Il movimento operaio : origini, forme, sviluppo

332  Download (0)

Testo completo

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

r---~~---IL MOVIMENTO OPERAIO

(lJ'i:.,dni

-

FOI'IIU' - :-ì\'iItI(lpO

Infl::

H 1

(6)

(7)

.\L

LETTO IlE

1/ lltl/Ulllrilll ,dil",., .... ;lndl'lIn 1111 liti ;lIl'illllo ti 'Iril"'" 11/1 ""11111/111,,, I 'JtI,inll'nt" "llI'rai", ('I}Il"d, r(/Iu ,o.,ì,I"";n/iI/lIl(' , I" iii Il, "" "!III' '11/'1/' : • Il/wUltì ,,."IIOll/id,,, Ld 't/ It" 11/"1'111

tii

/'11"11 grlll[o 'I/tt/ IWII Iii 1'1 1'111',111, ,i ,,, /III ," l'i, tI,; //I i, i "(/liti,

II! l'

,ud"; .1111'1

"11

"",ir/,

l'i"

,1"

1/('(/11 i "llrt-111m/t 0J'JI/JI'I,I//IJ , lt!filliulII, 1/1/ /"".",1/1, i.,fa"I, dd/a .< ifll:'1 , "dlll lltllla!lfia Il('ill",

,II'P'1I11 " ,['1/"1''' 'UINllllltl'''' dII Il /,1111'" II/III d.t (,,'Cf',., III 1//10 "flll,,"i 1',d!fIl";::II:i,,/I' '111/1 tli Il 1011 a}'p,'tJ!oll/lit" "lfI, '1'11 lilll/i 1II'''I'l'lir;, 'OTl.I'WIIlSl attt/I'IIQ 111 IIIU/'IIII. ilio "l' (11111 , 11/11/11

poi

11/1/1 ',,'gll ducl/lllulll/:i,,,, ,'/oriI'II' hjMi"flrll-fiul dtllt

"1'''';0/1;

~ "111;11111, , d,; jll Il i il/tli IIli, ,l/II

(8)

,VI rt /III i/l 1/1/ Ilrf/O/J/IIIIII 11/11'1/'11 10'UII'I'''/III/fj (/all" 1'/(/111, III/illlllrali dI/h ,'1'/101, I dII Iillrliti; III or" III ,VIIII 1lI,lil/flll IIfJ/Jia l'o/llil'l/lll /111 lillil •• -i riti '-l'ti //1/1 j'urllllllllo ti'lIl'tl' }lolllio l'lolln/l/li,.,. ,iII pllr ('OlI II//a pin'lOla Jlitlm, al 1/lIlIil/lWI Idi/id" dilla "'/lIillÌ l'

""'1/

JI(((';(il'll:;ol/l IlI/lII/lll,

(9)
(10)
(11)

-

-

_

...

-

- -

-

_

....

-

-

- -

-

-

_

..

-

_

...

N.ro INVENTARIO

! .\ l' 1 11ll.1l I.

{)l'i::ini 1\001 iliO' IIIH'nlu 1Il1iulli ... ta

(12)

() pl·l'['hì· 11011 l'ÌIIIOIII'Jr(· addil'llllll';t ai 1"llIpi hihlwi ! L' a ~O(·iaziol ... fra i "aqll'lIti"l"i .. la~lia. pil'tl"<'

,Ii

l',IIÙ!Ì fil l"i'alil"l' la pl"upl'ia lillldazioill' alla C'O 11"I1I101IC' dd 1'·llIpi .. di (;l'I"II--,,lc'IIIIIII'; c' l .. sC'iOIH'1"1I d,'i Illattollai ..III t'I iII Etritto. 1'111' rilllOllta al I I!ll) a, (',. illdic'a trii! IH'I ~I' 'tl"'O 1111 1II'IIIC'ipio di 1II'!,!:alliuaziolll' 0pc'raia, ( h •. piil ! Xlllia C'i \il'la di tm\'an' Ilila 1 nH'I'ia all<'l". ali. t"I'illl'l' di ag i lazioll i 0IH'I'a ic' IIl·II'I·pi .. od io 111'01 il'o di Lahalill l'

(~i;II'!lIJI)I',

o di l'a\'d'an' addii'"

~

tllra 111'1 III i "t'all o di ('alilo I" pl'illla i Il .. 11 l'!'C ,dOlll' dI'i n~ic·tti l'Olltlo I III'ati 11I'lIa ,od '1.'1,

L' allali,i pO~IIÌ\'a dd l'appol'tl 1"'011111111"1 11011 l'Ì C'OIl'C'III,' cii adnin' a '11""(1' "'''pic'lIti Illi • ... 1 i Ii(':lzioll i, 1III(ICI'()c",ltì· 1' ... ;\ 11011 Ila 1'1'11;1 ;111 :t\ H'rtin' Il' dilli'l'l~IIZ1' .. o ... tallziali, c,I,,· illt .. IT" dOliO t'm il IIIOd"1'1I0 IIlO\ illlt'II10 IIl1iolii ta l' '1IH '1 11'1101111'11 i dI'I pa .. 'ato, ('I", PI"<"l'lIlaIlO d"'P"llo ad 1'1''''0 Illla appal'l'lItl' <IlIalogla; ,. tltH a l'hl' '1'1a l-... ia,i Il'lIlath o di IIlIilic'aziolll' cii 11'1I111111'!1Ì • o,i l''SI'IIZialllll'lItl' di ... parati 11011 P Il c', l'II<' tll!'i,al'l' Il!'I IIlOdo piìl c!t'plol'('\'ol('

l''· ... atta \'i,iollc' dI'ila

l'l';i!tù, Ed ill\ C'I'O, 'l' 1I0i Hl'pl'lIa 1""lialll 1I11'lIt .. a III' c'OI'pOl'azioli i di III('"t ic'!'1' 1I1'II'a Il (i,'h i li •. t l'II \'Ì:l1I1ll ('\1\' C· ... l· "i distill!.{1I0110 SOslaIlZi"I'III'lIt,. dalll' le!.:h,· oper;\il' dC'i lIo ... td IC'llIpi pC'1' la di. \ (·I· ... it:, dI,i 101'0 C'(IIIII"'II('lItl; poi,'I,i· i C'OIlI(III IIc'lIti I .. Il,!thl' odil'l'lI" ~01l0 dI" pl"olf't;l1:i. d .. gli 1I01l11l1! i lJuali 11011 di'PIIII!tIlIlO 1'111' ,h'l proprio la \'(11'0, 1111'1111'1' h' C'OI'!HII'aziolii aliti"',,'

(13)

Il,, I '"11" 1'"11111 "IIlIlp",I" di In\ol':llo!'i 111"1"1"'" Il, li. Ha,li, a "il ri:,:lIanlll, 1"·II ... al"l· ciII' i 1:1\01":1-Il'11 IIl1lidli .... '1111 .... lii:1\ i " 1"'1' "iil ,I,·'~" po ... li Il,,1111 1IIII' ... ihilll:1 di all,'al"l ""III l''' i padl'<lIli. " di ,hl'atll'l' ""11 ""i l,· "olldi,iolli d"ll'ililpil':':o

I

lj ",'1'111 ~Ii ... ,'1":111 """ "'"11" ,· ... ,·III ... i daj

,,,I

/'!I/(/ /tlllliol'lIlIl'- IIla Pl'n'o l·"j 1'0,"""111 parll'-l il':l1'\ i ...

,,1

..

,'111 "1111""'11"''' dI'i 1':IlI!'olli, iII dildlO d,'1 '(11111<' i "lIral"l i dI'I "olh':,:ill "'"11 11'11111 i li lIHI (II/l', , di :11111111'1111:1: " 'JlIl· ... III 1:11111 Il:,,la 111'1' ,i '010 :1,1", IlId"II\ d:li 1'011 l':': i IIIIII.IIIÌ 'Jllal,i",i t', mll"I'\' di l'h "IIIIi"azilllll' "lIlIll'O il '·;lpil'lh', Il,·1 .,',10 la !""\ 11 piìl n'rl.l. l'I ... i ,"Ih':,:i, o '111..t1i l'iii 111~!!'lIal"lll·\ .. Ii, 111011 "1111 "1111'1"'''1 i di ... l'\li:1\ i, '1 It:l ndln l'arIe

"",i \

i\ a l' \ iolt'III.I, "h"'''1 pn'lI-dOlili allI' IlItll' p"lilil'l!\' -

.l'''

1/l1i1/1""lIi

/III

rn

/1'11 .... ,(1111' n '\"/'/"'/11 "/'Ì/"" \, di,'" Eill"""io il l'hl fl(lol'lo 11011 .... [lI'I·l.hl· 1'1 ... ìhilp .... ,. I· ... i fn, .... t'l'tl "1111'1""1 i di "'1'\ i. I 111t'llIhri d,'II,' "orpol~lziolli aliti< h" 111111 '"11" dI'i 1:1\ Il!'alllri pllri l' ""'llipli ,i. l'"i, h':' '1111',11 '"1111 ,dll:I\'i " ('111111' lali ,· ... ,·III"i

,Ialll

,,,,,,iloilil:'1 ,Ii "IIII":::II',i, I It'lI ,j

,h'_11

arti-~IH'IÌ, dII' l'''''''!!':':''"''. 0111'1' al pr .. prio la\ "l'''. ::Ii ,tI'1\1I1 "11 I i 11""I'''ari

;,,1

'''l'I i,'a 1'1 ...

(14)
(15)
(16)

dllltol'l Jj},I'1'I 1111:1 qll:ll"i;,,,i ;II'h'('ipazìolli' (I), (;li "l'lIditi "ali 1!I'I'fillO l'illtl'al,,'ia]'(' 111'11',111 tìl'llIlù 1'01llal'" 1111 1'1'11110 1'''I'II,pio

,Ii

""i"pl .... ; l' lo 11'1"01110 Il l'II a ''l'I'I'',,ìOJJ(' di'i "I1I1I1:1lo,"i d, Il;11110 di l:olilil (::OH a. (',) i qllali, di 11'01111' al d", ... Ho di'i ('t'lhOJ'(', "'''' \'il,ta 101'11 di dlJ;ll'"i 11I'IIa (':1"01 di (;iOI"(', ('01111' fa 11110 I/h ;IIIII/I"I/II/I'I/Ili/" IlIigl'Hllo oltl'p '1'('1(']'(', 1"'iY;llIdo II' l'nllziolli 11'11_ gill"" d"lIa l'itt:'1 dl'lI'a('('llIlIp;l!.(lIallll·lilo IiIII,il':J1,., l' iII lal gui"':1 lilli",,'ollo l'l'l' oli 1'111'1"1' l':t1I1'o!.("aziollt' Ili 'I1I(·1 dii ido (:!). )[:1 ;1111'111' iII tal ('H 'Il, 11011 "I lralta pl'Opl'iallll'lIl1' Ili 11110 ,,('ioJl('J'(( di :llanall lorlallti ('oi l'<lpit.di ... li, 11l'1I"j

(Ii

arri!.(ialli, (,I". ill,.on:ollo l'olltl'O lilla dl'lihl'l'aziolll' d .. lI'alltol'i!:!: il ('h" ì' lo 'II dill'I"" ('0111111"1111', di ;. l'('rlo 1'1", 01111'''1' iII 'flll'i ItI'l'iOllo a1,lil'iti "iII'" l'all!oril:1 111111 IlIalll':t di 1' ... ·lIdl·1' l'l'Iln''dilll('lIli, ìlllt'"i a

(I) Clt. lJt.illl·j·(,JU!'oo, /)(' n,flt!/litt t'I ""I"llOn/,,,,. "l',tifllllJ. (;4'JW\"Ht· l'ififi. :ri:.! ... ; 1..1·\''' ... '·111. I/,ftjlutn dfll r/fls~e8 "p,. t',.u'ns IIr""t ri·'<i9. ~ ",l. l!iOO. ( ,j) .... : 'r~'ftaldn-Bn"'''la. IJt~ da ~t','" O(/f,.ir"" rl No III l:! Pa1i .. ) "!I:!, lllì, 117 "f'('" \"ullziut.:'. E/utI,· IIIi'doritl'lf "Il,. ha rorp",."t"IIIIl }lrt~tf~8101I­ "dii ('ht': It, 1/",,,,,;ns, L'Hlvalll l ~1,;

r.

17 _ O, Il.

:.!,

,l'ili .... l' l'a ... ; P,Hl'lo, ('""rs d·I.;'OIw,,,,~ "oUhf/t1,., 1..:111-"'alllli' l '!l'j, Il, l!:i t' ...

(17)

~al'l1111in' la lillt'rI:"1 d .. 1 la\ .. I''':'· 111\ altl,illlll" 1111 .'" 1111"" Il,·lla ,· .. ,IilIlZillll'· di Z'·III1II1·. 1:1 qllal,' \ 1.'1:1 11111,· I,· "1':,:lIliina/i,,"i il",'''''' ad illlJlI' dII" "11,' ~Ii i Il cl 1\ 1I111i di'I""1 i :11 1:1 \ "l'O 1'1"'11 d.11I1I il I""to .h·~Jj "'iOP"I':lIII i: .\"dili"illl'lIl1l '11111'1111' al'llli,"" \,,1 '·l'~olahi. a li o 1'1 I Il IlJl Il' di,,·\'-'01'11111 "1"'1'1\111 1'1'''''' ... '01'1· ... 1'1 loal1l"allll'l'''' 11I,"i-III' 111'1'1':1111111' l'adII ill"'\' ''l' '·111111'011'·1'1'. III Il,· qui ... '11111d alt"ri "'"11111Ì""'11111 ... il.

"l'"'"

IlIlpll'al. uni illllllll·t:l1Il :lII"l'i ... lIi,·illlllilll·11I alll'l' illl'·I'-"ll'illl: clala Il'''1I1ill lll1i"lIi'JllI' nl, lIltl'l'''

1111'110-:11\ III ,'1 ,1"II'III'IIIIIIIIPI\-.. 1"'1' all"1'1I111 ... ill" ali'll1 11 lillllll'l' ,h",pI'IIIlii impll'I"', Olllllill'ill" III1.ilhllllllli

nWillOl1\ dl'l11\111ialllli .... ill'· lilla lill'lIlidillt' ,'1 ... illl·

jU,\i(·lHlli ... 11111 l'I i h 11'" ,.(',', (I),

(·tll' "'1' d:lIl':llIli..tIÌI;1 "i \ okillllill al IIlI'dio ,'\ o. t 1'11\ tallill dI'! pari i l'iii l'adi"ali di\ a l'i 1m ), a, .... "'iazllllli iII 'l'II·11' ,'1:"1 1'1'1'\ al"111 i l' II' .. '

dll'l1ll' ,·ttaltzlolli "1"'l'ai,' 11I1:ltti l·a ... o,·iazi .. III· ,I 1llt',IÌl'r,' 1111·,Ii,·\al,· UOII ,., ~i;1 "" ... tÌlllila cii ",

1"'1'.1 pl'l,J"I:l1:i . ..tI\' allol a 111111 (' ... i ... I .. III' 111'111 11111111, 11111 di 111;1I"lri :lI'ti~i:l1li. I 'illali

"11111Ii-11111'011110. oltl'l' al la\'II1'II. ~li

...

tl'lIl1l1·lIli ,1 .. 11:1 1'1'11-,IIIZIIIIII' (' di !!:lI'7.'lIIi. i '11\all. 1'111"11110:1 1111' \ 11-~Ita

...

laIHilr ... i '11\11:1 lilla l''na illo'·'·l1\1l1la .... i

(18)

IO

.li 111.·,t i"l't' Il,'1 IlIl'dio 1'\ o i· 1111' a", ... ia/itl",· t'l'a "1\Oralori, .·h.· ... 0110 ad 1111 1"111110 '·;IJ.ilall'li "m,tti\ i , .' 1:1\ oralori .'h., 'OliO ad 1111 I.,WP" ('apil:i1i~ti p"\('lIziali, IIr", 1Il1l1l1'alld" iII lah "01,-diziolli ilrappmto di ... alario, i ... lilllilo t'l'" 1111 ";IJ,i t"li ... ta propril'tario d"i lIH'zzi di pr ... lllzimlt· t' 1111 opl'mi" "1 .. • Il'' :. il'l'I·\o.·"ltillllt'lll" pd\", :1111'1 ... 1'0I'I'I'H dI'il., a .... o(·iaziolli

.·0 ...

·1 I ... t illlilt' Il''11 ,i al' 1'11111 a !!,i:"I, ""111" q Il l'Ila .",",. od i 1'1'1 II' 1t'!!IIt', ""lItlll i1,·apitali ... la, III .. ha .... ·01'0 ",st'lIziallllt'lIl" dh.'r,". ha pl'r i ... ,·op., .Ii l"tlar., "olllro I.· a"""i"zi"ni l'i \ ali " ('0111 rll il (·OIl"'lIll1alo1't·. 111'1' ,' ... i.!,'1't d., 'J1H'"" l'rl,zzi ,·I.'\·ati Ilt'i propri pr, .. lotll.

BI'II ...

i

pOlrl'l.I ... l 1'II\'ar,i 1111 III'iIlIO illi,.io del 1110\ IlIll'lIto opl'raio "'ro ,. pr"l'rio 111'111" H. liziOlli

,l''i

!!arzolli, l,· qllali ,or!!,olll' Il,'lIa f;, l' IlIallJ;l ,. Il "II a Fralll·i" :I parlin' dal ",,'('o!,.

\:1 ,- (I) \ 'III'· ... I\'p"'·a illl1ltti, sollo la (lI'P'-'l''IH' ,1,,11;1 1'''1'' ,1:11. iOIl" "1'1·",,'11 I l'. .' dl'lI., ,·or-n'lalh'il l'idllZiolll' ,1 .. 11:1 1"I'!':! Iii ... , .. " \ i"11 l'l'O' !.!)'(· ... i'·Cllllt·lll .. IH'!4'!.!,"iorrlluLo la .... unt· tlei !!:llzt.uL

(19)

101 I Ilt J \J1i\iIS'TU t , ( " I -,\ Il i 'Inali \ t'!.!'~·oHO \ i:t \ ia tlilt'gll:ll'l' tH!lIi Inro "')ll' \'lIlItll ,Ii :\"','II,I\'\'I' all,I ,'oll,!izioll!' di 111:1,',,11'1 !'

ad 1111 1"1111''' la htlo 1111'1'(',,01,' ;1"""1 I i !,d ìa\'''1 ",

~1I(l1' l'iii, ,\II"I'a. Il ri'lallllin' h, IIlill;\I,,'ial,' 1m' " .. II

i.

"",i ,i 1"II\"!!:nll" i Il f,'t!I'\';\I,illll i 01 i,,'ipli 1111 I " ",I "r!!.lIIi~z:tll" ",'iIlPI'1'I Inh- .. \ta illlpm\l'lIl i •• \

('"llll:l\'. 11,'1 ""',110 '\. \ • s,'oppiall" ",'iop"l'i \

i"

1<-1111 fra i !,!alzolli IOl'lwi. l'l'a i 1".,,,ilo\'Ì ",I i .. :1 \'t I.

111'11\11":111110 ,In l'a\'I,'

,["i

p:ld\'lllli "lIlIll'olt-!,!h,' " Il' l'in 1,"lriUÌ\,' ":lII7.illlli; 1111'1111'1' 11!'1111 Fl':lIl!'ia. Ill'i ' l ' I "Ii X"l., X,'j l. "i \l'.!:..:''II'' 7 aol 1111 ''l'''' l'ili \1t),.ll\lllllllln' la III:llIifaltlll'lI 1"'1' illlJ'"\T" lilla ,'le\ .11.i"IIl'

,li

,alnl'l • al'pl'l1l1 i pl,'r.l'i dI'i ~r:tlll 'I

<'1,,\

allO. I l r""j"I,'n' :\11 lilla ,litllillll~IUlII' ,Ii 1111'1" "l',l,' ([lI.llId. i 1'\'I'7.zi ,l''clill:II1(1, 11 I IIla!!:":I" 1'-.,:\1

I ('''" II',I:!lIi

lìL'''::I~lli

,Ii

UnII'> al,I'''ll4lnllalll l il 1.1\ .. rll, 'lal!!,\':t'[o l'aziolle 1'1',1 ritt i \" dI'ila 1001'

dll',i I •• 'hl' 1'I'IIIIoi",1' lo' a,,'Wlalllllll oI"i !,!. n'zII Il I,

(\l'Ili pl'l' i"l' 'C!!IO .. i ":111 .... ::'·111'.11 1o"llv"IIII1I1I'. i ,Il'\ orunl' , IIC\ 1711 'I ba 1111 :":1111101.' IlIlIt.,

"l'"

1'.li. IIl.1 Lillll"'" .' 111'1 \'Ill'l'l .' IIl.I"HI 0l'l'l'ai al,

loatllltlll.IIIII Il!:I\OIIl 1\1'11,' 111111111.\1111\'1' 011 --.\1111-1:ljl'llIlI> I), \10\11111)11" "j hallllll 1i\1I\t,· t'n', l'H' \I I 1

ilei

"\IIj>:I!!'lIi. \,"\" """lI::al" i llta",tli a l' I!!'HI'

nl.I!!'.!lllri "alari; e 111111 ." I~I\"" dII' (111.,\1,.

('oah-Il 11\

".u,

1.1 ... 1

l' • • Il XX\ III-;\XXIII

ti il 'Il' lUI 1-ti I J llii' :l IL

" "l"

re If! ~~d Il ~ .. ~IJ ",,'"

(20)

l!!

ZiOll1 .. IIHth':lIlIt'III1' I riulllillo, ~IJl't'il' lit'I ~t,t'oli X l' t'

X,',

:\Ia 111'1 "t'('olo

X

'"I, ~," lo l'il"I!I~'o

d('lIa ('rt's('illla 1'01'01:lziOlOl·. t'"'' P 'l'dolio 'filai

"ia"i "IIj(':wia l' nUlllo IlIi~"l':IIII('III" Illillalldo, 'falol'fI la II''!!'u:t, "Itt>:-"'a pOI·~t· pl'l'"",iliio P 'jJlI zioll(' all(' l'n'lt,,,(, (!t'i ~io\'alli 0pt'rai, c'oli" j ... '"(,IIl'zia, "\(' la I('~~" IO lIIal'ZO 1;;!If, tlll .. la I 1:lIlC'illlli c· Ic' 1:llwillll .. , dH' ~i all":"::llIo l'n, o 1111 IlIa('~i 1'0, ... tallil'·lIdo c,I/(, i l'al ti, ('h't'"i ... 1 li-li'>('OIIO c'oi IlIac'~tli, dl·llllailo ""('l'I' :11'1'1'0\ ati dal :..:ilhtizi,'I'f· sott" (I('11a di IIl1l1il:'I; 111(,11111' la I,':'::':" .-, a:,:o'>to Ili,,, 1'1"" 'l'h". <'III' ~,. il IIw:,:i'll:it" trll\:I i ,alal:i tl'Opp" ("lIlIi, o troppo 11111:':" il , .. nitio, ('Oli dillJlIO dI,i PII"/" /'I,~ 1'/1' l'i, al,lda ,III illtli:..:gl'n' ri:,:or'hl' (1('11(', (I)

:S(' IH·I ....

i,

\'!·l'i,, ... ilIlU c'llt, q Ili "I tl'O\ i:llilo IillalllH'rrtl' di "!'OlltC' <Id lilla c'oaliziol'" di bc-'orat"ri ('Olltro c'oloro dI!' li illlpil·:..:allo, 01':": a-lIizzala all'ill("1110 cii ,'oll'I':..:UÌlt' l'alti IllÌ:..:liori. 'l' c1I1IICIU(' l'l'l' tal(' ri:,,:'lIanlo tino\ lalllO l'HI'Htt"l'i Hllalo:,:lIi a '111('lIi dc'lI .. III<IIlt·l'Ilt· It':,:IIt, "i"'W,it·. 11011 i, /lH'/i \t'l'O .. IIC' fra '1111'''1,' l' l"

11':..:11,·

,!t,i ~arz,,"i illtl'1'I·,'clollo ("""/lziali dinlri, 1'111' la ... d"IIZH Il t III IHI 1:lli(':I a l'ill'\an', lllfalti, ~l' 111'111' "",'1'\ ialllO, la lIallll'a t'('OllOlIlÌl'a tl"1 dtlt, 1"'1'-,ou:l!,,:'gi, " clt'lI!: dul' ,'Ia~"i, l'l'a "ui ... i .. lallom

(21)

I~ 1'IIY.i"",, ,",II" 1":..:1,,, dd !.,\a l'Z,," i, \. a"ullIllIl"""11' dl\ .... ':1 d,I '1'",11<1 d"II,' dl1" ,'In"i, fra "l1i ,i di Ioall,," .. I,' ,,,lu'I'1I" :1!,!il:1ziolli op"I'n,i,', Il III:lO',II'U 010'11', 1:'1 di 1I1'·ZZ .. Il .. 11 ,'o 1111 ,'((/,il,l/i,II/, 111/1 1111 II/'Ii'

dilli",., di Il'/,il''/,, il '111:01 .. ,'ulIl1'Ìlolli"',, :01111 l'l'u, ,11l1.iollO· ,'ulln '11<1 :IO"'III11l1laziuII" " "01 '110 Inyul'o; " .. 'nlll:1 l'arl,' Il !.,\~II'Z"III· 01,'1 IIlt'oIiu ,'Iu I1UI1 j. 1111 ':llal'1al", u"in 1111 ul"'rnio 1·",II,·llu 1'''1' 1 j. Il'10' :101 ill'l'il'!.!:II',i 1'I"""u 1111 ";[l'ilnli,I:I; 11111 1111

1:lIllml .. n· 'l'llIl'li .. ". u"ia 1111 1;lIuralul',' il 'IlIal ..

ha la ,,'.'lIa di illll'll·:..al',i l'n'" .. 1111 1'1'0011111 .. 1'1' oli ":11111:01,', u ,li ,l'III iahi :1 'ilO ".11110 ,ollia lilla Il'rra "'lIzn 1 al .. n :--1 •· .. III1'''·lId,· 1"'l'd"l dlt, la

11117':1 ti l'I :::117"111' rillll" 1101 al III:H',II' .. :",I,ia ad """1" di :':11111 11I1I::a 1I1<1!.!!.!i .. n· di 'l1l"lIa ti .. I ,ala.

riaI" .Ii t'I'IIlIll' al ";ll'ilali,I:1;" ('h" h· d'II Il a II/('

01"11"

h'oI"l1I7.iolii tI"i !!al'zolli tl,,"hallo , .. ",,: III ,'oITl'lazioll" dii "l',,' da ll'wll" ,h'II" 1,·:: 110' "l'l'

la,i,' oId Il''' Ili 1'·IIIPi. I: oli lal,' oIi1ariu po"iallill

1"'10 "11111 illl·(,\'t·i, 'Iliallolu:l1 1I'I'IialliO l·!tl' h, :1"'0. d;lld"lIi 01"1 !!':tI'zotli 1'Ì1"('OIlO, H"II '01 .. 11 dili'lIo1('I',i dall,'ri,llIziolll d"i ,:oIal'l, ... i:1I1 dl'''1' PI':lli"all'oIil'l'l'

1:1111('1111', I l "o::li l'flll!..i d('1 pa~:1I1It'lIlu iII lIall1r.1; Ilia illolln' :1 l'id 11 1'1'.' i 1I1111',lri ad 1111 ,;IIariu, l'III' la '1"'''(' loh.' il, 1111 1':11'1'01'(0 011 :! :I :: ('UII

(11I·lIu ,1('1 :':::UZultÌ, UII('II('IIIlu ,· .. ,i d,"II:lIi al

falto ill:\lldlli :dl(' 1II1i"rlll' a"II('iaziultÌ u l'l'I': 1.10', I li l'iii: 1111'111 n' 'l'''',t,, oIl'hloollU a !,!r,lIl t'al il',1

(22)

1111 illl"lIto 1"'11 l'iii "i!!loilì":III1,': ad IIlr"I"'I'I' 1111:1 ndllziolll' dI'i t.:iotl'lli di I;l\ol'l', I Il f;1I1 i, al', r,'nllallolo dII' il llllll'dì l' fl'at,'1111 """a ""I1H'ld";I, l'--i ""i!!OIH' il 11I1I1'''i Iil,,'ro; l ' -,' il IlIa""11'1I ,i

°1'1""11' :I lal,' ",i!!"lIza, lo ;tI,Ioalidollallll -" I,za ('IH' :lItri 1II'I'IIIIa il 101'0 PO,III, E illlill" l''a-,II-('iazillili ,Io'i !!:tID,"i !!illll!!'11110 :t l'Ì"IIiTI' l" "1111 ""!!II"IIZ,' dI'ila illfl':lZIOIH', da l'art,· 101'1" d,'1 ""I.-11':ltlo di lalol'o, all" "iIlH'I"iolli di lilla "'IIII'Ii,'" 1"'lla 1"'('lIl1ian:l (I), (11';1 111110 "ii. I,;"t" a IliO' "Iran' dII' l'Ì tl'ol'ialilo iII 1111 "allll'0 a-""IIII" 1111'111" "ill'I'_O da '1'11'110, iII "Ili ,'a!!ltallo l" " dil'I'II" "Olllrlll "l',i,' Il JlI'r:1Ie', " ,'It., 1"'\'1'1'" :1111'111' a l:tI,· ri!!II:tl'do j, ;1--01111:11111'111" \'11'0111'11 1.lu'\I-1I111I1:tn' !!Ii o,li"l'lIi li'IIOIIII'!1Ì a '1!II'lIi "1'\"11'1.,, 1"'1,1 j :1111' li'I'IIII' 1'1""1011lidH' ;IIIII'I'iol'i,

Il 111111 oI',!'1I10 op"l'aio, Il,,1 "1'11,0 111,,,1,'1'1111, ilO" l'Ili. 1'1J"ttj 1':tIlIl'1I I,' III'ottlm'-i, _.' 1111/1 all'iII-""lIlalli di '1111'IIa !! l'; Il Il li ",;1 l'il'ollll.illlll', "Iii'

ti:'!

lIa-f'Ì1I1I'1I11l alla "'htillll.iOlll' ""Illlllllli"a a -i1la-l'iati, (,111;111010 illt:ltti, "'Ilo 1'iI'I.'"i,,"hil,' illllll"" di'ila popol:izilllll' add"II"allt,'"i, la 11'1'1':1 lih!'1':1 1 i"III' a

""--;lI',',

il 1<lIIII'al'"',' "1'11'1 ,Ii"" "j 11'111':1 d'illllll'OI'I'i,," pl'ilato d'II!!lIi "C'elw. " "o-tl"IIII, "otlo 1"'lIa tli 111111'1." a ""lItll'l'" 1'0l'l'l'a pfopl'Ìa al "altll lIi"la 1"'1' 'I 111'1 la IIH'I'l','tI, d,t' piace' a

(23)

1~

'1 111'-t .. li"an';

ili

altn' 1'011'111". """ did('II(' 1111 _lIhlri:ltll, la ('l1i 1111'1"."·,1,, (' la "lIi ,Ol't"

l'illiall-~"I\.' /lIII,.IIIII .. lIat,· :lIl'al'hitl'ill d"II' illdÌl idilli, (I

.!t'II.1 "1:1,, .. (·111' l" illlpì,,~a. 1)1':1 !!Ii III'''t'ai. (li fl'oolltl' al'" ('IIllfliziolii Il!i,(·nill\(·. (,11 .. 1111'11 \ ,,11-!.!.)Ilo liltt(· (1:11111 til'nlllll1lt' "ll'itali ... ta, (' ..III' il

1

..

101 t-.. I,\lll IIt" ""II l'l1ì, ('111' t 1'''1'1'0 :I~.'\ .1\:11'1',

1','11,.111" di ril'ar.lr,· iII qllakln' IlIi"lIra alla (Il'o pl'i;l t\.I .. ,I'·1.7.,I, ti·II.·l'1IllIl ... i iII I(·!,!II(· ('IIlIlpatt(',

It •• !IItli t"lItill" :111111'11" n· ... i ... Il·I'I· :111<1 \,1'I·t(·,,, ",I .111 •• '0l'l'ut1:1l.i .. lIi dI'I '·,l\lItill('. ('II,i 1Ii1-"IIIIO, ('(I,i

,j tufllllll" l,' l'l'iII\(' I.·,!,I,,' 0l'('l'ai(', <llIn'" )11" e"

... :tI11I \l1."lono .1('1 (·OI ... titllir-i ,!t'll' "('IIII,,'llia a

_ Il. li.lti. .,

,,,"l

l':lflit'nl,' .ti\ IIl'zi .. del In\ llraton'

dall,I \ .. ITU " du!!li ... tl' 1lI)"lIli ,1,,1:1 \,10.11171" Il',

• 1111 \ 'ha dll1olol" ('III'. a -oll'·(·It:ln' la 101' 1I1.llioll\.' d.-\lp I,'.!I,,' 0p('l'ail', ('01111 ihl1l-"OIIlI 1111-..\ll' UItI'1 tallori, all·illfll .. rl di qtl"I111 "t· ri"or-.lato \~i (, .. nllll'lIi ... e.4,' :\1111111110, ,·d III IIti-lI!'a

('-\I It Il. 111", l'illl'n·llI .. lll" ... 11 " t i '\"lIa \,IIplllll7.i"II'"

Il '1I1,IIt., 1:1\ \ jdll:llldll ..:li \II

,Iii

i,\lli. lIIlol'·I1'lIlid ..

hl UH1 ... I· t~ :1"" :.!o"utt. 1'Ìt· ... '·l' IU1r 'ti II1t'd.· ... illltl n

1.1\0111'(' h, ,"1111'0111 •• a"'" ÌlI7.lolll. 11 ..\11' ,. ('" ...

i

\( III, li ... !Il'II' lll!!hilt('fla , il \';\«-" .. la ... j,oll di

()11I .. t ..

P'l'

'lIt'l1l.t .... i ,\ lIut4.lt{l l'ht l .. n ... Pt·l~ ..

(24)

Il.

la IH,,~illililù d('i ('ollialli ,. d,·IJ(· ('olJ"g'ali/('

t'.

IIla!.!;..:iol'(·. \'i ('olllrillllis('1' illlil,,· la IIla('f'llill:l,la

'1l1illl', a'"o('i:lll1lo i lanll'alol'Ì ('1111'0 la t'al,llI'i('a. pl'l'p:ll'a t'Ilor (1I'lIa lilhhri('a l,· loro li d"raziolli iII "'g-Ili' di,(·ipllllatl'.

'la

1"'1' qllaltlo 11011 l'''',a

dis('OllOS('('l'si 1:1 1"11(·I'O .. a illlllll'IIZii di '111 " .. 11

filttol'i a pl'OIlII1O\ ('l'(' II' ,\Ss(lI'ia/iolli 0IH'rail', 11011 l'Ili. 111'1'1" dir,j ('Ir' (·,si .. i:lll n('('(""al'i alla 101'0 ('osl iIIlZi'"ll·. ('ii, ('o (~osi IlIlIg(' dal r,·m. ('Ii,. ('oaliziolli 0P"I':1Ì1' :..i li'l'In:lIIO anl'lil' lil doY(' la

popolazillll!' 111111 ('o IWI'all('O :lIloI"II'ala, ('011/1' 1I(.i ('('1I11'i :lUl'i('oli " Ilei di ... III·I· ... i \'illag!.d; ,. ('lil'

III1'Z/O "('('ofo pl'Ìllla ,·Ii .. 'ol'ga il si"'I(·III:l di Ialo

Itri('a, o l'Ì1ullIl'.go d,·I1,· III:Wf'ltill!' 1I1'1I'illd'htl'ia,

il Hegllo 1'11110 lia gi:'t l'l'dillO 'Ol'g"n' a gl'alld(.

l'ig-oglio Il, as,o('iaziolli di 1'I· ... i .. t('lI/a.l" ... i ... I"lIla

di lilllhl'i('a Ira Ì1l1ll1hlti:lIIl"1I11' illlillito ad i(('('('I I ' IlHlI'l' il nlOI illll'lIto op"raio, ad 1I11Ì1('I'o;:lIizzal'lo,

a ri i IIC,"dl' 1'10 lJ('i pil'l 1'('lIlOli l'd illfilllÌ .. ll'ati d('lIa

popolaziolll', l:llldOl',·, iII a"('lIza dì '1111'110, il

111010 IIl1iollisla 'an·hll'·:..i lilllilaio all"l'I"1 la della

popola/imlt· hn'l'all'i,'p: lIIa 11011 l'l'l'i. 'I plli.,

'('lI/a l'('('al'(' olli·,a alla I ('l'ilil ,tol'i('a, artl'ihllire

al sisl('lIla di tilhhl'i,·;t la pall'l'lIilÙ di 11 11('1 ti .. 1I11111l'1I0 ('o,i l'ill'\':tJJt,· (Iella \ ila ('OIlII'llIpolalll';(. :-II' la ('l'l'aziolw dI'Ila ('1;" ... (, ,alal'iata i. la

('Olilliziolll' pl'ilila .. d ('S"'II/I:III' alla g"II(',j d(,l

11I0\'Ì1I1PlltO IIl1iollila, 11o" ('. 1)('1'1', 1111'11 Il'I'OI'lil' 1:'1 do\'(' la

('Ia~s('

lal'ol'alri(·1' ,'. a ... ,ollllallll'lIll'

(25)

J7

11\,·\10, id 1IIIIIIl'a la po ... ,ìhililÙ lIIall'riah' alla or .!;\lIi7.7.:Izilllll· ,Id I;IYoratol'Ì, ()l'<I :I~li 1'''Ol'dì d"Il"Tollolllia .1 ,alal'iati. qll:llldn h' 1· ... lOI' ... iolli ,h'l ":Ipilah' a!.:I'\ olatl' ,la h·!.:~i illIlIlHIIIC' si dUIIII(l l'il'! lihl'l'I\ 1':lIllpe>, la III1'n'l'dl' '('l'llth' ad 1111 Illi lIilll" Il''1'11\11' ... "tIÌl·i"III\' 1\ rl'ill I l'!.:ra ... ' Il- lin'zl' di'i la\ III" tori', i qllali (Ialla ,,(\',su illllilizioll(' di,' Il nrtli'~':,:,· ... i l ... " :1110 " ... sid\'l'ali ili "1Ii1 i III· ,"obilil:' 1,laL,.,II''', o III'i\ali d',,!.: Il i l'alida illi zi:ui\':1 (t "I "III11II1-"lIdl' pl'rlalllll I·h .. iII tali l'ulIdizilllll , :1"''''lI'iaziolli di ... • ... i"lI'lIza 111111 po .... ... allo iII ah'llIl IIItHlo tè.rnlar ... i; l' ,i 'pi"!.:,, 1'1"-' t·it~. :1~t·\"tl1tUt'lIll· ('OOh' Illai. lIh'lIl1'l~ la !.!l"tH' ... i d"I1""'" '''"l1a il "'illilriali iII III!!hilll'l'I'il ri ... ah-al 'C,'" 0 \ . \ , 11011 ,'al.hia 1101 izia d"lIa t'orma, 7.iOIlI· ,II 1-"'" I:ll.iolli di n'"btl'lIza prillla del I 'j1~I, I""ltr,·, l'Oli \:Ili l'oll,,ill,'razi,,"i ... i "'pi"!,:':1 p,'n'I\(\ h, a",,,.iaziolli ,li 1'I·"i ... Il'IIZa "or((':llIo d:ll'plÌIII:t 1I1'l11' n·!.:'iolli " 1I1·lle illllt .... tl'Ì'·. <1\ l' i salm:i 'Oli 1111'1111 d,·pl'l· ... i. ,'Ollll' l'ra (('Ii oJll'l'ai ... arti di Lo" olra, " t'm i 1I1:Illifattori ,li 1'010111' ,1t·II'IIIt!ltil· tl'l'ra IIl'doll'lIlal,', l' "Oli ill\""'· t'l'a 'pll'lll' ili' ,In ... u'j\, '" l' la 11I1'1'I'1',1t- !' l'i!! IIli ... ,'rahil,·; 0",11' ad c .... """ ... ,. Il'' lr,,'a alclllla ll':lt'da !1I'1l·Ynrk· -hin', on'

I""·'·alt·

l'i",lu,tri .. olOIIlI· ... ti,·a. Il "1 ...

(I) Cfr. I~ e!'\. 1It'\\ iII .... 1.'II!JI'81, t,nd, ami /iIlOll,.(! '"

XI'/I (olllllry 1.0,,,1, I ll~. III,

(26)

l'l'l'i) 1I'0\"a la "II\\I'all"a, 01\1'1' dII' 1II·\\a ,lt-I'I'I ....

"iOlll' ,ldla IIWrI'I"lP, IW\\o ... t" ... " i ... "lallll•

IIIO

,\Ioi

\;1\ oratori, dII' i,

illiU ...

olnltik ,la '\\II'\\a fll\'-IIla 1l'iIIlIIl ... tri;1 .. <"111' 1'1'11,11-ilnpo" ... iltile o:!.lIi loro

t'1',kl':lliolll' (l),

LI'

a ...

"ol'iai!:iolli

"jll'l'ai\' ,Ii 1'I,,,i ... I"IIZ

a

"'1l1'~"110

111111'1

111' ('o\ll\' jll'llllo\to ,,,"\la el'IlIIOlllia

a ... alal'iati.

'1

l1al\l11l '1m .... l;\ ... ia "''l'i\a .I\\\la 10\'1\1;1 ,IOIlW ... t\\',1 l' 'l\llul,lo il ... ;\Iario sia ... ì, l'II\' ,Ii lHH'() , l'!l·\·atll

,,"1

\hl.\lo illlli,.,pl,,, ... alti\P alla ... 1I ... i ... \I'.\lZ:I.

(27)

...

..

(' \ l'll'oLIl Il.

Fini

'\1'1 IIIU\

illll'nto uniuni",ta.

L.' Il'''lI'iaziolii 0p.·I~I.i.·. tli t'lIi ahhiallltl l'l'I' wl !!'Ili ... a .Idllll'ato i1pl'''''''''o lilrtllatiyo, ... i

"W·

1""1!.!·""0 1111 "hhi(·tlÌ\·o lIIolt" ya ... lo 4' (·olllph· ... o; (,1,,\ an° Iii "Olllliziolll'

,k:!1i

ollo·l'a.i, lIIi~liol'artH' I., ... "rti. -'la 1(11.· ... (" "'l'''l''' !.!'·II,·rah· ... i 1'1':llIlllIl'lIt:l iII Ull1l 1II0hilllrlÌllP ,Ii 'l'opi 1';Jl'ziali, a "lIi ... i l'i· \'OI~III111 II' ol'.,::allizzazitllli "l!1'w.i'· (' iII "lIi l'al tÌ\ iti'! 1111'11 ... i ,l'illlll'. IlIrlil'hi:1I1101l0 i "ilI l'ih'· 'lllili.

l). Il pdlllO ""'01'". a l'Ili h' a ... ol'Ìaziolli 01'("

wjl' ... i rÌ\"oh.rollo. i· la 111111/11/ Il. \i"'/1'(/:;1I1/1 E Il Il Il

fil

Il zilllll'. (h',·",· hallilo (·n·,lit:!t:! tlal\(' :-\". r'i.-tn ,Ii )1111110 !"O('('OI''''' (1I1H· ...

w

101'111:1 prilila

e.l

"II1(,rillllall' .Ii ... oli,lal'il't:l pl'oll'larial (' ('h(' t,'mallu l'iiI /I IIII'IIU ti'IiC'('lIIt'lIlt' tli :t1'1I101linan'

(28)

,llIpli"I' cOliliugl'lIza (!t'Ila ill\'alidil;l o \ ,·'·c:hiaja .. C\"lIa (\i ... O(·I·lIpazioll·, r:lpl"'''''''lIta 1111:1 fllll/iolll' ril"yalllt· cl,·111' :I ... (l('iaziolii opl·ra.it·, allzi ha 111'1'

gl'ali 1"1111'0 hl tt'lIdl'lIza a "., " '1'1,11 ian' IlItt,· \..

altno fllll",iolli, t'osi .Ia t'oIlYl'rtil'l' qllo·II.· fo·,l.ra

-",iolli iII purI' l' Sl'lllpli('i s.l('il'1:\ a.,,,i.·lIralri.·1. . 'l' illrulli Ossl'I'\'i:lIllO II' a ... .,ic-llraziolli dl'!!;1i 01' 'ra,i l'iiI t· ... pl·I·1 i t· fl'lll'1I1 i

,Ii

IlIa!.!;!.!;lol'; ... alal:i, p, ... qtll'lh' clt·i 1I11'('(':lllil'i, c\lIpO Il P,titi, tr.,\,ialllll (·111' h' 101'0 !!illilte .lirdlrÌl'i, all/i('hi· ri\'ol~I'I'I'

l'atll'lIziolli' ai pmhle'lIIi "'H'iali piil IIr:.!,'I·lIti. 1"'11-"':1110 ... ol1allto a,1 :1(','1\111111<11'1' i .·Illltrihllti cll·i

'-."'.i

,

ad amlllillistraili l' a.1 l'rogal"lt· /-(Ii ,l\-allzi .,otlo tOl'lIta .li pell,iolli; 111'11 piìl, elI\' (· ...

.,1·

di.,a!,l'ro

nwo

q lIalsia,;i 1ll0\'ilUl'lIto opl'raio t' \ olTl'hh"ro l'l'l'lino SOppl'CSSIl il 1'0lltrib11to l'l'l' ".·iol'l'ri, du' .\lIall, illllallzi alla Clllllllli,sillllt' Hpale' .1 .. 1 'li7, .lichiara 1111 \ \'1'0 l' pl'Oprio ';('illpio cii .ll·llal'o.

PCI·t, qllC'Ito cositilletto Illliolli ... 11111 .·il·lItili

-('0, l'hl' Pl'.·tl·llllt· ('011 ti lIan' h' GlliOlli opera,il'

alla fII Il zio lll' a ... "i(·1\ratl·irl'. trm'a .. i tlc·d ... aml·II!I'

H\'YI'rsalo 111'1 /',unl") ('olltahilc l' 1i1l:tllzia1'Ìo. 111-fatti !{i;1 Il,,1 l,'ti)., il l'' i IIlai';lIlI , att11ario .Id .11' l .. to pnhltlil'o in~le"l', (lilllo ... tra\·a (,11\' \C. '''l'e'''\' ililposh' a ,pte ... t· ca,s\.', '1)\'''1' ('1'(''''.'1'111 i 1'01 111\ 1111'1'0 (!t·i "m·.i ('hl' \':111110 iII PI'II"iolll', sarl'hhero riuscitI' fatai IIll'l1 tI' a tmdl' al rall i 1111'11 to , am

(29)

-~I III1.j fltoll:! a, ... lt'\\l~\zifllll'. l'l'l' \ l'rit:'\ IillU ad o!:o!:oi

'11I.· ... t' •• 'l'i t Ìt'hl' ... UIIO "'1I11'lllitl' dai t'alti. 1'0if'Io;' 111111 \ 'hll •· .... '1111'1" .li 1:tllillll'lIt .. di

a ...

"I·i:tzilllli "1"·I';~i,'. ,lu\ IIt .. all'l' .... ·l'f·izi" da l'al'll' 1111'11 ,1I·lIa ftlllziollf' Il ... Ìl'lIratrin·. E !l' :tlll'a l'a l't l' il l'''ri'

f·olo. "h,' I t"'·lli .. i r;l\ \ i-.:11l1I 1!l'lla

a ...

i"III·;IZillll,· 0l"'ra.ia. a IIlOt Ì\ \I

,\t>II'

illf'I'I'IlIl'llto l'I'II !:o 1'1 ... 1\ Il 1lI'l 1111111\'1'11 ,"" ... lIoi 1'1,,, ... IIIlIat i, ... 1 t l'III ,'n,hl", l' lIi1lilllllt' dallo ... 11' ... 0 111n"IIIII·r...i

,1o'lIa a ... '"

ia

idilli". I l dulia ... lIa 1' ... 1 "II.,iolll\ a IlIlti !:oli op"l'ai Ili tllI'ltlolll ... lria. o di tntl,'; !:oi;II'I'III'. 1'1 id .. IIIPIIIl·IIII' iII lal l'. "'". 1\ l'al'o 1'111 ,'1'1 "'\"'1'1' ,II'I 1111111"1'0 dl·i 1"'II ... illlluti.

,·l'1·

.... ·,·\·I,hl,,·

il 11111111'1'0 d,·"li "I

"·\':l.i

~itl\nlli . '1I'·I·'· ... Ì\·allH·lltl· alli:.!:liall I i ... i all'a, I l ' li. Zi"IIf·. l' 1"'1'1'1<" l' ,·t:1 1lI"dia d .. :.(1i a ... llf·ial i l' la l'l'ol'lIl'zill Il' df'i f·;l ... i di "'"f "111'''''' al IlIlal,' d.·· ::li " ... "l' alI rilll:tll'l·hlll'l'o a ~1'1l1l,li li n,· .. f·",lallti,

Infili" poi. all"II,' HIlIlIIf''''''''l dII' 1't''1nilihrill 111111

potl' ... P l'i.-U:lI1H"U1P l·a!.!·~il1l1!.!t"l' .... i t~ ('}U' h" a ... u· "Iaziolli f·o ...

i

ol'::allizzatl' li"'I'I'II ,·o ... t ... ·III· a a· "l'ltili l'",·,'d, Illi i 1111'11 l'f'llditi, 111111 1"'ITi,', l'"",' ... i \ ,·IIt,·I,I ... " ,·" ... trl'lh· al l:tllilllf'III 11 ; 1'"it-IIl\ l'('\rchhl, .... ""'1111'1'" ripa .. ar,' al fl',:l\llIlZ') "1111 11\1, l'IC\IIZÌ<IIIf' ""ralll'lIiIlHl'la ,10,1 ",,"tl'ihllt .. ,l''i "'v,·i. )[11 \ i 1m 1"'r"l '1l1aJtoIIl' f· .. itÌl·;t l'iiI '·alzallt'·

(30)

A-Ili ;\lldl'll~alll i~i. (Ira iII lilla a~~'H'ia/illll"

,Ii

1 '.

~i~ll'nza 'lIall"a oglli gara lilla. dII' lilla 1':11'1,'

'1l1al~ia"i 111'1 "110 ave\'(' "ia ('O"lallll'llIl'lIll' dl'\'II' lilla a talt' "('0[10, d;\('('h;· ha,ta 1\11 IH'rilldo

(Ii

d('I""'" ion,' o (Ii sciolH'ru illl a"orhi ... · 1)lll'i

fOlldi, ('11t' (!o\T(·bh,·l'o illlpi"g,l1' i 1I1'IIa ; h i"lIra ZIOII(' (I).

('h" ~I', 1)('1' o\'\'ial'(' Il Il",',.,10 pl'ri('ol", ,i nlll1 Iilllit;II'(' l .. l"niolli oIH'I',~i,' alla ..,ola l'III1Zlo.11' a ... j l'nrat1'Ì("', 11011 "i ri('''~I' ~oltallto ali lilla l,ia,illll' \oil- IIllltilaziolll' ,! .. lIa lol'll illtl'gril:l.

1'1(1'

II' ,IL, ,1,,~Ii,' il'\'agioll('\ Ollllt'lItl' Ila altri" 1Ill1ltl'pli,'i

"'('opi; llIa ..,i C~"I'(·ita illo1ln' lilla illtli\l'lIW a"ai

IlOI·,'\'ol,' 'lilla lo!'o ('Ihl-itllziolll', ,'01111' "'lIl1a loro

I·olldotta. IlIt:llti It· l'lIiolli i"pirallu,.,i a '1I\1'lIa

1'~('III..,Ì\'a t'II Il zi()JI(' a""'IIIIIIIIIO 1\11 "aratll'\'(' dl·l·i-,allll'llIl' ari..,tm'rill i"II, '\;II'I'i,,'o """I\ldllllo dall'l'II'

prio "'('110 gli OP('l'ili ridolti a l'Iii 11'11\11' 1111'1'('(',11', CO~'I iII 1 Il gll\1I"\'I'a, li'a il l'''!i:! l,il P"i:!, din·r,,·

ITnilllli l'wali IIIHI IlIh'0\10 ottl'IIPI'I' di tè.IIII'·l',i

('011 lilla ,11'l1,' .1111111rllllllll//(1 ,),1/

ti",

l',,io-hì\ l'l·tà \1H'dia dl·i lo\'() "OlJll"I1l('1I1 i " lal,' dn 1"'llIlcl'lt

1I11'IlIhri illllll'lltitt,'\oli di \llIa ",,('idù, dII' tI;1

rilt'\'anti ]l"II"iOlli di \('('I·hia,ia. 1\1 lal g\li,a h, 1',."t/I',"

(""i'iII-'

dÌ\"lIg01l11 a"uI'iaziolli """lIzial,

(31)

1111'1111' hlll'~hl',i Il l'al'itali,II', O t'alli'l'ollo 1,,,,1'11 li,l!III1'lIll all'lIllt'lIlolli l'h l'IIt1it-aziolll' 1'.1i !.\III'\'I~I, l'l'I' l'Ili hl\'olltl i lIizi.111IlI'IIII' t'lIlIda II',

1'1'I'I'i", 'l' .!t'", l'il'olltl"'I'I',i l,hl' la t'IIIIZilllll' :l"il' Il l'a 1 l'it-I', a"llIll:I ,111111- a""I'ialiolli opI'l'a,i .. , ha illllllhhillllll'lIll' gill\ alO ,'01111' fatton' di di-,,'il'lilla " "1'1111'1110 dl'!la "lIlIll'agilll' IIl1illlli,ta, 111111 l'l'rt, l'lIt, alllllll'tll'l',i l'h'I'"a al,hia a ,Ii-!atm',j l'tl'i, ILI :l''"l'hin' illlq,:l'altlll'lIlt' l'atti\'il:\ Ili '1 111'111' H"llI'iazi"lIi " lli"luglil'r1I' da ,(,tll'i l'iìl ,II IIIO('rali, i l' hallaglil'l'i, I~ di '111"'10 ratlo, ,'01111'

.,1<

i ,ili ill!!l'lIili alla :\"il'lIl'.IZioll1' o(lI'I~t.ia, '''ilO "1'luni 1'''II'uI,,',oli gli ,It'"i hl\ol':tlori: i qllali, " i Illl,~lìtl n l'!. li Il i 1..Za 1 i " Il'illllf;lllli, l'illlllll'Ìilllo 'Iua'l nllatt .. atl 1111 ... illlll .. ohhil,tli, o. ('o,i 11'.1 ~h pl't'rni ,ll'Ih' IlIillÌl'n'

,Ii

";l\'hllll t'1I, ... ì1(', " t'la 'I1\Pl!i ,11'i "lIlollÌ!Ìl:i '

..tll'

,'o,t il lIi'I'OIiO

I

d .. lla i'"I'"llIl.illll1' IIlIiolli,ta ,!t,Ila (;rall 1\I'I'Itll!.\IIa, la .1"ÌI'ura1.illlll' ,I,'i "1'I'I'11i Il di'IH"'IIP;lli 11011 ha ('hl' 1IIl'III'1'P\'InIlZII IIle\'III1I1'IIII' ",""j,li:tri,I (I),

l 111-I te III luglllhcrrn, l",-Jdlt· l'n .. k 11\lluUf ti. 11(1 'i'Cf'h:ajn , n a tnlt L 1111" l'lJ1uoi tO ,l. \0111(8 nlln .... lato, ,'011)(' gi.L

,..1 I,mtle'., (.t JI \uu\n Z,·hlll,la. Il 24 oplill' 1 .... !.~. 1.1 ('n ..

(32)

,.

- ~::---

~~---_.~--~I

~). UI'l"l'IIlillaliolll' ,li 1111 ,.,tI"ri,/ li//II. I) 1111' g-Iil) d,'1 ~:i1al'io IlIillÌJIlIl. 'l'alma II' Ulliolli ~ta·

hilh,'ollil il "alill'Ìo millllllO "hl' il l'apitali"t:IIII'\1' pa1-(al'l' il (pralI' j, di,,']'''o da ('ill:1 a ('itt:'!, Il dalla ('illil alla (':lII'II:I1-(II:L iII l'a1-(iOIlI' dI'I Ilitr""I'lIte ('o~to 11I'IIa \ ila, "''. ,'sl·lnrli' 1'''"10 ('III 1-(1 i 0111" mi dotati Ili "ta~'~il1l' (':\pill'Ìtil, o IIla:':-!.tiorlllt'lIll' atlivi, ~il'lIo mag-l-('iol'llll'ltI" n'triltuilÌ.

La

,Idi'\" IIlill<ll.iolll' dI'I ,..,i1al'io lIlillilllO I"li, 1""('1'1' 0111' !lilla, o pl'r1a pn',,,ioll" dI'II" 'l'rlld/,,' l'lIi/)I(,, o pl'l' ililposiziolli' ,It'lIo ~tatll, ~ra HlIf'IIi' illlllll'.;to ,( 1'lIlIdo l'a .. o 1II'I'i, il "alari" lilillilllll """ p,,'" ,la·, hilir"i, "'1' 11011 <l ('oll,lizÌtIlIl' "III' 1-(1i opi'rai ... ii'lIo ('o"linali; l'hi' ili "a ... " di\l'r~o 11011 "i PII'" illlpl" tlin' (,III' al"11I1Ì operai otl'nlllO il 1,,1'0 Ia\ oro ad 1111 "'aggio illti'l'iOl'!' allo ..;tahililo, 111011\'1' <1",,11(' i ,'ol'pi :LlIllllilli"ll'ath'i, i 'Iuali li .. "allo 1\11 ... ala· l'io millilllo, Sl'uza slIltiri' al"I1I1:1 illll'o"il.ioIH· dti

loro olwrai, "Ialtilis('ollo di n'gola qlll'i "alario,

1'111' j, fi ... "ato ,lalll' '1'1'//(11,,'

rJli//II,"

(~"alldll il , ; l ' lal'io IIlÌllil!lll "i .,Ialllli",'\' al ... a!.t~io Ii ... ~alll dali\'

'1'rl/t!(.,'

l'"

iO/l', 1',"'0 ha Pl'\' l'l'ililO ,·m·ttll Ili li lIIilan' l'illlpil'go agli op('mi piìl l'~pl'rti, pro\o, ('HlHlo il li"('lIziallll'lIto di'!di altri 1I11'11II \'ali(li o

(33)

1111'11" ,·al':lI'i. 11I1I11l'1' t",11 ha lilla illllllt'lIzn r,,,i·

110'. 'ulI,' picclIl<' iudlhl d ... l,' quali plI"'OllU I!'~ !!''l',i ,"lt:lllill '-.:l'azit· alla tl'lIllit;'I"P""iIÌl'aclt'i .. aLtri

dn ,."" pa!!all; t' 1'''1' quallill il 11',11'0110 ,Ii t'od," ,tI' iudu'lrì,' t'H,'liilkli,' ,ia 'olto pal'l",,'hi d'l'dI,i

:l''ai IIppl1rluli0 l' III',i,h·l':lhilt·, Il'"1 ì' IIll'lI 1 "1'0 di't', ... ,. l'I'ÌI:I d'illlpÌt'!!(l ~Ii "p"l'ai da l',,,, Il1all

\1'11111 i l' "1111 ''l''' ,'l'I';1 il pl'llld"IIIa ,h'll" 101'11

"t'('ul'.lzilllH', o Ikll .. l'lilllillazillll'' d"lIa loro ,'011 (:(.rr,·II7.:I,

l'''r "i". "hl' ,'(II Il',, l' Il'' 1:1 ''''l'lIla dI'I "darill,

Il' [·lIi"lIi 11011 '11110 Hl IlItto l'oll,'ordl, l'0i,'III'

nkulIl' '''ilO 101 "l'I'l .. Ii al .. ,II a 1'111 a ,'ollilllO, al·

Il'' illl"I'" III al 1('\,":11111 ... ""011110

i'.

,liI,'r .... la lIai

tur.1 ,1,,1 bllll'lI al ']11:11,' l' ... ""1111 :ldihil", l',

Il'!!,,la 1<' l·III1'lIi op"l'ai" ""1111 t'al Ol'l'l IIli al ;)

lal'lll a "otlilllO, d:II'..tIl'· '1111"111 "011 .. ('111<' ai 1"1'0

IIH·III!.rl di "ttt'II!'I" ulla n'ldIIlIZiolll' 11I:t~~iol,(,: l11a .l'nltl'lI "~11110 1"'1'''' , ... ,. \ 0!!1ì, ," Il'111'1' rt'rllIO

il

l'l"1IIdpill df'1 "Olll1~llto "011"1 IÌl o, 1'111' ,', 'illili'

fii

...

11<11'12;1 "di tOlza ai loro a

ttì

!!lia I i l'I'n'I''' ,', {' l\I'c"I!!'"10 il .. alari" li l'OIt i ""', '0)0 '111:111110

1\l1 .... tu .. ia l'olll'llialtill' l'Oll'lIlIlntlto 1'0111'1111'0, o

<jll, liti .... i P"":\IIO .. tahilin· dt'i .. a::.:: i 111 :Ilario

Il l'ottililo til'ici. di "1111111111' at't'ol'llo l'm di Ìtll'

IH"II,hHJrl ,. i d"I"!!:Hi d"!!1i 0l"'ra.i, Ul dm

ill-"'l'I' il ,:dario a l'oltililO illiplil';( il "olllmlto

(34)

- - -

---.,.'"

.

~

.

~ - ~ - ~

- ---

.

.\ppl1nto I"'\' qlWMt~1 l' 'n\ appullto IWITlii-il ':1 \ario a ('ottimo uo" vil'l\(' a('('olto Il:111 .. ,/,f"

di,'

C"iulls

(·111' in (·Olllll" .. ~iU!J(' "01 ('olltl'at lo ('01· Il'tth'o, gli illlprt'lI,litol'i 1'Ì1lli'ttollo a,,:li ,\t-II,· :lntitoll(' pn'ft'I'('lIzp 1ll'1' UII tal IIll'tollo ,Ii ... ·lI'i· Itu/iOllt. t' ... pt·~ ... (· \oltl' ~ptlntalll'allll'lltt' lo 1I'i1la

-... t.iallo l't'I' :lppi!.!.'liar -... i al ~ala1'Ìo a lt'lIlpl>. :1). r:;lIf"l/frr Il o f IItrt !t. tli /tn·III'II. -

L"

l

"iolli opt'l'a.i t. II'1Itlollll lI:1ttll'alllJ('lItl' ali otlt'tlt"l'I' 1I11ll t'Ì,IU/iollt. ,!t·lla giol'llata tli 1:I\'onl .... ii! IIl1'n';' UII lilH'ro :\C'('orllo ,·o!.!.'li illlpl't'llIlitot'Ì, ... in 1111'1'1';' la illlpO ... izioIH' II'!!;i,..l:lth a. E '1IIt' ... ta 101'0 aziollt·, I l ' ... ai l'iiI diI' h' 1'1'1',·,'(11'11 ti, ha "arall""", o ... i ,-In hOI':I iII ulla lo"a, IIl1i\'l·(' ... all', q\lanto ,,111' tl'lIl1t' :ul ott,'n('n' \1l1a l'!.!.'ual (lurat:l ,11'1 1:1\01'0 \,C'I: tutti L:'1i 0lll'rai i III l'i t' !.!.'a t i iII lIua ... tl"-..1 11111\1-... Iria,otl iII \111 !!;l'UppO ,l'Ìlllll1 11111\1-... trit· allilll'lIli alla 1I11.,II',illla pl'llilU/inttl'.

i·;

illfatli 111'11' intt·n· ... "l· Ili tlltti !!.Ii opl'l'ai illlpil'!!,ati iII IIIIll ... 11· ... ,:\ l'alt Itri"a, (·Il(' l'lira ,1'ill!!,I't' ... o ('

,li

n ... l'Ìtn ,Ial la \"11\'11 ... ia la ... It' ... \ 11I'\' tutti; (' pt'n'iì, h- [-"iolli ... i

:tllOpnlllO ali ottt'lIt'l't· 1:\ Il 111"'''' i III a u"iliH'lllitil lIdla tlurala (!t·II'illlpil'!.!.'o.

I). }tfil/I/' , 1'I/lltli:i'llI; //Ii!ftilll'; tI,t [11/"1/'11.-(~I\I' ... ta a/.ioll(· i· partI- ('lIlillt'lI11' ,lt'lIa op"l'o ... lIa (!t.llt, l'lIiolli, h- quali ill ... i,..\ollo t'OIl

!.!.'1~1I1111'

"i-gon' a (·hl· il la\'ol'o si tOlllpia 111'11,· t·tIllllizioui l'iii kielli('\ll' (' ,..i l'l't·\t'lIgHllo ('011 opportuui

ri-pari !,\'Ii iulùl'luui illllll,..triali.

(35)

("lIiulIl ,'''IIIr:t''laIlO ali' illl\'ll,llllÌtI\II' di 1I11U,(,lti •• III', '1l1allll" '1"1'''\1' 1\I,,'ciall" illlllll'diatallH'lIt" H!!li ol'l'mi, '''III';' il l'a""

01"11'

illdll"t da

,It'II,'

"1':1\'1'1'; la 1:11 "d"('I'1I11 ill\ 1'(',', '111:11101" h, III:WI'ltill(, 1"'''''''1111 .:i,,\un' ai !:I\ol'alol'i, 1'01 iII lal (':1'0 ... i atl"l','rall" I Il 'l'dIt', Il'' ,ll'l'h i 1111 ilH'n'1I11'1I10 alln 11I.'n'c.h' t::i"l'lIl\Iil'l'a, E""l' l'l'I' "'\"O 11011 i"l'ill' :':""11 h, 1'1"1'1'ÌI' (11'1'1""" IiIlI1 litI ,'"i!!,'n' l'ltl' il ",\!!t::i" 01,,1 "alal"i" a ('III till\!l n',,1 i "'hl :l1Itt- ""'" t'p""h'allll'III,' nll'illl('Ìl'_"

.It'lIa

IIlal'l'ltilla,

01:11',.(""

"i,',

"'llIl\'anl'IoIoI' :111 "".-111111'1'1' ìI .' I(,italt .. la (la :":MIII 1'.ll'to' dI,I 101'1I1'1i1'i1l "011111'''''0 all' illlpi,'!!"

.1,

Ila IlIlI", hill.t (1); lIIa ill"i"\(lllo l", I"I'1t

ì,

il ":I!:'-:.:io Ilei "lIl. rio Il "ottillw ''l'''lIti 1111'11" ,.(11' l'I"o 1'1I1 ziollnl n ... Il I " all'ill"I'I'III1'III" oli 1'1',,,11111 i\ H:'I

tld

1.1\01'''' .. hl'

la

11I.lt'dtilia lta d,'I"flllillal",

·Ii !!'ui":1

"111'

Il ,al,tl'io ,!,i"l'lIa!t"l'o \ l'1I!!"a ad

"I,

I-\"llr,i. b :":\lI"lili .. all" III I"l'f' 1"'I'II"a, :l\ \ "l'll'lItlo

('h,· la IlIa"l'hllla 1'l1l,1 ..

il

la\ oro d"II'''I'''l'a.i'' pÌl'1 1111"1\'" " t:: I i d"" l't'l'tallio "tI"II' lilla l'iii

"I,

'"

\ "ta l'I.'lrilollZi''II'' (è').

'1 Ir. III<lIr l . l,

(36)

l 'I(I~I ..

"I.

li). Lilllila;;IJ//( (/11 ""111""'/ ti,; !I,I,.;I/I/; l d, !l" III/ln~; yio/"//IIi, -

l",

\'lIiolii ol"'m,i" .. i a,lll'

prall o a lilllitan' il 1111111"\'0 ,1!''.!;li ''l'l'n·lIt1i ... ti , '.!;li "frllltallll'1I1i

(li

"IIi " ... i ... 011 dtlllJJt, 'l'lilla da i avn'l'ta "Ii,' l'i ... titlllilllll' ... ll'"a ti .. I U;:II'/.O· lIatll ,'o 11('11<1 li'H·I'IIt1· 111'1 l"'l'i,,,l,, d,·lIa 11I:llIil':ll' I lira, iII l'lli la l'1'1It1nzioll'' 111'1' talila l'al'tl' ... i Hl'·

li,1a alla )Inizia ('Il alla alti li t il d"II'III"'l'a,lo, Illa 1'('1'111' \'ia \'ia ,l' illlp"rlallza "01 ... llr~,·\'I' ,ldll t\lI,lJl'i"a l' ,1l·lIa III:w!'\lÌllofattlll'a. ,·111' la 11111'

liolli' dI'II' opl·11l.ill l'i,ltll'ollll atl lilla ''l'''l'aZillll'' Il Il i 1'01'1111'

(·,1

illlllll·,lia'IlIllI'IIIl' la"I\!' Ilfl al'pl'l'lI' ,Jt.l' ... i

,Ii

I:II ... to,]ia o

,11

'·"lIt1'ollo. 1"'I't'Ì", all"'lI' la

":llllpil'.!;ll:l piil '·II'·";.:il'iI dI'III' 1'lIilllli IIIH'I~IJo' ,'111111'11 l'i-Iitllzillllf' ,!t·1 '.!;al'/lIlIall l l'i ...

ah·

alla \ i;.:i1ia clpll'OIlil'l'Il1l ... bt'·lIla Ili lal,IJlir-a "d ha III ,,\'1111 a 'IIW ... tll 1I11'Ì1I1I")l'tall/.:l

,Ii

talltll atl"lIl1ata, Ila ill\,I"'" Il'.!;!!;i l'ili,'\o l'azillll" ,1,,'11' 1'lIi"IIÌ Il' IlI'l':Ijl', VIII la a lilllÌtal'" 1'iIlIJ,i,·!!;It Ilt-i f:lllf'ill

Il

i ,. Ild '.!;ill\ :\llI'lli IIdll' ill,IIl ... ll'il'; 111:1

'1'"· ...

10 illter· \'t'IIt'>

,1('11,'

'lIiOlli Ili \'allo trillllt'a, .]i t'rolltl' alla IH.'.I ... it:l.

1'111'

1'1'1'1111' il '·:\l'italt· tli \'('au;in' "olltrll ;.:li ill:l>iprillll'lIti ,11'1 "Illl ,'0 ... 10 di 1;1\ 111'0, 1111'1"'''' la ... " ... titllziolll· ,1l';.:1i olll'rai :I,llliti " >lI l'iii !.!:i,,· \':IlIi l' 1'1'1'I'ii) 1111'1111 (·''''l'hi la\'lu'alol'Ì,

(37)

1111:1 I:d p"lili,'a IIllit'IH', "01 alla allliplliin ,'h" 1'I""':I"l'ia allI' {'lIiolli 1111;1 pl'l'll'~:I ,',,~l n'~ldIIÌla,

, .... ". 11I1I1,lIl", ""!,di IIllillli 1"llIpi, 1'""d,,lla, Ili, l'iiI

"'"I tm,1II 110 l'illlpi,'~,, 1111" dOlili", 11\'11,,1 rh'h i,'!('·

-:'01". ('11',1, ... " IHHI pu ... allo

'""lIht"

itllpit·~·a(p ad

1111 .,:dari" IIttlllln' di qlll'lIn ,1,'11'''''"10,

°

,1,'1

,a

\;1I'I,,·lip,' ,h,lI'illllll ... tri;1. (~IIl"t;l a!('itaziolll' ,11'11" 1'lIi"lIi ha t'tlt-ltinlllll'lIll' td"lI!'ato l' ha dalO

In":!,,

:111 lIlla """'\ 01,' "'p;II~IZIIIII'· 01,,111' illdll' ,t\'It, "1'1 ,,,dII i

",'"i.

IliI:ttli, 1111:1 \ o\ta 1'1,,' ... i .. I"hih ... • 1111 ,alarlo'lipo, IIl1ili'l'IIlI' 1"'1' IlIlIi !!Ii

0lwr.II, ,i l' .. I:!I' :llIdl\' i" ,'Il\T('\:lzim\(' Ila 111 li i 1111 ":!lIahl 1:1\ "1''': qllllldi It' ,1011111' Il''" 1'''''01111

"l'III\' i "1\ ,i l':!:ltl , 111'11,' illllll.,rrit, a(',':\lIIO :I!('li 1111

IlIIUi, .. ,' ""11 a l'allo di l'0h'l' "Olllpil'I'" :1111'1'1

lalll" IU\'IIl'o; l' p"il'hi' Il,'i lavori piil l'at il'o,i "ii. ,\

tdll. qlla"'llt' l''' ','ZiOIlI', 11I1"o"~ihilt,, l'W,j qlll'i

l:l\'ori \ 1'1I!(""10 iII \,,';dr:'! ri'l!l'\'ati qlla,i 101alll"'IIII'

/I~li 1I1111lilli, 1111'1111'" ai l'iiI Ihdli a""'"TOIIII iII·

\l'tI' l,I dlllll\l', iII 11110 ai ritillti ,ll'l\a popola/iolll'

Il ia"'111 i Ila,

.,),

,'/""il;/,;

1J,"';lIIjli,!/,J, - L,' 1'lIiolli OIH'I';Ij,' 'I ... l''pr:\1111 "011 !('Tillll\!- \'i!('11I'" a ,lilllillllin'

il

11111111'1'1' d"i ,Ii,o",'n,,:tti. 1'1\1' a 1'1'1'1 ':\ 11 o allI' dn'lI' di":lzillili lIuiolli,h' 1111 "0"'1 !'ol'/llidahih' illl'iulII'

P", .\ talt· .,"01'" ('.,,1' 1'1'11\ \ 1',10110, I\l'i p:tl,.,i 1111'" l, :t 'lallzian' i di,ol"'lIpali ,,1111, knl' l'Il'"

1t1i,,1 .. , , Il,,i 1"II',i \'1'(,(' h i a prOlllllO\"I'II" l' 1'/lli·

:!mzj"III' l'iiI "1""'" ad att"III1:U"· la di,o",'lIl'a/io.

(38)

MO

;'::11 i 'oltallto ,lunltlt,· 11\1 "("1\0 P"dllllll ("01111" fallllo l,' Glliolli ill~I .. ,i fra i la\ol':ll.,d ,1 ..

11 ..

(":tI

li,.1'I') o sla],ili"('ono dII' i prllpri 111"lll!Jri <1"\"':11111 \",,'\'1' illlpi .. ~ali 1"'1' 1111'110 ("01111' l'all110

11·

('lIill

Ili dI,i hatl,·IIi,'I'Ì ,h·1 'l'lII11hd). o ("01111' i lall"

gll;llIli di \'a,(' .. lIo ,It'1 pmlo di LllIlIll'a) 1"""'·l'i. \11110 ,'llt' O/.!; 11 i loro 1111'111],1'0 11011 \,II'''';! "IIIII\,il'\'I'

"1 ... lilla dala qllalltil;1 ,li lavoro. :\[a ill '11I,',I·ul.

I i 111 a ... pli('a/ioll .. ,klla loro pillil i"a l,' 1"lIilllli

... 011 plll'l' !{lIi,latl· ,lal 1"'olll"ilO di pl'I'\"'lIil'l' la 101'lilazioll1' ,li '1'1I'i \':1'.,1 i ,h'p",ili ,li 1111'1'1':\11 Zii'.

,·h ..

(·0.,titni",,·oI10 I1I1'OII'I1W fOl'lllidahile

111'11 ..

malli dl'!,di illlPl'I'llIlitol'Ì, '1l1anto ,,111' pl'l'llwttllllfl 1111''' ,li 1'I·,i"I .. I'I' ,ll1r<lllt" 1111 IIIII~O p,'ri, .. 11I a~li o]l .. rai ,.,('illp,'rallti, " (·o ... i ,li liw"arlll' 1<' 1'01'/.1'. P,'r,', lilla tal politi,'a ,1 .. lh' 1"l1illlli (l'l'I' 'illUllto ,11',i,](or:\I,il .. a pl'l'\"ellil'l' "'()\'l'alll·,Hlll/iolli " ,'011'

""'~'lI'lIli l'Ìst:t !!II i ,1 .. lIa illfll"tria) III Il i, ~Plll]1I'1'

:\ttualiil!'; poi,'III\ I)IIal1l10 la 111:\I'eltin:\ illlln,trial,' ,'o iII 1I11l\'illl nto, o!!;lIi rallelltall11'ulu o ,lilllilll1' ziolle ,11-11<1 pro,lnziolll- lllln

i,

piil :\l1ll1li ... i1lil<·. 11('

il

iII pot('I" ,Ielle l"nioni "PI'\';I.k

,li

1"'0\'0'

carlo.

\1). llilillc le ClliOlli operll,il' eontl'a ... tallo (II li,~ l'i,.i1I11~

a

'I llal"ia"i IlI'r,'~zionc

,li

1111 protitto

,la

parte IIt-g'li oper:~i, ... ia poi ..

otto

l' 0\'111

a

,li

parll-l'ipazionc al protitto, o tli lavoro Ilonll'stil'o, o ,li pil'('ola itHln<;tl·ia. :40ttll tal ri!!;lIal'llo ... ( •• 11I1I!!;i ,lal l're'I'lIlarc IlU l'arattl'I'I' anti,·apilali,ta.

(39)

~I lalì"lIIll a"",'11I1,'III,', I)lIali a("','II'l'a Il I i

01"1

"ilO ... \ '1-IUI'I'II 1:lIal,', L\lII~ì dal Illiral'l' alla al,"lizioll" 01 .. 1 "/liarial", il 1')1'11 illll'lIl .. inlllll'dialll j, oli 11-' 111\ ''l'''ali1.Zarl.,, "1I1'1"'illll'lIdll '1111'11,\ lì 'l'III,' IlIi,,! ..

d"Il'

illlll1"tI'Ì;I, ,'hl' (II( 101';1 III "",'Ilidollll, Il "i

n'lI-""Ihollll, LIII,~i dal 1111111\1'1' ~1I .. l'I'a ;lIla t:\':llId,'

illdll,tl'l:I, ,'",' 11\' (':".II't:~iIlIlO la dill'lI,illll" l,In l'i. Ila \ il 101'i;1. 1"'1'1', ('''l' "'"1 halillo 1"'lIa ad

:1\\,'d"I,i dII' lilla ilHIII ... rrin oli ,1\\ ,'rt'hio :\t""'11

ImI:!, .'IÌlllillilllll" la ,'III1,'OITI'IIZII li'a i 1':ll'ilalbti,

1'011'1'1,10" ,'",'1'1' 1111 ",Iaeolo all,' l'h 1'lIdk'IZilllli

"l',':a.i" l' 1'1'1111,'1'\' l'iii I:\l'ili i IlIro ill"III"""'i.

1',"lt·i:-. ti,,,,,, t'UlllhaltoHo ('011 o!,!ui IH .... 'il i 11lO 1I«I'«lj illdl"l dali l' la ,II",a a"lIl1zillll" di iII

du,tril' da l'art .. ,!t'111I .... 1;\(,,; p"i,'hj, <tIIl"III, 1'1'1' la 'lI,1 l'II,izi<<III' l' li li'!. l "IlI'I'rim'\' l' 1',,1 11101111

l'oli". di "\ll ('iII;':,' h, 'lll' jlm,lllziolli, ,i (l'II\-a

l'0'tll 111'IIa 1"'''lhililù - c 'l' Il'' g-ill\'a - .II

(40)
(41)

( ',\ ]l I 'l'O LO III.

1It.\tllli tl,,1 1I1t1\"illlt'nlo nniuni"la

Illt-to,h,

a (lui

d"uITOIiO

1.· n ...

nt·iazI0111 Il)''' \'IlJt' allinl'

.Ii

l'a:!!!llIn~"It' !!Ii "loloi.'\ t i\ i III' "I~\ illllit-all. 'I 1""""11" l'ldlln.· a .-. 1I1ll"i III I :

il

11111' 1l1l1',,1i.,.

II

•· ..

lIlraltll "II111'11Ì\II.

In

lilllllm:illl1" ,1,'1 1:1\ '1111. III "'1111'1'1''' .' l'llppl'lIl1 alll1 :-.tlIto.

I) /I 11/(111"/'01",,-Ln pl'illlll "0':1 •• 'lli

,lt-I'

lartl Ulla (·lIalil.illlll· "1'''1'1.1:1. la qual.' ,":!1i1l Il , .. jco I I l'al .... il .. \\1' •••• o d,'lla l'lopl'Ì:t "1'1":1, j', di 1111"111'1'1'

11\1 111111101'01111, ,Ii ""'Indl""

do;'

i ('0'" 111'''''11 t i

.lal

l'alli pII. \:\'1'1'1"\ 1<11111' I.' "lIalizilllli

d.'zli im·

prl'wlitllri \llIIII'"U" !!11."Ta IIZ1t illlpl"l'\illitllri • ,tralll i,

,·o ..

tl1\1!!1'11I1 .. li a

JIIlll1.1nr.'. " .

:

\

n 11i!! 1i:11 .. i

ali. l'"alizil1l1l',-I'II .. j I.' "Ila li 1.i Il Il i l'pl'fIIil' 11111\1-\'ono lilla f"rlllid.lbil<· !!:1I.'rm lIr:!'li "l't'' i 111111 1I11"~ lIi .. ti. (,IU.' .. tll "lIl'rl:l .. i IlI:llI11t' .. ta :l1I7.111Itlll 1Id ritiul ... lt'!!1i IIl1illlli'li :

ihn"lall'

a j,'IlI":Ii 110'1

(42)

SI

11IIiOlli~li; l'itiulo, il qllal .. laholla

i,

':lIwilo .la 1111 • ~pl'<"~O ,Ialillo ,1"II'(T ll itllll', l' l'iii '1"'''0 t' illl), .. ~I" l'a"" 1"'1' ,'a~o l\alla \,,,1"111;1 d"1 1111'1111,1'1 ,It'll'lIl1i"11I', .. dl'lIa 1,,1''' IIla~!.:iol'all/;1 (I), ,'allll'al, 1111'111", '111:llIllo lall' ritilltll 1l'H~I'I'lllla :lil ap"'I"" \ i"ll'IIIl', 1",,0 l'a,It' " .. tto la ... allzitllH' ,1 .. lIil lt'!!~,,:' l11a la 1t'~!.:1' l'l'I't, 11011 pII'" illl)lI'din' dII' idl'lIl1i "l'l'l'ai I l'Ilinlillo ,Ii 1:1\ III'an', o P""!.::1110 Il C"", llizioll" ,!t,I pl' .. prio la\ ur .. il Il''" illl),i.,~" di altri. lira 'I Il a 111 lo \lnl' ,i ('"nlt'Il.!,\ "1111'0 i lilllili d .. lla 11'~i1li,:'\, "" 11':1,""II.ia a \ iol"I1/", lilla lal pl';1lÌ<'a t' ""III 111:1 Il Il '11 Il' l'l'Ika'·I'; p"il'llI' III 111,,11 i .'a,i

Il

ritilllo d,,!<li 11IlÌolli,li a la\'''1'<I1''' :I"il'lIl" ai Il''11 1lIi""i,,li Il11p"l'la Il Il Ila 1111'110 ..\11' l'illll",,,ibihtà Pl'l' ,pll'~li lIilil11i di 11'1>\';11'1' 1111 il11pi,'~" plln'lie' :-ia l' qllilldi 1""tillli",'C 1111 al':':""I1'l1lo .lt'I+.h .. ,

1'111'

li , .. II"l'ila :111 aflit:liar,1 allI' ('lIiolli.

f:

iI,lrill"'I'illlll'lIt" "011111,,,"0 a 'Pll'''lollll't .. dn " Il'' rOl'l11a

il

,'olTl'lati\ o 111""''''",11'10 lIt'i P"I'I'lIli di ",'iolll'r", il ,..i'll'llIa ,It'i jlll'l'l\l'lli,

(:n

111111'. 1I1"ti dIII'" 01 .. 1''' ;1\1'1'1', Iwi l't'l'i,uli "ol'lllali, ill1]II" dilo ai Il .. 11 IIl1i"lIi,ti

,li

IItll'lIl'n' illlpil':':o Il,'{~''ct,, .lil l',..,i, ,i :1I10[lcn1l111 ;I{,I'it, IlI'i [ll'rililli

,li

,do, 1"'1'1) '1 l1d

li

11011 \'l'U!.::! 1111 i Ill] Il e !.!:a I i i Il JI/'I)Jitio (1) l'Ila 1J1l.· .. lItllll. ",111' ... j r-ull.',"a ,la ,1h'lIuO U lalt lJIv-)tl):,itu, t' ... t' l'uP"l.jo. ,. I H .. ' fa p:IIII' di IIIHl 1.·g-s .• khhn •· ... l'T

11'IIUtu al1t. ,ldiltt J.lzinltl .lt-lla IIIH~;::ltlrauza. ~ la In '°0 , l'al lUi Ili pahllilfl l,yi.h'ul.a. Lil.H'rll 11l1""penull ,li ntralt

(43)

T'I' •• \ 1:11" illl"l1l11 ""i ,i l'ialllllll:lIl11 ili t.:TII l'l'i III'i ,lilltlll'lIi ,lt'lI:1 titl.hl'i,'a, 11\,' III ,,'illl"'1'1I (' .. ,'nl'l'l:tlll, " III' :lIllIlIllIlIallll "1111 IIPIII'l'llIlIi ('1111' .. i~,!'Ii. Il .,iil 'P""""IIIIIIII,",'C!~ì .. rÌlllhrlllli.'1I\"t.: lì

ti l'I' ra i 111111 IIl1illlli,ti.I'II" ,i :lPPI"I·"illll alla l'ah

-!tri"11 1"'1' 1'1"'1111,''''' il 1'11 .. 111 t1,'C!li .. I ,i Il Jl"1"11 Il I i.-)1.1 1111 I Il 1I11'1 .. d ..

l"

di 111,,1111 iII oIi"lhll di 1'1'11111,' 111\:1 " .. "il,ilitil "'111111'" 1I1:1!!~illl"l' di ri""lTl'l"I' :1 IIl1't."li l'iI'l 1"IIII,,'rall .. d ,'ni'·:II'I. ""1111' :.:Ii Il' ,i,i.

_II

nlli"i n ,t:III'1"', l" f"Ì1','"I:.ri ,.,"' .

• \ltri IIwl

".t

i. Il',111 dall,' 'l'md,'" ,'lIi"lI" 1"'1'

n .... i, IInll .. i il 1I11111"1' .. 1i ... ""1111 III ditlalll:l1.llllli' dI'I

l\!lll IIl1i"lIi .. li. I 'J11ah "'II!!IIIIII 1':lIl,'zzali ""II

n .. IIIl~\I(,h oli "III,,:.:ill (/I/(/h'/'"" iII I Il!!'IIil t"lTa,

cnb lI.!li tali '"lIill,

""1""":111'

iII tI,·Ig:i .. ,

",,/1,

illiri iII ltalta), IIcl :111<'1,,· I.l illloillitla,d'II,", " la inl"nlizlllll" di '1l1al .. i:l .. i ÌllIl'il'!'!" Ili cl 1'11 i "l'''l'ai.

.\ 'J1Iì' .. \t· 111:111<'111'

,1 .. lh'

11''!!i,' 1:11111" ri""1I111"II

'l1l,,11i ,1"1 l':loll'''lIi, ,',h'II,' 1111''' "II:lli/i"lIi, l" 'IlIlIli

lIlil'llllO a ,Ialoilil"" l'illl,' .. a oli 111111 '11""111'''\"1' !!Ii "",'mi IIl1illni .. ti. " 1'·'II,i·h :::111'. ,,;[ all,' ÌlIII"I .. ililllli

"I"

11\jP "I

l'il

'1l.1II!' "1111 Il.!II i 1"''':1

"111 n lal "1111111 .. i 010111. Il,1.1: ')II h, l' .... i-zi!llll' d" (' n"IIIJ1I'\"I' il,lil"Ìl1" ,li 1'1',,"1<' a 111H""

u1I'lo,lt! d," l ' ... lIIdrii. di .. dplillll'li. I l \ i"larli

,'e ,'I l'ivlII:::ialllll :dl'lIl'l'l"I' cl,·~1i ''''l'ittllri l'"I'lIi''I,

tro\ 11I1I1II .. II lalt· l'l"lIp,, .. illl h, l'iii cli .. ,'onlulIl1

\,·,11111',

(I l'ÌI'I .. )11· .... 0 111111 III' t 1"11\ iUIJIII a \co Il Il:1,

Etl",·tth 1I111"lIt,·, .. bili" 11111,,111 iII l'iella

(44)

36

trovata 1111<1 1lOl'IIJa \,l'el'i,,a. dII' lIi",'iplllli 1j1l""OO WI""\'lIli ,'ollll'o\'('I'"i(', Tlltta\ ia III i ,"IIII,,'a ..!Hl

litI

lilla i III la/.(i Il'' 1"'1' \10"0 ath'lIla 11011 t!t-hha

l'i Il s/'i n' illlpossihil(' il Irovart' lilla lilwa Ili \ prità

" ,Ii g-ill,li/ia, (,h" illillOVO diritto t!t'nl s4':':lIir",

Illl\llIt~' ttllldam('lItal4' a l'i"ol\'4'I'I',4'\14' ;,d:1 ,i 1I'00'a

a,,~ai h4'llI' ill41iealo 1I\'lIa li"'g-" ilti.d"'p t!t,1 '~;;, e

,0"111 plit,t'lIJPlIl1' Ij 1I(,,,tO: l',i,,\\' lII'II'opt'ra tll'lIa

e-Il i 0111', l'd altrt'ttalilo tlit'""i ,ldla t'oalizioll" dl~ /.(1 i illlpn'lHlilori, l' 4'1"1111'1110 Pllllil,i\(" il IIU' X,'I \lrilllo t'a ... o, il tlil'itto t\ton' \'il'tarla, Il .. 1 1.'-('''11410 114'1'1I11'11I'l'I<I, DI1I1IjIl4' 111110 l'itllH'4',i :ul

c,..alllillan', "t' lalt' ,'1"1111'1110 .. i di l'o\'i t'!I"tti\ n-111"1111\ 111'\11: Imltidu' IIl1iolli"l4' O}' nm illt!it'ule.

1'olliallio dw :.:;Ii npl'rai IIl1iollhli ,i rÌt'll"Ìllt'

a lavoran' t'ni 114111-lIlIinlli,..t i " ('Oli t'it" III' pI'O\'O-dlÌllo il IÌI"'IIZiaIlH'1I10, Evi,\toIlII'IIH'IIII' 1111 Ial Illodo di a:,:·in', 114'1' Ijllalltn 1'0,",,:1 ,h'plorar"i, lO. afl\Jttll I",'itn, t'cl il pl'Ìlwipio ddln lilll'I'IÌI c1,'1 la-\'411'0, lo:,:·it'allll'lIk' appli,'ato, illlJ."rta la a""llll:l

illcolpahilil;L Ilt'II,' \'lIiolli. dII' ahhiallo !I \,l'<Ili-l'arlo, l'nniamo illnlll'l' 1'114- l' IIlIiolll' op,'mia "i rh'ol/.(a ai 1I11II-llllinui,..ti " li "oll"I,iti \ i\allll'n((' a 114111 illll'i(':':;:I\'"i al pn,to ·11':.:;Ji IIl1inui,ti, o Il 11011 altl'av!'l',..art' a!tl'Ìmcnti l'aziolle IIlIiolli ... I:I, t·t! allzi li l'sorti ad aHi:.:;\i:lI'"i allI' ellinlli; pnllinlll o

:111"lw

chi' l' niolli' atlÌled ai 114111 Illliollbti tllttn il

danuo ditI cag-inn:l la 101'41 ('OlI/lotta. 0,1 alll'he

(45)

97 IIllI'h,' il J,inhf/I'I/II' IIlv, till<'llì· ~i t'III I 1<''':,:::1 t·"tro t 1'"',1 i t,,,,,ti,,i, Ilo"

pII"

('ad,'11' ... 0110 a "'" Il:1

"':111-Zltllll (I). - ;\1.1 1'01li:1I1i0 d ... \'tTll i.lIll· nl('t'ia di l'iìl, t I ... :.::li Il Il Ì<'IIi ... 1i :,::itlillo

lo

''('l'I'dito "'11 i 11011 1I1lill\li .. li " 1"'1' la1 !'!'lIi .. a li l'l'h illn 01' n!,! Il I 1111-pil'!'!O. Cl li tO.h1rill!!'tllltl ad ,lnlÌ!.!.l'an ""'11 l'(\tr~ì ,lin' l'I,,' iii 1111 allo \' ha l' .. h·IIlI'lIln l'"lliltilt, •

• \ 1111' 't'1111>1'Il (·1 ... 1111, _\I1Zitllllo 1t· lTllioui, dI<' 1'11'(l1 .. OliO n wl,' l'ni1i":1, 11011 1':111110 t l ... la 1'''1 1l'tll'al'll ,Ii ('iì" ('hl' IUIIIIII n,I o!,! Il i !,!IOl'l10

i

l':Ith~lIli. '1l1l1l1d .. IIi-t'!t'(liwllIl t' dill;1I1111110 f,!li 01'''1111 olti!.!:liali allt' I t'!.!'1It', .... ·lIza 1"'\'1'"'' \ t'lIin'

1'1111'11,

-'la

1111<'111' a'lrnzioli falla tla d,'" t'hi \ o!.!'llil

1'111111' la l'l1Iliooa 01..\ ,lI .. ,'n·dilll iII '(1lt',lo (';t'o

,Ie\t l'II11i1'la 111 IlItli 110"" tIl1l1'1U" l'lIl1i\'O' 111lti

i 1'1'01t'''lllIII,Ii. t'III' ,j ditlmllulI", I\ltli f,!1i

110-1111111 l',,lilid, t'lll' -j oIì1nllil111",lIltli i IIlt'di"i ,·ht· .. I \ Il U Jll'r:1 Il'' Il \ i('I'IIt1a, III' 11111" ('1" 110111 ,i 1:0, l1i'

l'II," tar,i, l'0idl;' '(111 (,i 1 \'III la 11 l'' di 110111 .. ad :11 t i Ì1l1l'alpahlh, t,h .. -a 1':111 1111, IìllO'h," , i , 11010"

ltia~i111t'-\oli "lIIah :::ì, 11Ii!..II~olln 'otl" :~~I~ 'ali

11

"III' 1I1111f'1'lalt·, ,i.1 \.!.1·!I,~!.: "~" Ili t,(· .. III, -tI !!II 1Ifillll i-ti ,II . IIIl1I1Ol 1111 1I0Il'lIl1i"l1i,I.I" IÌ""I'OIl" il

prtl' Il .lrlll' il liCt'll/ì, \l1I'Ulo, ('''1111' '1\' "11111' a Li ..

III' .111'0]'1 l'ai .. ,I 0)0 ,-t , l',,i t'Olilpiolllllll1 allo 011'1'10_

(1 Ln ~u 'tU81t M,li/bI ~rttlt",,, lw71l1

"If

i tU 1\. 71) fru\ .. "hp Il,ucr/'rtlllrr 4 IIn In • OH. I .. llt mn 0\"0

(46)

\'1'\"011' l'd iIlflt·).(1I0; ma altl~·ttallto dl'plol'l'\ IIle .. ,I iwlt'gllo ì· c·l ... 1111 a\·\"( ... ato ,li lilla .. illil ,Id lIal'oldali ll al.ltia 11('\'IllIta la l'lil'lIl1·la. 1'1'1'1'111'. 1\11 SIIO c·olleJ.!a lo d"I1I1I1"ii, C'OIlIl' .idI a l'II'''. Eppll1'l'

iII lal c'aSII 11('111111('110 si 1"'II~ì, ad illll'lIlal''' 1'1'0-"C'S'\O al cll'lIiJ.!r:lto\'t', OIl a c·"~lrillJ.!I'r1" alla rifa-ZiOlll' di'i clalllli_ Ehlll'm', allrl'l\alllo "Il,' IId

c'a'o 1I0~1I·1I. ;.Ioi 111111 I",,..,..ialli ll fa 1'1' ,11'11:1 1Ilal<Ii C'('lIza 1111 l'I·alo. ~(,lIza "l'prilllt·\'t· ,..01111 lilla ";!l'l'il di l'iollllto l'illlc'ra ('oll\'iq'lIza d\'ill', I l "'IIZ11 "1111-\l'rtin' la ,..o,·idil illl.'ra iII 1111 11Il!lIltn' dlÌlI,lro.

PP"

la ....

t~ ...

;-..a

r:q.,tioll4' 11011

1." ...

i:l1l1 o trn\ an~ 1' .. \l'IIIC'1I1o plllliltil,' I,,'II'atlll ,Ii lilla \Olliolll', la '1 nah' Climllili la l'althrie<l illlpÌl':,!:alll" "1"'1111 111111 IllIi'"lbl i " ,oll"c'il i i ".,II,..lllllalorì a 111111 ,.. .. l'drsi 1'1'1"'10 di (·,..'a.

~Ia l'0llialllo illn"'" ,,1,,· 1'1'lIillll" 11011 i,lia l'a:,!:a a '1'lI'slo. ,·h',·s,..a illoll\'(' ill\'l·i,...·a "111111'0 i 114111 IIl1ioui,li (II "01111'0 "1110 .. 11 ..III' li illlpk-ghillo) o li P"""l'glla ,. 1I10h-,..li ,'1111 azillili 'l'~­ "alorÌl', o li IIliuac'('i ,Ii 1"')'('11"1', o di dallili

l'",..i-ti; i .• \ '1111''''\(' l'n Il \O \ "I~IU"·U'" iW·"lIlilll·ia l'allo l'lIuihil.,; ,. 1I0U apl"'wl (·i trovialllo

,li

1'1'11111"

a,l

1111 alto ,Ii tal lIal\1ra. 11011 ,,'ha clll"hill

dI!' la

l'llioll.' 0l',·ra.ia. (,11,' lo ('Ollll'i,', d,·hl,.1 ,"~:.dal"·I't: alla l'I'"plIlIsal.ilit:\ 1"'11.11,- l' ('i\"il,- (I).

_\1

'I

nal

figura

Updating...

Riferimenti

Updating...

Argomenti correlati :