• Non ci sono risultati.

Archaeometric and archaeomagnetic research on ceramics: case studies from Hellenistic sites in Greece

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Archaeometric and archaeomagnetic research on ceramics: case studies from Hellenistic sites in Greece"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Θ’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ

9th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, 6-9 December,

Thessaloniki, Greece

Τίτλος Ανακοίνωσης

Αρχαιομετρική και Αρχαιομαγνητική έρευνα κεραμικών :

παραδείγματα μελέτης από Ελληνιστικές θέσεις στην Ελλάδα

Χριστίνα Ράθωση1, Δέσποινα Κοντοπούλου2, Ευδοκία Τέμα3 και Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης4 1 Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών, Πανεπιστήμιο Πατρών, τ.κ. 265 04 Ρίο, Ελλάδα 2 Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , τ.κ. 521 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 3 Τμήμα Επιστημών της Γης, Πανεπιστήμιο του Τορίνου, Ιταλία 4 Τμήμα Φυσικής, Τομέας Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τ.κ. 521 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Archaeometric and Archaeomagnetic research on ceramics: case studies from Hellenistic sites in Greece

Christina Rathossi1, Despina Kondopoulou2, Evdokia Tema3 and Konstantinos Efthymiadis4

1 Department of Geology, Section of Earth Materials, University of Patras, GR 265 04, Rion,

Greece

2 Department of Geophysics, School of Geology PO Box 351-1 Aristotle University of

Thessaloniki, Thessaloniki GR 541 24, Greece

3 Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, Torino Italy 4 Department of Physics, Section Applied and Environmental Physics, Aristotle University of

Thessaloniki, GR 541 24, Greece

Περίληψη (έως 300

λέξεις)

Στα Ελληνικά

Στην παρούσα εργασία έχουν μελετηθεί Ελληνιστικά κεραμικά όστρακα που έχουν συλλεχθεί από τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους, στα νησιά Πάρο και Σαμοθράκη, στη ΒΔ Ελλάδα και στη ΒΔ Πελοπόννησο. Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας είναι η σύνδεση των παράλληλων ερευνητικών πεδίων (πετρολογίας, αρχαιομαγνητισμού, φυσικής) που ασχολούνται με τη μελέτη της αρχαίας κεραμικής. Αυτή η σύνδεση επιχειρείται βασιζόμενη σε ένα διττό στόχο : στην ταξινόμηση των κεραμικών βάσει των αναμενόμενων ιδιοτήτων τους και στην επιλογή των κατάλληλων δειγμάτων για τον καθορισμό της αρχαιοέντασης. Για την ταξινόμηση χρησιμοποιούνται απλές μαγνητικές παράμετροι (μαγνητική επιδεκτικότητα, καμπύλες υστέρησης) που εν δυνάμει κατατάσσουν τα κεραμικά υλικά ενώ η επιλογή δειγμάτων για μετρήσεις αρχαιοέντασης, είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί πολύ προσεκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου κεραμικού υλικού. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων της έντασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των κεραμικών γι’ αυτό μία από τις κύριες αιτίες αποτυχίας είναι η ανάλυση δειγμάτων που έχουν υποστεί ανεπαρκή όπτηση (χαμηλή θερμοκρασία ή/και μικρός χρόνος) ή/και φαινόμενα εξαλλοίωσης κατά την ταφή τους. Οι συγκεκριμένες παράμετροι είτε δε μπορούν να καθοριστούν άμεσα από τις αρχαιομαγνητικές μετρήσεις είτε αξιολογούνται δευτερευόντως ως συνέπεια των αποτυχημένων αποτελεσμάτων. Αντίθετα, οι πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν από την πετρολογική (πολωτικό

(2)

Στα Αγγλικά

και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, περιθλασιμετρία ακτίνων Χ) ανάλυση ενός κεραμικού υλικού, είναι ικανές να διασαφηνίσουν τόσο τις συνθήκες όπτησης (θερμοκρασία, ατμόσφαιρα, χρόνο) που επικρατούσαν στους αρχαίους κλιβάνους όσο και το βαθμό εξαλλοίωσης που έχει υποστεί το κεραμικό κατά τη διαδικασία ταφής του. Η χρήση αντιπροσωπευτικών οστράκων από την πλούσια Ελληνιστική κληρονομιά της Ελλάδας έχει τα πλεονεκτήματα : της πολύ καλά μελετημένης κεραμικής που επιτρέπει τους διασταυρούμενους ελέγχους, της ικανοποιητικής βάσης μετρήσεων αρχαιοέντασης για την Ελληνιστική περίοδο καθώς και της ύπαρξης κλιβάνων στις τρεις από τις τέσσερις αρχαιολογικές θέσεις δειγματοληψίας της παρούσας έρευνας.

For this study, ceramic sherds dated to the Hellenistic period have been collected from four archaeological sites, situated in the islands of Samothraki and Paros, NW Greece and NW Peloponese.

The first purpose of the study is to link parallel research fields, the petrological, the archaeomagnetic and the physical investigation of ancient ceramic materials. This combination is attempted on a two fold target: the possible classification of the ceramics based on the respective properties and the selection of suitable samples for the determination of archaeointensity. The former uses simple magnetic parameters (magnetic susceptibility, hysteresis curves) which potentially classify the ceramic materials The latter is a difficult procedure which requires very cautious evaluation of the available burnt clay-rich raw material. The quality of the intensity results highly depends on the mineralogical characteristics of the ceramics and one of the most important failure reasons is the instability of the samples during heating due to insufficient firing in the antiquity and the burial conditions.

These parameters either cannot be directly detected by the corresponding archaeomagnetic measurements, or, this is attempted after bad results have been obtained. On the contrary, relevant important information could be acquired from the petrological (polarizing and electron microscopy, X-ray diffraction) analysis. Such measurements are able to elucidate the firing conditions (temperature, atmosphere, time) prevailing in the ancient kilns as well as the degree of alteration to which ceramics have been subjected during the post-burial processing.

The use of representative samples from the rich Hellenistic heritage in Greece has the advantages of the well-studied material, allowing cross-checkings, the satisfactory database of archeointensity determinations for this period and the existence of ceramic kilns in three out of the four sampling sites of the present study.

Riferimenti

Documenti correlati

που έχει εκείνο το αντικείμενο, - οι κάρτες “συσχετισμού” σας υποδεικνύουν να πάρετε τη σιλουέτα της μελισσούλας με την οποία συσχετίζεται το αντικείμενο της

Ne consegue che alcune scene numerate dell'originale italiano non corrispondano a quelle della traduzione di Slătineanu, né a quelle della versione greca (per esempio

Questa prima sezione si conclude con il paragone – già più volte posto, ma qui analizzato in maniera intelligente e non banale – fra la teoria morale ellenistica e

Analizzando la situazione macrostrutturale, infatti, si percepisce un chiaro movimento ascensionale, caratteristico di questo tipo di produzione: il componimento di apertura

A second advantage of using VABB systems compared to core biopsy with conventional semiautomatic systems is the reduction of the underestimation of lesions of uncer- tain

occlusion test; ICU: Intensive care unit; Paw: Airway pressure; PEEP: Positive end-expiratory pressure; Pes: Esophageal pressure; PLR: Passive leg raising; PP: Pulse pressure;

La terza e ultima parte del volume, Study, è dedicata a problemi legati alle sfere dell’autorialità, ricezione, notazione, trascrizione e studio della musica

Re- sults (see Fig. 13) confirm that the measured impedance of body segment A is not affected by stray capacitances while measures of segments B and C show inductive

Nitric oxide (NO) can trigger cardiac differentiation of embryonic stem cells (ESCs), indicating a cardiogenic.. function of the NO synthetizing

To do so, we proceeded as follows: (1) a ‘‘gold standard’’ for LV regional wall motion interpretation was obtained by analysis of histological samples from a sub-group of 7 mice

Giraud (Spiritualité et histoire des textes entre Moyen Âge et époque moderne. Genèse et fortune d’un corpus pseudépigraphe de meditations [Moyen Âge et

τίτλο της ιδέας, βασικό μήνυμα / αξία της ιδέας, ανάγκες που αντιμετωπίζει η ιδέα, τα δυνατά χαρακτηριστικά και τα ταλέντα που κατέχουν τα μέλη της ομάδας που

1 Το παρόν έγγραφο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (REC) (2014-2020)..

Οι πρόσφατες οδηγίες της UNESCO σχετικά με τη σχολική έμφυλη βία δείχνουν ότι η αποτελεσματική πρόληψη εξαρτάται από τρεις βασικούς πυλώνες:

Από την εφαρμογή αυτής της ενότητας αναμένεται οι φοιτητές (α) να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ της φτωχής ψυχικής υγείας και των πιθανών συνεπειών

Αυτό που επιτρέπει τη διάρκεια, αυτό που αντέχει στη φθορά του χρόνου, δεν είμαστε εμείς με τις ικανότητές μας, αλλά εκείνη η καινοτομία ‒η ίδια Του

-Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση της, από άτομα με αναπηρία ή και παιδιά άνω των 8 ετών,

Martha Sajatovic, University Hospitals Case Medical Center & Department of Psychiatry, Case Western Reserve University, School of Medicine, Cleveland, OH Ingrid Vargas, Center

ΜΗΝ επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής, χωρίς την απαιτούμενη επιτήρηση ή καθοδήγηση από ένα υπεύθυνο άτομο, σε άτομα (ακόμα και παιδιά) τα οποία,

Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος φθείρει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και την απόδοσης της συσκευής, η εταιρία Calpeda δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες

Direct inhibition of 5-LO activity by BRP-187 is clearly evident in cell-free assays using PMNL homogenates and isolated human recombinant 5-LO as enzyme source.. Wash-out experi-

- Αν το ένδυμα έχει το χαρακτηριστικό της αναστρεψιμότητας, τότε η πιθανότητα να φορεθεί αφήνοντας ορατό προς τα έξω το τμήμα μη υψηλής ορατότητας (συνεπώς με

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και το καλώδιο