Uppdraget började under mars 2013, och tidigt i processen har ett antal länders arbete med medelstilldelning gåtts igenom.6 VINNOVA bedömer att det idag inte finns något land som på ett tydligt sätt tar hänsyn till samverkan i

resursfördelningsmodellerna för forskning. Däremot finns exempel där viss del av samverkan ingår i modellerna. Av de internationella exempel som finns har VINNOVA i synnerhet tittat på systemen i Storbritannien och Australien eftersom de har relativt välutvecklade modeller, framför allt rörande forskningskvalitet, men även forskningens genomslag utanför akademin.7,8

Erfarenheter från utveckling och användning av resursfördelningsmodeller visar att dessa bör:

vara enkla och resurseffektiva

vara kvalitetsdrivande

utvecklas tillsammans med UoH

blir ett verktyg i UoHs egen verksamhetsutveckling

används i en transparent process

5 Utbildningsdepartementet, Uppdrag att utreda och lämna förslag till en modell för

resursfördelning till universitet och högskolor som innefattar kollegial bedömning av forskningens kvalitet och relevans, U2013/1700/F.

6 Se exempelvis EU Commission (2010), Assessing Europe’s University-Based Research. OECD (2010), Performance-based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions.

Undervisningsministeriet (2009), Styrning, och finansiering av universiteten från och med 2010.

7 VINNOVA har i februari 2013, tillsammans med VR och Formas, besökt Storbritannien, och i mars 2014 besökt Australien med syfte att öka kunskapen om respektive lands

resursfördelningssystem. Lärdomar från resan till Storbritannien finns i Vetenskapsrådet (2013), Kartläggning av nationella system för utvärdering av forskningens kvalitet.

8 Group of eight – Australian technology network of universities (2012), Excellence in Innovation.

Research impacting our nation’s future – assessing the benefits.

VINNOVAs utgångspunkt med regeringens uppdrag är att genomföra det i en öppen och inkluderande process, med ett brett angreppssätt, som bygger på tidigare dokumenterad kunskap, dagens erfarenheter och praktiska tester av modeller. Genomförandet av uppdraget under perioden 2013-04-01 – 2014-05-16 har strukturerats i fyra faser enligt Tabell 1 nedan.

Tabell 1. Uppdragets genomförande

Uppdragets faser Tidsperiod Fokus

Fas 1 2013-04-01 – 2013-09-19 Planering, nationell och internationell kunskapsinventering och förankring Fas 2 2013-09-20 – 2014-01-29 Workshops med UoH, metodutveckling Fas 3 2014-01-30 – 2014-05-14 Arbetsmöten med UoH, värdering av

kvalitet, metodutveckling och sammanställning av remiss Fas 4 2014-05-15 – 2014-12-31 Bearbetning av remissvar och

utformning av utlysning Fas 5 2015-01-01 – Genomförande av utlysning

2.1 Öppen och inkluderande process med brett perspektiv

Utgångspunkten för genomförandet har varit ett brett perspektiv på lärosätenas samverkan i samtliga UoHs processer; forskning, utbildning och

tillgängliggörande9.10 Vi har också tagit hänsyn till UoHs olika roller och förutsättningar.

En annan utgångspunkt för genomförandet har varit internationell och nationell vetenskaplig- och policylitteratur och analyser som finns på samverkansområdet. I september 2014 kommer en litteraturöversikt av UoHs samverkansmönster och deras effekter att presenteras. Uppdragets tyngdpunkt har varit på iterativ utveckling genom intressentdialoger, främst med UoH. Tidigt i fas 1 gjordes en förfrågan till samtliga UoH om att utse en representant till den s.k. ”Stora arbets-gruppen”. Sammanlagt har 27 lärosäten varit representerade i denna grupp och vid tre tillfällen har heldagsmöten genomförts.

I fas 1 (se tabell 1) kartlades UoHs erfarenheter av att arbeta med samverkan och med att värdera denna. I fas 2 och 3 har ett antal workshops och mer fokuserade arbetsmöten genomförts med ett antal UoH. I fas 2 identifierades framgångsrika samverkansmönster och i fas 3 har dessa samverkansmönster sammanställts och kondenserats, vilket ligger till grund för den modell som presenteras i denna remiss. Sammanlagt har 25 lärosäten och ca 130 personer medverkat vid dessa

9 Vi har valt begreppet tillgängliggörande framför nyttiggörande eftersom vi anser att nyttiggörande kan vara en del av utbildning och forskning, i synnerhet med avseende på samverkan. Med tillgängliggörande avses aktiviteter som inte direkt har med forskning eller utbildning att göra men som är viktiga för att göra akademisk kunskap och kompetens tillgänglig för aktörer utanför akademin.

10 Högskolelagen (1992:1434)

tillfällen. Parallellt har en rad presentationer och dialoger skett med intressenter som t.ex. Svenskt Näringsliv, V&A, SUHF, SKL, Teknikföretagen, RISE och fackliga företrädare. Under våren 2014 kommer VINNOVA att genomföra ytt-erligare dialoger med intressenter, inklusive Sveriges Förenade Studentkårer.

Samrådsmöten för VINNOVAs och VRs uppdrag med Forte och Formas har genomförts ungefär varannan månad. Samråd sker också bland annat genom ge-mensamt deltagande i seminarier.

2.2 Test av modeller – Pilot 1 och Pilot 2

Inom ramen för uppdraget har regeringen anslagit medel för att genom utlysningar fördela medel till samverkan i konkurrens mellan olika lärosäten. En sådan utlys-ning kommer att genomföras 2015 och ytterligare en 2016. Dessa utlysutlys-ningar ses som piloter i den fortsatta utvecklingen av modellen för att värdera samverkan, vilket kommer ligga till grund för VINNOVAs slutgiltiga förslag till regeringen om modell för att värdera samverkan.

Denna remiss beskriver den modell som VINNOVA planerar att använda i utlys-ningen 2015, dvs. pilot 1. Baserat på erfarenheterna av denna utlysning revideras modellen och införutlysningen 2016, dvs. pilot 2. Nedan beskrivs tidplanen för utlysningarna:

Utlysning, Pilot 1

öppnas årsskiftet 2014/15

stängs 2015-06-01

bedömning 2015-06-02 – 2015-09-15

utbetalning av medel i oktober 2015

analys av utfall och revidering av modell under november 2015

Utlysning, Pilot 2

öppnas 2015-12-01

stängs 2016-03-01

bedömning 2016-03-01 – 2016-06-30

utbetalning av medel i september 2016

analys av utfall och slutrapport till regeringen i december 2016 De samlade erfarenheterna från uppdraget och de två genomförda

utlysningarna kommer att slutrapporteras till regeringen 2016. I det sammanhanget kommer VINNOVA att ge rekommendationer om hur

samverkan bör värderas inom ramen för en samlad resursfördelningsmodell för UoH. Uppdraget återrapporteras dessutom årligen till Näringsdepartementet.

Nel documento REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO OSPEDALIERO DEL COMUNE DI PIACENZA VARIANTE AL PSC. RELAZIONE ILLUSTRATIVA (pagine 25-35)

Documenti correlati