bulut-Serin, N. ve Saygılı, G. (2010). Developing problem solving ınventory

Nel documento LAVORO 2021 DINAMICHE OCCUPAZIONALI IN PROVINCIA DI MANTOVA. Osservatorio Mercato del Lavoro (pagine 32-37)