• Non ci sono risultati.

t tl",n5Nn rd\.&#34

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "t tl",n5Nn rd\.&#34"

Copied!
58
0
0

Testo completo

(1)

Unr repubblica

2 sovrinrl, lrmrlrllr

ll"Ìn ia! r4." t tl",n5Nn rd\."

r\ c.mnrcift dxlle lrrr di(liÒreiÒ Vxsù ron . ù lirillìx o scu ri

I ' , Lro, ....i,r o I'

u. poro.li rssoluu

'ilic\. luc.iclidilfneschidi!,ss.ro prolìDo dr lui.s.!uni.rirFcrLnùni.nL(,n,lsoltirro.liui.sxlertrJprnìopirno Jilr

lizorià,\Aori'ìilDoiBi.diSeJÌldied.D(itrsnìi(ìs!.cioirllLg I eù\.

l) c rlh rolh iellì SJ.lcl Con.iùor) nel PrLzzolì'LblirodiSreì! (rrL.

l!j Eùùrnìbispatrni Jr rr or(lircrcoDr!ùiro ric.o JirLsse in€nriillu.

siri, cnkrnìbi r sLùdÒ rlùgoico. .oi rx.,,/LJ rnlrr1 irpiDri r ep sodi e

p.somrgidell. soria ùrici. ilùc cicli'i arJrno rncnc xd ùn. sruùrdo rLpcrlicirle conrc io qùil.lìcnuL. colLlsrliftloÙ, hntopiii che. r del

ri.li \irs.ri, lr f,ofriolì nrie$rin.sibih n.sli raftcschi i:r PJrzzo Ago

siriì pìc îù! )!ivc.he, no qrr{o ìl sopmnn.ore rllibbirù' dùi c.n

re,r|ordci.1fiB,esc.ese-l xmbn.ùp.crrs,oso ncri.onellxSxlrdcÌ

Co.ci$o'o.CèJ0nqr.ùniìDìotr.pjutr.ror.cÌÌ.ùr dùe.ici,mrsi

rrùi li0n,iplJo,ro che nìrllc:L notr {n. xnrlosic Du rn.ùerii.sedil

1' r nr( !' ., ,ll .a -'

.r" I r'!

uni JiDou pirrà. nìùrr. qúelle nelh Sxh delCotr.iroio Jc.of.ran.

'., |.i ,t,. ii, . I L

Jìll. ùìdsi r mlgisl rrl trq cn h.linr m rnc|e, rnc r cdrcno, drl crm

lìiùrciu Jiclin. p.liri... Tft l.eovione ddlin'edcllrlurciclo r fu

inirri!n ftcNillo.ÌiÌ1,.M trni Je.ir dbrni o toco Fii,, ur che si col

i.cr !n pcri.do cDciilcfclh (itrlrolrfctr sencsr. sqrro dr iÌrib.rde

rrcr. irc{i'ìc. scgùirelli tì,î.r'iÈ e fir ere$e. indo e dr ut..risi

ctr,.tìc. rlcùr sL.cco ùùlc Jerinò l îtohÒD dclh tlubLìlici setese r

trn l)r.s .*no, i',es.nLilc $,rngoÌ,ìmetrt)

v. s.Ìhmnnm.i. Fo ora. r,lLe dnc.Ídxnzc niÌÀd.he r r i due .,cLi .ìi ii[csch]. dilliEnrc chcl),idro in,redrtxm.nt. rlli o.chleche ln dx,

(2)
(3)

rcùrpi dclriùìrc mnìoriÌa GuslielnoDelh \,ilÌe. onqo d.ìh ine dcÌSd

recenro. hro frÌÌo ]r'on!ncirE lx criri.x nenmrente o È!o'€ del ciclo in

Lcr,nLu,slì e ùelh cNi 'lillù.elLo lAoiir. prerrremnlc di(sion! dc' Sisù.rili.LlL t .l sonon'lr'rrdi.rrFlled.L(indsturc.ùìrionùsìlì.rirÈemr

flemre. \'jsi$lc nn rD clìc djnqii{ì idco, ! Jlfii, cn dco rn(l,cilal.

\rrò h slior Pd I qùxliÒ\c trtrrcqùNclnrùk {ìno il Dc4!J!]idr

!..hi ìrni do!,o l'rbrrcluìci Lrnzi, pùr o$rùdÒ snì.ù) rppfuzzr.

ùrdro !cr le nìJ,.ie p,ospet clìe e le rfigliez,e luîìirisrichc csitrire dN

Beccnauìi nell, Sdb Jel Qfd$orc. (,nseDririÌ con h sorùza delr'!.

,,i,.,, flr,., n.J-D tr\. .,, f.1,rir.i..,.

tdora Je$inrtr r scgmrc lc co.rdDxt Ji ogD rLrcessir! giùlizio sui.ìue

v,*iÌÌi e. pin nr gcnrrJe. sih piÌÌtrr .ìi ts.ccúmi:

Nèlsoi:U,Ìoìlin.lllerìcrresoioco,,.,cLlcLolscdilúfi."1lù,iic.ioleerer

' ',1 'J I F"'\

seoJ. \trDerrelonileJi llechúino..mcrD lnuor!. cht r]ri' $in ri( ol\r

ro!u1iÈr! h \i.ri'sr. rNfório in d,.ìÈgi.r rxo srpofuc p{d!:

Corc nesre leùìcxci, per Àri di qrerî billùrc sinilirurlinc

dellìb c l- ,zi? Rsh guxrtl,úe ìl rtntt) liid. frx Cisini CNi..rnr.

!ren,iro..rndîúreeurnìri,îo(,tueilqrùl'aÒredi rncrlenloscopo per

Ìfor,Niimmcdilorn..nro.Nor.ètrn.p.úsr.trnr.xdutddiritnÍì.ur

appùn.mc.ro: osnisnÈoÌds..n. c Ìrùo l nsi.mc ...runi.rn. unrscn sazionc JipùhrnteIitulrlì f,oscùemnAeonre!icochertrLdi\iJÈh\oÌÌr

d,L'i . '. e'J.'i 'eod'.r. r',J s,,ì o'lo''o .,'.':!o"e ' oi ti'orÈo"_ o' tJ' l . ^'.ro . 1r i

e.or.le .\,.,! ,t è ,o.o r ,i oo .

,ìenale lmpxrìnùecon cxl..htr di\in\dùm. lrmnde vù iÈ.ii dischemie sfumessianres!ùlftzzrnr Íivr ies.t..ntrionepercoredrunba

viJo ..nhgnxÒ, clt rmp4:î .ìr unós.Òùpùk,xll dtr) .omùniúndo ereryir rll. iìsurc c bri.ì d.inrìziom d ràc.ÒmÒ. lùúc. chc búÌc rl

detrte. si hmfuùr ìn un uico h.bcri.Ò .li ìmcmnftnze.h< se,c,tr a!

!.duri .odú.rri c inùrci .drsiaDrn.ìi: !ùi.rc Ìchnrùoni.tu nr,n.ì{r

.L sÒl.. r.p.di.i rllo..lì ncl t,r io.lnglrc orìllrc porfc. ùdùì.ÒntrÒ

t,,t,,,1..,

l^ .. n.,r,t..,r,. n, -.1t.ir,,..t.,r., .,,r,t.n, i,f-,.",

.iùìùiche e lùìi'ri{ichc..hc'Ir.orrno il Luio.lcLLr \.1'r c.me làrilli i'r

frreri. iuÒrcscctrri bcnsrL .hllc *rcsxrc i JcsccnTc NÒn JrLÌùnr:

.i,.r,r, i, 1.,.., ,t,, ,, . .n,t i

drrltìi.. rùnrrirmcn.c. losc cscguir, diseùo

(4)

D dltu.rnn,, volsendoci ori .sìi .lillrcli ncLh Srhncl Conci{ome ri.lirnrLndo xllr nenre la torìtrla del"ìntuorc in plclanrcù,>c.nirh dr

lúzi, come non rrmeeere chc csi s.tlnfo diqudlchc cx,lurx di!ìno e

in.onrn,uù, pnbóilnrenre im|urdbili in lrrsr rnisù rl pú.xrsi Jei la.

vo.i.he. core saDniao,o dai !ì..ùùcri, siràs.ifurono pcr únÒj, srbed.

do J)er di fii' ùon rù6a rricnùlc: E .Òme negarc luxlche ioÒdùìeùo

rllrcùs dichii scortft ùn.erÌo asso didileirìrone mrnierisdcr ciì

michelarsioÌGno l. pddì. r.can(ftids trnÌ quîlùe nisnhii li csccu.

zi.ner lcccaftrni, ev:dcnreùreore lu prsÎo lo wfto au'Ùlii.iùliti del

l'ocosionc,D.drcherl ruNocÌìmxculu lo, il divrr o .bn.lÒgico rm i iùe cìcl ron comDor,ì")loon d'Ni.o cmrbi.'ncno del qtradro pol,n c., nra ànchc ud \ nùù qúrsi îù,drdo rrroe' n.llì)ú?orrc.uturde se

ne5ee noo solo. Nó r. DriniirlT,ùtal'inc cnzx ncsÍnî diu. rcfdundi

!ìriDo Otoùnb..luello cscsuiro (c p.úino lj.uol d. |rùn!e\ro À,1a,

zùoli nel ls lr. rhc tu rs!ìi piiL nì,sir.ioJciE$nni r'bni h! Sefte e Or

b.rnb dîslr xfl'eschidi P,làzzo (ì\ini Crù,ccin . e.hc hr depo$osùsli

.r..1,1 ',\oor',.1'i nt I.-

' d-.no,.o

.lùssic.,.aFscLnio ultcriomo.rc ùn'ese.nznìne g ì.li pcrsépiiL con.oi hh e hehoroppictrnrcrìi qdellx eabna !,lle.ùlìmi nelc clocLoD.lo Dcro qucro. Ìrcrò, rx {ìb ro aggirtrro.hcldtirsised!ffcrldlindub

t',. fp, ,.'. i.,.,,. -.., t . r,o ..t LL...r.. ,,,n.,,

rc...sì com è{rni frli dr rúdcscs.rid.lL riftù,a di ll..ùrfumiîoche

1" "r,, d ,1. ' ,!'l l,I ^'.:....,.ru

pr.ius. qurli.ir Jire$e m,ì non r)cdo$ or.lin$iediqucll..he rùnùì Nll

p,. ., r.rì.,,i .., Ò

ro hrnno nn( quco$ rsli allrcs.hi dcl(iùcis!rc in Lìr. die$'. rr venrno. îitiìo c lrcs.hcua.ìi esecuzn,re, è rlnrrù,ro 1cn).he oò rppr

, ,.1 q,. - ,.,o, ,q,.., .'4 'Po .r"sl'7l', ,-.l :"1 ,r'.

'l^t r,. ' -'.'el'el ' 't/ a

,r , .

' . b']J ",. , ri c'eoel o .o 'n' r,!ù' m, !o

ùc riilctc\Ì .rtu sfm,ùe del gu$o seÌÌeceìÌ.s.. di pîdre Dclh \,àll.

c dell'xÌÌre Lrtr,i,lìi toldo ruoyi rclinftqrerxrorc ùniLr.raL.

mcDremricla$jcadel \'l.nidismo.[.siir r (Lhor.n.lon.iprimide.

cernidelNorceno soso il ù.nilcr. inllusn) del .l ìx cdru':lcche ?c.

c.mfxgnò b r$cnr dÈlle r.rsuúli. *orichc. dîlCtrÙisùì rlstrftÉrl .

sm Ed èalÌ'eranro evnbne.hc. sir Jru( coo qùrlcheLhÒJ. eft

rî, !ue$o tilìo di sn,d ri ll di p(!iu.]nii úrtu îrcoLr op.rÙ.i fìn. l

qu che reìpo rì. qu.rdo noù ri' xrcorL trer,rx x l.oLlo qk [ îev

o ^i l .' d' l

' ',.' l-r',!or

tJùo ddù ( !Ìi *udì di ìohn Sherrn,r r d, Cuir H. Snrrlì c, r,llà

(5)

11,rus.ii dichisc irer O'inìcccèpo$lblcrilennxr,\rnatr)Ì)Ìrìren.

. n , r .r-.r \." ..

. . t, \'- , , ,, . ..,", ., t,..r, ,

p.Lr.ri Ìrìù mediùriesolerni.oùe ccrc rLÈ fxle dinÌarc drlh Drxkr rì.

ùxlosîncnrcl inrenso e ìrùrlore lrotìm. rhe sisrLsjor. dilrDi.cilr

\kro' dd rnhno C*ini a,wlini nor ci i'ìel,rir lìn. xl rùn&ì di ro' d L

!ic nr1ùù |Ìrepirc il nobnc csúàdonre irc,ù.ùùrtrb dxL<nugrnr

r r*> L ròll r (lellì sn' .lel coD.n,oro

^lcenh.lelhvoh útos.xtr in lxh,zo (ìsini (l.Nr..lni tiaorx uro

,,,. I.r, ,.it^il!. o, r , 4 t-tr LoB...- . ,,.. r.f..

... _r,/f, -\..o,o,bi ,i,t,t ,.,,-o,D ti,.-ìi -

uno sefrrre d*o pcr s.ortatu rlìe l. $eì,Ìr rppr;tenesse;ll, r:rìislii

Agofnìi. lvr vasar scrircyx quxlchc Jcccnrio dopo l csc.ur,oc dcsli J:

f cs.hi. qùdrdo ciieri'dnenr€ rl Iilîr,o en parùb i,ì r,opric(i nsli Ago

'-{ r1.qo. r' Jr ' i ' tr 'l '.r ..:.o ' '

tideLr,ffj& e o'isi.xri Dropri.hli dcl palzzo. è súo uno $udloso.

i\lLrcro Ansclnri che iJenriiic,ndo lo {Èmmr $me qrclio Jclh

Flir lc.trtri llìB 2r, hr hro.oir

fierc unr noltr dc.isnr àgli {'kli

{LLìrNomehd. CoDc, $ftc îLc

..dc tut .if,tìe,e fn .r,:L 0 trn

.rucnúbr prri..lx' renre sdu .

lnr,ìo$. apprLcrlcDfnrr mx'!i nxlc..onìe p.rúÌ rn,bftre qtrÈÌÌd nnrÒJótrr d. ADlelini en L pre.

snzione dei rei co1tuìnrcnti. lunsi

nrLin'lare fìne à sr !csr. si ù .ìi monrrh.rptrc. dj Jlìiocc.,c li rJi

'rltzrft hse Jirill. in c'Li!eNa

una le indx$r:r,lloll.ar lr.rJo

ulnhr)cùre .oDbd.l1.e le tesek sprE clìe fr,ì. rp!.ri\ùì. s..b.

pxgndc. O, rrer usi, di meùlirn.

.ìiDorrmdosi crrr.e di rggregrre

sp./nri Ji1.ùiì siànîutr. mr i

(6)

nrì$c li.on rolÌcs,ro. c .ìi dcùncrrc ún qu n o$xÙco en.! .ui ha.tu tro\[o.onìùconrc rÀposr trft,. rlusi ftn sL cniBn]idelsolinro rnnù

.r, i / r ., ,,1, 1, .,.,".'1,

co.tro\r^c, s'Io qu,I ! crùr nn. rd rllou in rc r.rare e s.o.rìr c g.- nrrrzn)ni di iudn^i ù 8o..xlì,mi: lx que$nrk della ùoùl.si d.l cicL,,

equrllx,che ciitr p ricohnefre r.!oi!, delseÒso ù atrribuirîl sx, lÒnrn, nfto h cn,noLolir: d. seruù si ùiùùlìofltgeinedùes.hie!.

qrelr iei frúoriddh $Ètrr coùriruiÌì ra i.lnc cdi Jrtrn;ridiBeccxri' nìi. chÈ laÌrri il solIino Càsnri C)s'..ini ùfr.Ò rl]x rìne dÈl reL,o dc

cerno-cioè rbnolrimd.I 29. ddr dÒ.uùohr deLl irtio dei l'mri

ieIN sda Jcl Co.cistoro cqurlh.hc propù .\r Drecel)e. uri m.g siore iiún?r nr iiùe c.li. ùnì.i!ù o lcsc.uzìok Jelrftirro (.snri

'', 1 I - li ' ,-r, l,'\ rlr. o.r..'.'n

rcnrini qu.sipcrx.ùrn.silrmetrre únrerioFlìr ddro r.rnìic. rl csr s(ohdr n-hier e xnzi hr jrdorh, coÒ,e \eJ.efro. I Lnocre prcbxbÌr ur'ùlreúrÈ. lie\ e ,nri.iJrrb re .uanogi.r di quero nril{r) La1ìf rc netradeivenn..ixllxfx,n,reFliriode l.veschi..hcdri l.ls7xl Itl2 imùEr ilfrcl)lio doìi,rio $Ìh cirÌi coo Pr ollo l,ctfù..idcùo Ì Mr

.ro'ido.,or

l'îi i1llìÌÌi decÀiv. sia pcr prccisrrc Ìr ooNhrid ld sojìto ìllrscro .hc per.hiùnrc ilscN. S4firrìo infrti .h€ cllt2r,ùlhmorcLÌ.lcr i

nde Rrtliclc l.ln'..i. r..01rlò onx luem dir,..essionc rD Jùc.pp.{e tùiori..4rcerirl., rispcrnrìedtc. Juc núrbn felL 6.qlix Porù'c

.i: f n.rs!. di (lxniÌli, . labn, diPrnd.lrì) Que*\'liiDo con lìffoll

sn,diprpd(ll(Dc.rtVlle.lil'ireoze..uri rel 2:rrprcìxl.rr.rrÒnì Jr fùi bihdiÎe ilrikLc c isn,irii, srrcrÌisesuì.i. Fu.on oFDipù,Ìrxbllirì jil

q ' ,, i ó. ,, \: r,..e,,,.1 l , ,oJ. ,,: ,o,o.,

$rerir cederc illoro frl-ror lrml. Asornìi /J,,'r,,,rr lerLele à l_dlnr

fcùùr.r.il cui lìglio ò pcr l'rppLtrr. qtrtl lLrctllo Ag.sin cùi ll prl,vz.

rppmeDcvr ri renpi di GiorFio Usrri

IsnLc dtrnqtrc pù il solnkr \ronrtr rr /r'.]l.,r, l 1t2.l. ihlì

l" -'t' . .o l"., ll ,, , (.L' .,qi, 'or , ,o/

!, fcrm., u teùÍi p'!.jsr?i,)Òi di or.li'ìe c'uologi.. si i.r\rno da

, r, ....,.,.i..,.,. i.. l"t.n...t

i.,(',,' r t^- ,\, ,r,'.

dni. n. .onìe li.Òn.!'rir degl cpsol l,r nc Nii di cnrmmbi i ri.Ìi

t,,, L..,,ni ,,.,,,,.,.. ..,It ,

..\) ìt t ùatu,t (t lrlotrut.,/,,/rrr,,/ ll \llùìo llA\iinor rverr

iioiro chc il f,qrìrrna !csli ifiìcs.li Crsnri Crsu.cn,i .otrre.enLlo gdr.un,rú.li llusìori xll irlrHrLnnc dùLricr rrx vjfrir renni'ì

l , ,1 , t,. h.,,n ùo

(7)

ìiile

^

rîftìr,are ite iporesisoDo i.Ìere0trre únr fnì fúnnr{c.lccÒ difjciziooedeime$.ssiic.nogr.lici!ÌelcicÌ.c,s,trdrù(ù.hs.olie disisnilcenÈ corvcrscnzc tft ilpRrlrhnnù rìclclLlo e qrcllÒ trn iuo

i'rDo(rnÌe!recedenre, ùcb c$o iD àDrbito no\!s.o: li ielortìzione dcÌ

(iibnrcÌto dclMdsnilico |dliz^ lcttrrc.i. .on!ltreì ncl 1509 ù ún

rùpl1. .ìi dtrisÌi di primo Did.. r .ùi il lii Úi.ch o, Lùca Sisnorclli c

(ìihLùn. Ccnsr, iiì otcàsonc rlcl]t N,r. d:Vitoú Piccolonini con lorehese lstfrc.i. fi{lo i PrnllÒltò I Misnilìco'. fnrrercnì di ùrfti qùesi litori hx i'rJotu snr$r'ncnre insclini r con.ludere che anche

rll'orisi'ìc.lcll'ln.r'ico di.ìc.o0rc il sod,rro \cnruririsi, $aro un mr.

'i'rorlo, c trr.iÍrenre,+ello rm nles,ndrc,lìFln) JiJa..Io veÒrui.

c !.rtolon,cr l-ùrl. dìe ft .clebr.b nel 1519, pqrnr Jjecj rni dolD le

iotePetu.ci PicoÌoniIi.

.\ccrtu J sìì sosnzi.s.

'mìrr dcl ncsso Ìfa ptugril M i.onasrlfi.

co c mxùDonio \cnrui Lrù. c ò trúh un drrn sere li arsoùcnri .hc

.,,.,. ror .î1,, J,f -,, f.. .',.r ., t.,.,.,. p,u

pr.co.!, inrmo rl 1tl9 ìiro, Jel rìfi o ff€cùo ir qucriÒtu. tsNi

qtri dir rhc unr siDile cbnoll)Air ! jnregu Ìrerleft àùcnrc. Í!ncn.ìÒI. pii, roeÈnre. c.n lild $ili*ico di le.crfùnìi qunle i rùb i.orrùiro drlli

$ddjrriiL r.eîi, spiesaÒdo nreg 6. u ì|rc, qùcllx sc.sún,ne di felici\

siÒìa îieh bon,nrre a ..l.lo Ji rsecrio.i ro.ù.c .h l)oco inìfle$e neÌh nìe1ìorh che si rìcarr o$ùnddo gf .tì6.h| Il riiftoE sense doreq ìvcr ùì,nndodr po.ó r lìÒúr Òpcr. qudilÍ loagja diPsiche dlh lìNflrc snD et losge vri.àrc,.hc si s.rglionxno nrl sir. dipochianri. !.x ll

,,lr 'LuoL"-,,. ,,.,1. lrl-l o i,,o rq, .,

così un sàporc lntno c piiL clo.luchrc tsc..Íuni diri're il ciclo qùùndo

ìn.ófu ùyc\ r ncgli o..hì qucslisr.úosi.îpÒlNori dirnrbno uflicllesco.

dxl paDo Jeiqu,li i.xmsÌì,nri deci\ivi l]erb paúiziorc goorcúi.. il [Nivr de] $4 !,ffitÌ.. nrenr'e drlsecoDdo ra$e nnpúlso l)cr l. ril...r

sn!evibrnreconcuiesetuìgÌiaff,€schi.

NiùdalN.&di\israchepiiìi'úe,€$rq!er.nixnìdJgin.,voltuxùìc.

tei€ ! tuoco leireúereDetr areefolilicd. co$

'lnìonrmo leulirnex..

q'iui,'i le" uÌrdiùNntr.lturùr r' 'ìol'^ari'i ld sùNùnlrc cìrcMc.húiix,,dùrrnre J h pimx fr

sei.lhr'roÙic,lrìyilinìrìodoDrcsochéorsrinoxturroxdùn x'rî

rcim1nùa. qu.llù úoÉs.x. Lhc c.nì.ìd(r d, lîÌÌo con il suppo do nindnrc rSicm nrl pddÒ lurno di scÒI.. 11 che alrparc .lel rero pnì

.h. rùurdc p.r un Jrni.rc chc si crd nìùìcdirùmenre irpono .om n

nausnr Ìrlcnto sb.!!irt,.ellx cnti in quelsitu dixnni. NorcscÌìi crrno

'..",..i\''' n ,1 , ,1,','I

' ,',

nù,irleDorneni.od4rirxe .on olni Dobrbilità lnp on.l t9 lnrsc 'iei, Dxnnellirxffi!ùr.nriercine e i'rmxqirìi di culb harc Jrh r.dr rn

(8)

u, ., "., .\, ,, /. ,,ttr,h,"rrd.t. .,t ln' \ r' ,U'., - , b,'. ', '.'^rli . ..,.,1a.' , I,r.lr'.., 'l r'.,og, o,,,i...

",I.,.

Ltib c p ro Cinque.enro. No\6.r crî înche h fdmill:a di rn?sAix ùlaaili. pù connì Jellx qudle in qtr.qli !nni ilDifto.c csú!ì liì l\r/rdj in

\tr lr , ,. .. \è,rlr, lf p.l.ir' o

di qucll villx bnuna dellalxrn$;r, rÌle q,jloÌrc dflrcirc r;i) ddr

lo \!.honx decorarivo dcl ytliro \Iennri.

n1l veJinro coniè orrrnizzro, s'l Didro ilnnocntco. jLsoffirto in qtrerbne lris r). fint.llialm qru hlc;6( drll'iÌrìid'iùe. cÒù qùrt

.LcmrsjDle \adùÌc, dculi s.henridi!lùc \ohc deÌÌì r,mesiia. qucllo J.tltr Sllx dj crlùea c rlùelb della l.osEi. di Psi.hc All inreîno .li tulc

,..or. .1.,^.

li s r

"o '4 i'

".Jr I r'- ri Jol.úr. l.o\"

oe. .i.,?, Ltl,tr .li *or a srcci r (,tu , .l,e cosirui;o.ó l. mfisu 'nziooiprìn.ìpdidelhlol(, (Ìd\r: Il.lll, ùss.l 9. hbclh

^).somnfti ie swi Jri prnni sci lib deil-ir.i,,., ú li.ilxù! Dldrbtlhn di\ùle.ì.

l,ssi'ro,.onrc(herjri h. odrùl p e.lrro io oeni der.slìó. identiticrn do p(Iì.Ò ledizione !r cui $rì fiti triri, qkÌL rDpr& pe' h pr ìl

|oltà d \Icnezir pqfio ftl lilrJ, .oo i .oùncnd di Rùlio Aíensi;. Oli

\ÙnLs eTheophilus Dclli oro .Ì?,/t1,, rlúc ltrv\l rr c lll) ri$ftano cbir unenre fr vilesi.ti lrcr c*ek inserni nclL qÌir ditìni x,,ichccajn

t1..rl .r. ll ù.'," ;. '.i ,^ pt ,.e'.J.:- ,'

tusoniDeipenMccl)i dclla voha. Cisono poi tc vorieùr nriroÌosichc úss.

l0 l9), rúe prcul.nrei,ente.lallc M"/,,z,rr! Olidnì e di jlsn,Jo.

'I ',r. li. ul., o n" ,.ri,.

,.1',rc. '-.i ,L, r ,...., .,t.r'"1o, , , 'o .q',llr.s,, lo"r',,' Li,,r',...,

ri, dlìusirirlh !t'in,onù D,iri,ìon irh e d]]l .ohn zì{re dcÌÌc ùtllihsxli.

lc.tuinesdrirte, chc!imh.le*j anovùic\nriLnn,liehd.cl. tìg rine lììn ùnril itrù i sei orrNoni. che

'trAono i.rrìgli.on h scrnú e$lcÍnx

dcllcsi.sole scenc ltìg. 2(,

An.he se quxl.he pcson.ssio .ìr,cnrdc slìcle ir.ofu rll,denritìcr róne e. d, coDscsúcnz.. perdid.rÒ qud.ùn. Jei*di ù1ess*i.lìc snr

., ,, - o ,tl;, o t, i,

' ra n'.!'r , t .{1i..'o.'.,\, .tn Lti-

qrie8ruion. sc upp.'r.o rslì glù clenenri delli nrLdesio,r scic. c c|e qtrerx,rsur\ohr, i&Ìùi ùn siu.i lì.àrì pi iL p regmìic se n,esrin rcLr rionc rll. .l'i!. ll fioriì nn, drre prr.le. f,$cdcunînrcdr inrciii.

pen,lcn,i rlLinrera,diogùiscriorrù È dnc':e seric..onre ir ùneiocÒ di

sc ole cincsio, sc siprclcisce. come in unx sÈmktrr rcoDrbin.znine.h.

cr*.{liscc ilseisÒ coùpÀsn o del prcsúùu.

(9)

n

)

rip. L S.]tùir Jr]li J{orùilrì. ddlr

(10)
(11)

N.n ìro nrenzione qui linp.rcore,nÈ tuÌio ìl ùc..r.isnro. ,ì. sol,) Ji

ì.ri. r.""licicoi l 1 r '. ' 1i ,1 ',. ' '.. " o, -

noscldmr anchc iìl)ercoso s,ggeito dalficonostun, p.r

"lcsscre" rella

!i,r*r ùLcc$sione sÌioÌÌo epi$di pin.iprli (6s 21). coùri,ìch dr uD

err,rll,,/.he ilhsùì sl]eùo del siummento dxb e h ddlc rlcdizio.e

rlh rrùrnì, l'cDiv io dcÌ (ìn,n.nto li Arilia R?!.lo ú!. 1\. ìl t1aù.

cJrpegsia, non r crso, tibprio reÌl otasoro diionte rÌlenfutu.ltlh sa

1,. S, prGcsucpÒicÒn rn t*./rtrlr/ di loL. ùrhìc e iìorel)erhliÌrertì:

ll aftmb li Cdorr llti"ut.li\s.

'; luindic.n trno di anoconroLlo.

-1,,, ;oo.r 1.. t ,,11,... l. I-o tl to',

oc s'l rnlùr!rc srù,de.où Zùli.lefukrll. drrauiùi \trr.lll, ernl

'rio

ù iilucir nclle pruFie.apa.nì, nu ùì.h. srodo conceùuale e lenm

rico omo qu,lesliis1 rsorNi DriDi ùro(.roi Trovù,doiir qùe

*o puno d c.nùo dclx e î, ilrlsnxroF dor.à siùre ù' sc $c$o di 180"

peraDìirxrelilù,sonfe,iqtrr.lrc, lat.a ù aa ú S.if i.,t. tt^\ lll).

che rìÌnse r {u rth .ìtr m.corlo c .cnùo .li r siùenRìre's)lli uhnni ne epiridi: queLl,) chc vldc.li nuo\o pnùsonisù Scrpbne nellùt. di

nrlondere ùìor Dario c s.No Jcll onor x, súoi soUxri rls tl.quellor'hc roÌrdl dle$iLìileseve rà.li únpllrc ociL1,nft.nli.lcl p,op,io llslio. ld p,"ì:br. ú s?ria(nrio\nF a). c nrfinc un cs.nìpio diF,ùri7h nelcor remrcrm I nfrùdserte

'

ispeÌÌ(ì Llelle lerAi r frìFn, Norc pxlcnro, t

Mtrifih ti Zdtè,.Ò di Loúi tiit 9)

Licorosùtu del n irÒ roù s è li.rioro a s.esliere Jd qrcúorio di

\'dern, i\'fissnÒ un.cro nùmero ij .r.,/rrr ,'rr, /,!, m si ò,nchc scNi

b dicrirei e p tu.Ò.ìiùc. ti rerorici .ùi . quell rùrore h.i'D,rcsscDdo.on

.,'. i'.. j .. |i .n' ',r'i r' I'

nllelisnri. con.r$ich.ìn\nibilmeù(.r$ilùppr le d verse $nc. rtrbili

s.. Ìra loLo trnr rere di Lllziónì. Ad cstùpiÒ. ptupio.Ò.ìeaccrdein vr lúioMrsi$o,h se' ie degli epi$.ìi uftiuurùri sulli $haobledis.c.n uD

ri!.roso.rircdodirlternrtrzrraen,ibn,nienonr.nl'ni (lopodùeef i

r,Jichc[.mo.ome rrotqonisr! un pe.rrxsgnJ tu.hro. n. segue ù r,

lon ùn.roc<nlàicro'r Ci$.o poii rrfforÌi di úinniL Ò.li ùùesi.

éenìpìo. úo\ i.ùro conerpo*i sui lÍibFli dell' eJr. nuc dikÉ ,ìo^J

delli di con,poi rrnl(núr arÌiriLannico lCarone Uticer5e, il Fdrt di Spurio ù$nnr offu re pîssiaùr rld unpe&ùasgionoro in

^aricri(]ftÒn.r

urlùocùel,în,biiou xsorcrùàlog. (ArÌiÌioLìesolo)r.rncor'.ùu.ùl dvòno remîr'. modcllÒ Ji,"rro e sfrÈzo del sùcriicio lr\tÌiln, R.!o

ìo) xn uo siorxne sr... .hc roù Eli è dù.rero (ilf.rciùllo nrkd..c)ic

c.sì rir. ir un rifsrimo sóco ùlnr.srro di nc$ic rl]l6briche senìbÌ

no y.lcr ru,i.. e e hetÌ(r. dh proya h pcNpi.rci. enirmLriu rìcllo Nhssior rú.[o e in] rediùtr l*libilnì in\tt il eio.o diFralÌelismi

(12)
(13)

\unù. n:,.1 !! ! \,t.ttt ,l ho

,:.11,,,!,. P.dn,,itr(. c r, f, r.L

(14)
(15)

|-ii ll ùì ìúr(' rj!(( tr ì]. ] (,1

rf,r,i I L,.ì !J!Lr]\L,Lhi, fnùai ,ù-1L rrriloù lrl, !,1,.'iì P, ,,o

r,i niia ',1i r;!,r ùnù',r.

ri! Í Lroùoior B!!!. i, D L,r,r, iliL,di,l1,,i., r.f rri&JJ \,ri r,;,,i.n rn.tr.L. n,,iù,1."r JJrr.;LLL

.ie r$ Do \i !o8!.!.ù,Ln r/!ri,:r

(16)

c...rutìroviori rLgse.iro.lalh c.ntùùio.c rr l,ì.Òprrir di riquxfi

'.r' . o .{o'i, , , '. ,. e,, .. r'.t ,.

do ùno {cne xÌrùùîc d' àìùrìche. xddii irrù .. rcnro. i,Mîi.ìbilnen' re rDbirÒFre i,r i'ìrcúl ùinrnÌ rh LÌi .onùxri lLrnìinisli.r. e domilur.

trrLr.hpcboùsgiD.s.hili..Ieconìpnìnoúi.lirtrtiLi i\iiluxlext.\.

'r Jello Srxrì, sJreso sx.ir.nnlo eli rfteùi iinriliùi ril xror Ji rfrn. Di

ron.offo$o, i'\.... I rtn,osleulci dfelrnri,Dzzi.chcì.qrrd'anos.(

nc ú sperÌo lunì msc I sertne. in cùi n.n nìù.ùrì xccemi rll, reìdi.x .tr,1. .,, ".,. ,...., , , \ , t. . . . . i , , , , , r . .l,

; , . ,t, , llj,,, r ,. L, , .t,.... ,., ti . n

!ùbtJli.bc i. !ùjrr lorìo.onuie ùo fuo Ji\i' r ni l,!.re dcllr lollcni r tà. DrdscnzùcheneDÀcrn. co|fli ì Ò rcnsn,riÌf. <nrlnrnùo,r<s'ùo.

Le r€De in[ùinor so.Ò.ìùnìrfiche. ùv| rrNiono idillir.h.. ùnÌrjen

...nry)n.rl'rperoinunjùeslgSii,úninÌì.rìdrdlùn nxo.Nonr

ro!'..l it' ',.. rou

(17)

+iilqli.lo! iJLf tr1ri J, viLrqi!,

\ritrsùrìirrh \ohù lxrv?! c^ni

rJ9

nrc xnrsfrto sucrcslt n.!r d, ,r.,:r /r lirjr,arr. cl siè prco..ù

rrÌi di coDlinàlo ùcllÒ sfon{lÒ ]lî

oor tubrre il clinr seLeno che N

\.1g.lx n nx.

^nche

i'r qleridue riqùdri.Íiorx h remlticr Imili,È (isernoi e o sposo dclh hn.iufl

€hiherx ljbeùh in Sci!ìio.c. i In- rclli dclh gnnxtri croronifil. m!

noròilrrppo .p re lHhìrsol

!.rcrn n(,lof nturo tsrlz, Dîcc

nr rri,ìo piano h llsrnì mLLiebrc,

.he em Jelúto trsenÌc rcgli otÌ.

s..i . lhd qùi a$!,ìe miÌie\odi

Ò-proLìgÒlist!, hnb che sidireb

be detenùràrc.ón l, sur fresenzr

e lùrin.$ belle,?r l.quilìbiio clà

scrú;, ldlc due {!Òe.

^ccan'o.l

ppor ro .lirlct,c. iÌmislitr/S0!) cheq. rlunqùe coo lo!,x.1îi iqtrx dri !ÌnùdÌi. irrrdi.nrlo:iJ nùro il ci.lo, il Ìcùr dcllifte!.lubre tr

!htù m$clìili c \irri, i.D!nirili, ù dimos zn,ne dellx Ìo,! benÈrìc,

.onrp1.ùcnrrìcri. h qùera chix

re. .vrirmen'e qtrùno .ùi rlù1rà all crenro mr'riÒùniîle.he {l.vÈre .ìxr orisinc rll'nìcxrico rt' Jcmrfc lx srÌr. sisricsr non vno h $ttu dej

nùcrìssc idideinferllc.lùescene.enùrli. chcilscn$.Ìcll.xl re sei ie ìlooos11fi.lie .he .ohrletrno iL.i.h. L drnque deiscnic irhri e leftrri cÌÈ inqùùhano sÌi otrson, rìelle dieci s.e.. ùìiÒloli.he hJìDr.

se rùe neibndiè deLLe diecicoDie diebine clìe le tirnclr.ssiùìo Sc i'r ftÌÌi è inrecrbi[!l[non ture lc cftiinc sm rà1. idenrifìc*e con cerez ul; ( .hc nÒ. ùppi)Do nrppurc i i ro.dì loDan. l,m ur ddo,

Nc 1.oùc rcrìÌi'ì piì, !ìrobablc. dari ie$i .hc si .Òlgono r, unx scc

n. clalÌrr).osc ÒÒn *ft| utrosro 1.!nìefcLh Sala Jclh G,hLcà db l:.ù

-i,r'..r',,.,,. .t . Li

vici,ri. è ùguxlncnre roo.l,e quxnto si r icre r inn'i,c r Jispcro Ji lrli h .ore.ib,dkenr nn Ò univo.o lexllush.i rlÈtur ir iirnno l,Drili,rnù rnrodrlc. Norf .rùùUNlcs.ercdicefl i ord sefrbrùÒpùrirasi,ù.hir' vÈdifiirocÌNico, di episodì dellaB bbi,sulhlì'eGÌolhi.ÌÌiúrùrnìcdci

nF., P , tl l . '. (,^.. 11 ,. a. .

Riferimenti

Documenti correlati

si veggono le immense rovine delle (b) Emebio , app;esso Chameron Terme di Caracalla, che antica- p. Antonius Cara;ailfl Rome mente erano uno de’ pii‘i bei , e Thermas sun

[r]

[r]

[r]

Per ordinare ogni mazzo da 26 carte, l'abbiamo diviso in due mazzi da 13 carte l'uno, abbiamo ordinato ognuno dei due e poi li abbiamo fusi.. blablabla S: Ma così non si

[r]

[r]

riabilitatore, Infermiere: integrità tissutale e cura della persona) e necessita di continui aggiornamenti. Dalla citata relazione tecnica risulta che l’Area Tecnica ausili del