Experimental and numerical study on the full scale behaviour of micropiles under lateral loading

230  Download (0)

Full text

(1)

1

Faktablad Justitiedepartementet Juni 2020

Bakgrund

Straffen för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explo­ siva varor har skärpts i flera om­ gångar. Senast i maj 2017 och januari 2018, då bland annat minimi straffen för de grova och synnerligen grova brotten höjdes från fängelse i ett år till fängelse i två år. Statistik visar att antalet lagföringsbeslut där vapenbrott var huvudbrott ökade under 2018 jämfört med 2017, att de genom­ snittliga fängelsestraff som dömts ut för vapenbrott och grova vapenbrott har blivit påtagligt längre samt att antalet häktade för vapenbrott under 2018 och 2019 varit fem gånger fler än under 2017.

Förekomsten och användningen av illegala vapen och explosiva varor är emellertid fortsatt ett all­ varligt samhällsproblem. Reger­ ingen anser därför att det finns

skäl att se ännu strängare på framför allt de allvarligare form­ erna av vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Att vapen och explosiva varor förekommer illegalt i sam­ hället är i de flesta fall ett resultat av att de vid något tillfälle förts in till landet. Det finns därför anledning att se lika allvarligt på införsel av illegala vapen och explosiva varor som på innehav och hantering av sådana vapen och varor i landet.

Vad innebär förslagen?

Grova vapenbrott och grova brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Vid bedömningen av om ett vapenbrott eller brott mot till­ ståndsplikten för explosiva varor är grovt finns ett antal omstän­ digheter som särskilt ska beak­ tas. Regeringen föreslår att en ny

sådan omständighet ska läggas till och att en annan ska förtyd­ ligas.

Den omständighet som reger­ ingen föreslår ska läggas till är att vapnet eller den explosiva varan har innehafts i en sådan miljö att vapnet eller varan typiskt sett kan befaras komma till brotts­ lig användning. Med detta avses vad som i andra sammanhang kan kallas en ”kriminell miljö”. Detta träffar platser där krimi­ nell verksamhet bedrivs, men även ett i vidare bemärkelse kri­ minellt sammanhang. Ändringen innebär att innehav av ett vapen eller en explosiv vara i till exem­ pel bostäder där narkotikaförsälj­ ning eller annan brottslighet fö­ rekommer, eller vars innehavare har anknytning till en kriminell gruppering eller ett kriminellt nätverk, kan bedömas som grovt brott.

En strängare syn på hantering

av vapen och explosiva varor

Förekomsten och användningen av illegala vapen

och explosiva varor är ett allvarligt

samhälls-problem som måste bekämpas. Som en del av

regeringens 34-punktsprogram mot

gängkriminali-tet föreslås nu ändringar som bland annat innebär

att fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten

för explosiva varor kan bedömas som grova och

synnerligen grova samt att smuggling av vapen och

explosiva varor blir särskilda brott med samma

straffskalor som för vapenbrott och brott mot

tillståndsplikten för explosiva varor. Förslagen

föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

(2)

2

En annan omständighet som sär­ skilt ska beaktas är om vapnet eller den explosiva varan har varit av särskilt farlig beskaffenhet. Regeringen föreslår att det ska förtydligas i vilka fall vapen och explosiva varor ska anses vara av särskilt farlig beskaffenhet. För­ slagen innebär att fler enhandsva­ pen och explosiva varor ska anses vara av särskilt farlig beskaffen­ het.

Synnerligen grova vapenbrott och brott mot tillstånds plikten för explosiva varor

Vid bedömningen av om ett brott är synnerligen grovt ligger fokus i dag på om det har avsett ett stort antal vapen eller explo­ siva varor. Regeringens förslag innebär att det inte längre ska behöva vara fråga om ett stort antal vapen eller explosiva varor, om det rör sig om vapen eller ex­ plosiva varor av särskilt farlig be­ skaffenhet. Det ska då räcka med flera vapen eller explosiva varor för att brottet ska kunna bedö­ mas som synnerligen grovt. Regeringen föreslår även en höjning av maximistraffet för synner ligen grovt vapenbrott och synnerligen grovt brott mot till­ ståndsplikten för explosiva varor, från sex till sju års fängelse.

Vapensmuggling och smugg-ling av explosiv vara

Smuggling av vapen och explo­ siva varor bedöms i dag enligt de vanliga smugglingsbestämmelser­ na. Det innebär bland annat att straffminimum för grov smugg­ ling som avser vapen eller explo­ siva varor är sex månaders fäng­ else, medan straffminimum för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explo­ siva varor är två års fängelse. Re­ geringens förslag innebär att det införs en särskild reglering av smuggling av vapen och explo­ siva varor, där brotten ges egna brottsbeteckningar och delas in i brott av normalgraden, ringa, grovt och synnerligen grovt brott. Straffskalorna för de nya brotten föreslås motsvara straff­ skalorna för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explo­ siva varor.

Vad innebär förslagen för brottsbekämpningen? Den nya regleringen av vapen­ smuggling och smuggling av ex­ plosiv vara innebär, förutom att de utdömda fängelsestraffen kan antas bli längre, att så kallade obligatorisk häktning kommer att gälla för de grova och synner­ ligen grova brotten. Den nya reg­

leringen ger även Tullverket till­ gång till ytterligare tvångsmedel som underlättar utredningarna av smugglingsbrott. I anslutning till straffskärpningarna föreslår regeringen dessutom ändringar i smugglingslagen som innebär att Tullverket får möjlighet att på­ börja egna förundersökningar när myndigheten påträffar vapen och explosiva varor, även om dessa inte kan kopplas till något smugglingsbrott.

De föreslagna ändringarna i reg­ leringen om vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosi­ va varor får till följd att fler såda­ na brott kan bedömas som grova och synnerligen grova. Förutom längre fängelsestraff innebär även detta att reglerna om så kallade obligatorisk häktning blir till­ lämpliga i fler fall än i dag och att Polismyndigheten får tillgång till fler tvångsmedel under utred­ ningarna av dessa brott.

Figure

Figure 2-2 Graphical definition of p and y: (a) elevation of section of pile; (b) earth pressure distribution prior and (c) after to lateral loading; typical family of p-y curves with depth

Figure 2-2

Graphical definition of p and y: (a) elevation of section of pile; (b) earth pressure distribution prior and (c) after to lateral loading; typical family of p-y curves with depth p.32
Figure 2-4 One and two-dimensional radiation damping models: (a, b) 1-D Model of Berger et al (1977); (c) Plane-strain model of Novak et al

Figure 2-4

One and two-dimensional radiation damping models: (a, b) 1-D Model of Berger et al (1977); (c) Plane-strain model of Novak et al p.36
Figure 2-6 Vertical and horizontal dynamic pile interaction factors as a function of dimensionless frequency a 0 (from Kaynia and Kausel, 1982)

Figure 2-6

Vertical and horizontal dynamic pile interaction factors as a function of dimensionless frequency a 0 (from Kaynia and Kausel, 1982) p.41
Figure 3-2 P-y curves developed from static and cyclic lateral load tests on pile in stiff clay (Reese et al., 1975)

Figure 3-2

P-y curves developed from static and cyclic lateral load tests on pile in stiff clay (Reese et al., 1975) p.54
Figure 3-5 Dynamic pile response vs frequency (in rpm) from forced vibration tests: a) linear response; b) nonlinear response due to removal of supporting soil near pile head

Figure 3-5

Dynamic pile response vs frequency (in rpm) from forced vibration tests: a) linear response; b) nonlinear response due to removal of supporting soil near pile head p.61
Figure 3-8 Impact load tests (a) and free vibration tests (b) performed by Dezi et al (2012, 2013, 2016) on three near-shore steel pipe piles vibro-driven into soft marine clay

Figure 3-8

Impact load tests (a) and free vibration tests (b) performed by Dezi et al (2012, 2013, 2016) on three near-shore steel pipe piles vibro-driven into soft marine clay p.66
Figure 4-11 View of micropiles after high pressure injections Table 4-3 Properties of materials and sections of micropiles

Figure 4-11

View of micropiles after high pressure injections Table 4-3 Properties of materials and sections of micropiles p.79
Figure 4-25 Disposition of accelerometers on the group cap for ambient vibration tests

Figure 4-25

Disposition of accelerometers on the group cap for ambient vibration tests p.94
Figure 4-32 Details of the coupling between screwing device and reaction pile during test on P1

Figure 4-32

Details of the coupling between screwing device and reaction pile during test on P1 p.100
Figure 4-37 Details: shackle/eyebolt system, calibrated pin, and pile head instrumentation

Figure 4-37

Details: shackle/eyebolt system, calibrated pin, and pile head instrumentation p.103
Table 4-5 Stepped sine configuration carried out during forced vibration tests

Table 4-5

Stepped sine configuration carried out during forced vibration tests p.105
Figure 4-40 Acquired instruments (a), and (b) selection of acquired SGs according to different test configuration

Figure 4-40

Acquired instruments (a), and (b) selection of acquired SGs according to different test configuration p.106
Figure 5-1 Peak picking method of modal analysis: (a) FRF modulus plot; (b) Resonance detail; (c) Real part of a single mode plot; (d) Imaginary part of single mode plot

Figure 5-1

Peak picking method of modal analysis: (a) FRF modulus plot; (b) Resonance detail; (c) Real part of a single mode plot; (d) Imaginary part of single mode plot p.110
Figure 5-3 Plots of real and imaginary parts of FRF for damped SDOF system  (a) Receptance; (b) Mobility; (c) Inertance

Figure 5-3

Plots of real and imaginary parts of FRF for damped SDOF system (a) Receptance; (b) Mobility; (c) Inertance p.112
Figure 5-4 Results of ambient vibration tests for (a) injected vertical micropiles, (b) simply grouted vertical micropile, (c) inclined injected micropile, along x and y direction in free

Figure 5-4

Results of ambient vibration tests for (a) injected vertical micropiles, (b) simply grouted vertical micropile, (c) inclined injected micropile, along x and y direction in free p.115
Figure 5-6 Results of ILTs for (a) injected micropiles, and (b) simply grouted micropiles, along x and y direction in configuration B

Figure 5-6

Results of ILTs for (a) injected micropiles, and (b) simply grouted micropiles, along x and y direction in configuration B p.118
Figure 5-8 Results of ILTs for P2 at difference depth (strain gage signals

Figure 5-8

Results of ILTs for P2 at difference depth (strain gage signals p.120
Figure 5-9 First fundamental frequency evaluated from strain gauges signals for  P1 (a) and P2 (b)  0.0 0.5 1.0 3.5 4.0 4.5 0 Damping (-) 0.08 Depth (m) 0.0 0.5 1.0 3.5 4.0 4.5 0.05 0.10 Depth (m) Damping (-) (a) (b) Reliable data Unreliable

Figure 5-9

First fundamental frequency evaluated from strain gauges signals for P1 (a) and P2 (b) 0.0 0.5 1.0 3.5 4.0 4.5 0 Damping (-) 0.08 Depth (m) 0.0 0.5 1.0 3.5 4.0 4.5 0.05 0.10 Depth (m) Damping (-) (a) (b) Reliable data Unreliable p.121
Figure 5-12 Schematic interpretation of SGs signals during impact load tests

Figure 5-12

Schematic interpretation of SGs signals during impact load tests p.123
Figure 5-14 Experimental impedance functions of single vertical micropiles: real (a) and imaginary (b) parts of P1 and P2

Figure 5-14

Experimental impedance functions of single vertical micropiles: real (a) and imaginary (b) parts of P1 and P2 p.125
Figure 5-24 Stiffness ratio vs. number of cycles and corresponding degradation parameter (slope of the fitting line in the log-log graph) at increasing displacement step: (a, b) step 1;

Figure 5-24

Stiffness ratio vs. number of cycles and corresponding degradation parameter (slope of the fitting line in the log-log graph) at increasing displacement step: (a, b) step 1; p.132
Figure 5-29 Profile of strains at the end of the free vibrations test for the 4 force levels in (a) 1 st series and (b) 2 nd series (pile P1)

Figure 5-29

Profile of strains at the end of the free vibrations test for the 4 force levels in (a) 1 st series and (b) 2 nd series (pile P1) p.138
Figure 5-30 Profile of strains just before the release for the 4 force levels in (a) 1 st series

Figure 5-30

Profile of strains just before the release for the 4 force levels in (a) 1 st series p.139
Figure 5-31 Profile of strains at the end of the free vibrations test for the 4 force levels in (a) 1 st series and (b) 2 nd series (pile P2)

Figure 5-31

Profile of strains at the end of the free vibrations test for the 4 force levels in (a) 1 st series and (b) 2 nd series (pile P2) p.140
Figure 5-33 Investigation via ambient vibration tests of the residual dynamic properties after free vibration tests on P2 (x and y axis)

Figure 5-33

Investigation via ambient vibration tests of the residual dynamic properties after free vibration tests on P2 (x and y axis) p.141
Figure 5-39 Results of Stepped Sine tests along y axis for increasing value of K(α)

Figure 5-39

Results of Stepped Sine tests along y axis for increasing value of K(α) p.148
Table 5-6 Fundamental frequencies of micropiles group from stepped sine tests Configuration  K(α) = 0.9 N/Hz 2 4.2 N/Hz 2 8.3 N/Hz 2 23.4 N/Hz 2

Table 5-6

Fundamental frequencies of micropiles group from stepped sine tests Configuration K(α) = 0.9 N/Hz 2 4.2 N/Hz 2 8.3 N/Hz 2 23.4 N/Hz 2 p.149
Figure 5-44 Investigation via impact load tests of the residual dynamic properties after forced vibration tests on micropiles group along x (a) and y (b) direction

Figure 5-44

Investigation via impact load tests of the residual dynamic properties after forced vibration tests on micropiles group along x (a) and y (b) direction p.151
Figure 6-15 Infinite Element: a) positioning of the second node; b) examples of an acceptable and an unacceptable two-dimensional infinite element

Figure 6-15

Infinite Element: a) positioning of the second node; b) examples of an acceptable and an unacceptable two-dimensional infinite element p.178
Figure 6-25 Comparison between numerical and experimental result in terms of acceleration registered at the pile head after the release

Figure 6-25

Comparison between numerical and experimental result in terms of acceleration registered at the pile head after the release p.188

References

Related subjects :