DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1775 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2020

Nel documento 2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 gennaio 2021 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE (pagine 65-69)

Fråga 13–21 handlar om respondenternas användning av det existerande utbildningsmaterialet, samt hur de önskar att kommande utbildningar ska vara utformade.

4.4.1 Fråga 13 - Jag har koll på var jag hittar regionens utbildningsmaterial

Den representativa svarsfördelningen kring frågan om användarna har koll på var de hittar regionens utbildningsmaterial visar en relativt jämn fördelning, med en något större andel respondenter som instämmer med påståendet, se Figur 25. Totalt instämmer 56 % i någon grad medan 42 % uppger att de i någon grad inte instämmer. Medelvärdet på frågan är 3,7.

I Figur 26 ses att de yrkesgrupper som sticker ut i sina svar är läkare och vårdadministratörer. Läkarna har i mindre utsträckning än de andra yrkesgrupperna kryssat i de mittersta, någorlunda neutrala svarsalternativen. I stället har de till stor del kryssat i svarsalternativ 1, som är starkt negativt, och 5, som är positivt. Majoriteten av

Figur 25

Jag har koll på var jag hittar regionens utbildningsmaterial – Representativ svarsfördelning

Figur 67

Jag har koll på var jag hittar regionens utbildningsmaterial – Representativ svarsfördelning

Figur 68

Jag har koll på var jag hittar regionens utbildningsmaterial – Representativ svarsfördelning

Figur 69

Jag har koll på var jag hittar regionens utbildningsmaterial – Representativ svarsfördelning

0%

40

vårdadministratörerna har kryssat i något av svarsalternativen 4–6, vilka innebär en mer eller mindre bra vetskap om var regionens utbildningsmaterial finns.

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 % bland samtliga yrkeskategorier.

4.4.2 Fråga 14 - Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

Vid en omräkning för att göra resultatet representativt visar sig en relativt jämn fördelning över skalan och ett medelvärde på 3,3. Se Figur 27. Resultatet visar också att det är få som upplever sig mycket säkra på vad regionens utbildningsmaterial innehåller.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Läkare Sjuksköterska Vårdadministratör Annat

1 - Stämmer inte alls 2 3 4 5 6 - Stämmer mycket väl Figur 26

Jag har koll på var jag hittar regionens utbildningsmaterial - Fördelat på yrke

Figur 70

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

§

Figur 71

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

§

Figur 72

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

§

41

I Figur 28 ses att en övervägande del av läkarna har gett negativa svar på frågan, men det är även en stor del av dem som har lämnat svar som visar på en relativt god vetskap om vad utbildningsmaterialet innehåller. Det är dock ingen av respondenterna i gruppen läkare som angivit det mest positiva svarsalternativet, betyg 6. Den yrkesgrupp som angivit störst andel positiva svar är vårdadministratörerna, men yrkesgruppen Annat är den grupp som har givit flest svar på svarsalternativ 6.

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 % bland samtliga yrkeskategorier.

Figur 28

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller - Fördelat på yrke

Figur 76

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

Figur 77

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

Figur 78

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller Figur 27

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller – Representativ svarsfördelning

Figur 73

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

Figur 74

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller

Figur 75

Jag har koll på vad regionens utbildningsmaterial innehåller 0%

42

4.4.3 Fråga 15 - På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt

Denna fråga besvarades enbart av de respondenter som tidigare kryssat i att de inte är superanvändare i Cosmic. Det är en flervalsfråga, vilket innebär att en och samma respondent kan ha kryssat i flera av svarsalternativen. Frågan har sin jämförelsegrund i respondenternas arbetsplats och har därför inte räknats om för att bli representativ för alla Cosmic-användare i regionen.

En stor del av respondenterna uppger att de på den egna arbetsplatsen tar eget ansvar för sin utbildning i Cosmic, och många har även svarat att de ber kollegor som inte är superanvändare i Cosmic att lära dem det som de behöver. Se Figur 29. Det är få respondenter som svarar att de har utbildningsmaterial för Cosmic som är skapat specifikt för den egna arbetsplatsen, och att superanvändarna håller organiserade utbildningar på arbetsplatsen. En person som valt svarsalternativet Annat har skrivit att hen som handledare hänvisar ny personal till utbildning på intranätet.

I övrigt tycks det vara relativt vanligt att superanvändarna på sina respektive arbetsplatser på något sätt är involverade i Cosmic-utbildningen. Runt 30 personer kryssat i alternativen; Att de ber superanvändarna lära dem det de behöver, att superanvändarna delar information om utbildning muntligt vid möten på arbetsplatsen och att superanvändarna delar information om utbildning via mejl.

43

Läkarna sticker ut när det gäller svarsalternativet Varje användare tar eget ansvar för sin utbildning, och där får de medhåll från framför allt vårdadministratörerna men även övriga yrkeskategorier, se Figur 30. Samtliga yrkeskategorier har också en stor andel som svarat att de ber kollegor som inte är superanvändare att lära dem det de behöver. I övrigt utmärker sig vårdadministratörerna när det kommer till svarsalternativet att superanvändarna delar information om utbildning i Cosmic muntligt vid möten på arbetsplatsen, vilket 53 % av dem uppgett. De utmärker sig också, tillsammans med sjuksköterskorna, gällande svarsalternativet att superanvändarna delar information om utbildning i Cosmic via mejl, som 43 % respektive 40 % av dem svarat.

Figur 29

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt – Samtliga svarande

Figur 79

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt – Samtliga svarande

Figur 80

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt – Samtliga svarande

Figur 81

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt – Samtliga svarande 0

Varje användare tar eget ansvar för sin utbildning.

Jag ber superanvändarna lära mig det jag behöver.

Jag ber kollegor som inte är superanvändare att lära mig det jag behöver.

Vi har eget utbildningsmaterial som är skapat specifikt för arbetsplatsen.

Superanvändarna håller organiserade utbildningar på arbetsplatsen.

Superanvändarna delar information om utbildning i Cosmic muntligt vid möten på arbetsplatsen.

Superanvändarna delar information om utbildning i Cosmic via mejl.

Annat

44

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 % för läkare och vårdadministratörer, 90,9 % för sjuksköterskor och 92,9 % för yrkeskategorin Annat.

4.4.4 Fråga 16 - Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt

Denna fråga besvarades enbart av de respondenter som tidigare kryssat i att de är superanvändare i Cosmic. Frågan är en flervalsfråga, vilket innebär att en och samma respondent kan ha kryssat i flera av svarsalternativen. Den har sin jämförelsegrund i respondenternas arbetsplats och har därför inte räknats om för att bli representativ för alla Cosmic-användare i regionen.

Figur 30

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt - Fördelat på yrke

Figur 82

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt

Figur 83

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt

Figur 84

På min arbetsplats jobbar vi med Cosmic-utbildning på följande sätt 0%

Varje användare tar eget ansvar för sin utbildning.

Jag ber superanvändarna lära mig det jag behöver.

Jag ber kollegor som inte är superanvändare att lära mig det jag behöver.

Vi har eget utbildningsmaterial som är skapat specifikt för arbetsplatsen.

Superanvändarna håller organiserade utbildningar på arbetsplatsen.

Superanvändarna delar information om utbildning i Cosmic muntligt vid möten på arbetsplatsen.

Superanvändarna delar information om utbildning i Cosmic via mejl.

45

Samtliga av studiens respondenter som är superanvändare har angivit att de sprider information på sin arbetsplats muntligt vid möten. Se Figur 31. Många undervisar även sina kollegor om funktioner i Cosmic vid möten, och ger de nyanställda en kort introduktion i Cosmic. Mindre än hälften av superanvändarna i testet håller organiserade utbildningar på arbetsplatsen för sina kollegor. Den person som kryssat i svarsalternativet Annat har lämnat kommentaren ”Jag är inte superanvändare”.

Samtliga sjuksköterskor som svarat på fråga 16 har kryssat i alla de fördefinierade svarsalternativen, vilket innebär att de som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på sin arbetsplats på flera olika sätt. Det gör även ett flertal av de vårdadministratörer som är superanvändare i Cosmic, med enda skillnaden att ingen av dem kryssat i alternativet Jag håller organiserade utbildningar på arbetsplatsen för mina kollegor. Även flera av de läkare som är superanvändare i Cosmic har kryssat i samtliga fördefinierade svarsalternativ utom Jag skapar och uppdaterar utbildningsmaterial som är specifikt för arbetsplatsen. Se svarsfördelningen i Figur 32.

Figur 31

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt – Samtliga svarande

Figur 85

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt

Figur 86

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt

Figur 87

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt 0

Jag delar information muntligt vid möten på arbetsplatsen

Jag undervisar mina kollegor om funktioner i Cosmic som en del av möten på arbetsplatsen Jag håller organiserade utbildningar på arbetsplatsen för mina kollegor

Jag ger nya anställda en kort introduktion om hur Cosmic fungerar

Jag skapar och uppdaterar utbildningsmaterial som är specifikt för arbetsplatsen Annat

46

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 % bland samtliga yrkeskategorier.

4.4.5 Fråga 17 - Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic?

Det representativa resultatet av denna fråga är väldigt jämnt, vilket ses i Figur 33. 36%

av användarna är helt nöjda med sin utbildningsnivå medan 33 % inte känner ett behov av vidare utbildning, men gärna vill lära sig mer. Resterande 31 % upplever ett behov av mer utbildning.

0 2 4 6 8

Läkare Sjuksköterska Vårdadministratör Annat

Antal

Jag delar information muntligt vid möten på arbetsplatsen

Jag undervisar mina kollegor om funktioner i Cosmic som en del av möten på arbetsplatsen Jag håller organiserade utbildningar på arbetsplatsen för mina kollegor

Jag ger nya anställda en kort introduktion om hur Cosmic fungerar

Jag skapar och uppdaterar utbildningsmaterial som är specifikt för arbetsplatsen Annat

Figur 32

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt – Fördelat på yrke

Figur 88

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt

Figur 89

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt

Figur 90

Jag som superanvändare jobbar med Cosmic-utbildning på min arbetsplats på följande sätt

47

Bland yrkesgrupperna finns det en grupp som sticker ut när det gäller behovet av utbildning, och det är vårdadministratörerna. Betydligt färre av dem upplever ett utbildningsbehov, i jämförelse med övriga grupper. Se Figur 34. De är dock mer benägna än andra yrkesgrupper att vilja lära sig mer. Läkare tycks vara något mer självsäkra i sin kunskap och är den yrkesgrupp där flest upplever att de inte är i behov av mer utbildning.

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 % bland samtliga yrkeskategorier.

31%

36%

33%

Representativ svarsfördelning

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic?

Ja Nej Jag känner inget behov, men skulle gärna vilja lära mig mer Figur 33

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic? – Representativ svarsfördelning

Figur 91

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic?

Figur 92

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic?

Figur 93

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic?

0%

Ja Nej Jag känner inget behov, men

skulle gärna vilja lära mig mer Läkare Sjuksköterska Vårdadministratör Annat

Figur 34

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

Figur 94

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

Figur 95

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

Figur 96

Känner du ett behov av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

48

4.4.6 Fråga 18 - Finns det något som hindrar dig från att ta del av mer utbildning i Cosmic?

En mindre andel av användarna upplever att det finns saker som hindrar dem från att ta del av mer utbildning, medan en majoritet tycker sig ha obehindrad möjlighet till detta.

Se Figur 35 nedan.

Fördelningen mellan yrkesgrupperna är relativt jämn, vilket visualiseras i Figur 36.

Respondenterna i gruppen Annat är de som i störst grad upplever att de inte har några hinder för att ta del av mer utbildning. Nästa grupp i ordningen är vårdadministratörerna, som följs av sjuksköterskorna och därefter läkarna.

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 % för läkare och vårdadministratörer, 96 % för sjuksköterskor och 96,6 % för yrkeskategorin Annat.

Figur 35

Finns det något som hindrar dig från

att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Representativ svarsfördelning

Figur 97

Finns det något som hindrar dig från

att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Representativ svarsfördelning

Figur 98

Finns det något som hindrar dig från

att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Representativ svarsfördelning

Figur 99

Finns det något som hindrar dig från

att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Representativ svarsfördelning 0%

20%

40%

60%

80%

Ja Nej

Representativ svarfördelning

49

4.4.7 Fråga 19 - Vad hindrar dig från att ta del av mer utbildning i Cosmic?

Denna fritextfråga genererade fem nyckelord:

- Tidsbrist - Arbetsgivare - Okunskap - Utbud - Annat

Det överlägset vanligaste hindret som respondenterna angav är tidsbrist. Detta nämns i 20 av de 29 svar som respondenterna lämnade på frågan. Många nämner egna prioriteringar som orsaken till detta, medan andra nämner arbetsgivarens prioriteringar och att det inte finns avsatt tid för utbildning. En vårdadministratör nämner även personalbrist som en bakomliggande orsak till att tiden inte finns.

Det näst vanligaste nyckelordet är Arbetsgivare, vilket nämnts av 4 respondenter varav två läkare och två sjuksköterskor. Flera av dem har efterfrågat mer tid, men inte erbjudits det. En respondent nämner organisationsstrukturen som grund till problemet och anser att

0%

Finns det något som hindrar dig från att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

Figur 100

Finns det något som hindrar dig från att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

Figur 101

Finns det något som hindrar dig från att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

Figur 102

Finns det något som hindrar dig från att ta del av mer utbildning i Cosmic? – Fördelat på yrke

50

detta, i kombination med Cosmics ”dysfunktionalitet”, gör att det inte finns möjlighet att avsätta den tid som krävs för att systemet ska gå att lära sig.

Vidare finns, under nyckelordet Okunskap, flera som inte vet vilka utbildningar som finns och/eller var de hittar detta material. En läkare anger tillgång till utbildning som ett hinder och en sjuksköterska uppger att de inte har någon sådan utbildning ännu.

Utöver respondenter med okunskap om utbudet finns även några som har en uppfattning om vilka utbildningar som finns, men som saknar olika specifika sådana. För en respondent handlar önskemålen om fysiska utbildningar utöver manualer och filmer, och även vidareutbildningar. En annan respondent har önskemål om utbildning som är mer specifikt inriktad på olika delar av Cosmic.

Inom kategorin Annat presenteras kritik mot Cosmic som system och en respondent uppger sig inte ha något behov av utbildning.

4.4.8 Fråga 20 - Finns det något område du skulle vilja ha mer utbildning inom?

En klar majoritet av studiens respondenter har önskemål om tips och trix som förenklar det dagliga arbetet i Cosmic. Det är också en stor del av dem som vill ha mer utbildning i Cosmic-modulen Beställning och svar (BOS). Det finns även en större efterfrågan på utbildning i modulen Vårddokumentation, vilken innehåller vyn Journal, som i sin tur innehåller bland annat Gemensamma dokument och den kronologiska journalen (Region Jönköpings län, u.å.-b). Se Figur 37.

Exempel på alternativ som respondenterna nämnt under svarsalternativet Annat är önskemål om mer utbildning i Cosmics tidboksvy samt hur de gör för att dokumentera på rätt sätt i Gemensamma dokument, som är en del av Cosmics vårddokumentationsmodul.

51

Bland samtliga av studiens yrkeskategorier är svarsalternativet Tips & Trix i Cosmic mest ikryssat. Omkring 70–80 % läkare, sjuksköterskor respektive vårdadministratörer har angivit svaret, och något färre personer från yrkeskategorin Annat, där siffran är strax under 60 %. Knappt 20 % av vårdadministratörerna respektive personalen under yrkeskategorin Annat uppger att de inte har behov av mer utbildning inom något område i Cosmic. Se svarsfördelningen i Figur 38.

0%

20%

40%

60%

80%

Representativ svarsfördelning

Figur 37

Finns det något område du skulle vilja ha mer utbildning inom? – Representativ svarsfördelning

Figur 103

Finns det något område du skulle vilja ha mer utbildning inom? – Representativ svarsfördelning

Figur 104

Finns det något område du skulle vilja ha mer utbildning inom? – Representativ svarsfördelning

Figur 105

Finns det något område du skulle vilja ha mer utbildning inom? – Representativ svarsfördelning

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Läkare Sjuksköterska Vårdadministratör Annat Figur 38

Finns det något område du skulle vilja ha mer utbildning inom? – Fördelat på yrke

52

Svarsfrekvensen på denna fråga var 100 % för läkare, 92 % för sjuksköterskor, 97,3 % för vårdadministratörer och 96,6 % för yrkeskategorin Annat.

4.4.9 Fråga 21 - Hur tycker du att framtida Cosmic-utbildningar bör vara utformade?

Många respondenter hade synpunkter kring hur framtida Cosmic-utbildningar bör vara utformade. Deras svar har kodats i nyckelord och sorterats in i 12 kategorier. Dessa presenteras nedan i ordning efter antal omnämnanden.

1. Hur utbildningen ges 2. Utbildningens utformning 3. Utbildningsområden 4. Riktad utbildning 5. Målgrupp

6. Superanvändare 7. Information 8. Prioritering 9. Regelbundenhet 10. Tillgänglighet 11. Obligatorisk?

12. Annat

Kategorin Hur utbildningen ges handlar om plats, sätt och omfattning. Den innehåller nyckelorden Organiserad utbildning, På eget ansvar, På fysisk plats, På arbetsplatsen, I datorsal, Digitalt/via datorn, Lärarledd, E-utbildning samt Halvdag. Totalt har ämnet kommenterats 30 gånger och de åsikter som sticker ut och delas av flera respondenter är önskemål om att utbildningen ska vara organiserad, lärarledd och ske på en fysisk plats.

Det främsta förslaget på plats för utbildningen är den egna arbetsplatsen.

53

Kategorin Utbildningens utformning innehåller synpunkter om metoder och viktiga aspekter för att utbildningen ska bli bra. Viktiga aspekter för respondenterna är att utbildningen är enkel, tydlig, strukturerad och på en lagom nivå. Det finns flera olika förslag på upplägg. Nyckelord som nämns är bilder, steg-för-steg, manualer, exempel, övningar, videomaterial, checklistor, LoK och learning-by-doing. Totalt har kategorin 24 kommentarer där de vanligaste nyckelorden är övningar samt learning-by-doing. Ett önskemål som framkommer i denna kategori är ett utökat och varierat utbud av metoder.

Något annat som respondenterna nämner är Utbildningsområden. Exempel på områden som tas upp är:

- Grundutbildning

- Rekommenderade arbetssätt - Nya uppdateringar

- Kortkommandon - Felsökningar - Tips & Trix

En respondent efterfrågar specifikt utbildning inom följande funktioner i Cosmic:

- Anslutningsöversikten - Aktivitetshanteraren - Vårdprocessöversikt

Flera respondenter lyfter fram att utbildningarna bör vara riktade. De flesta nämner yrkesgrupp som bas för detta och det nämns även att det är bra om läraren då har samma yrke som eleverna. Det framkommer också en önskan om att utbildningen och dess nivå ska vara individanpassad.

Målgrupper är nästföljande kategori med sex kommentarer. Här framkommer önskemål om att ha utbildning i grupper, i små grupper, samt önskemål om individuell utbildning.

Det framkommer även önskemål om behovsbaserad utbildning och en specifik grundutbildning för nya användare. En respondent lyfter fram fördelen med organiserade

54

utbildningar där enheter och kliniker blandas. Hen menar att detta kan vara ett sätt att öka enhetligheten i patientdokumentationen.

Inom kategorin Superanvändare nämns bland annat vikten av superanvändarnas informationsansvar, men främst presenteras utbildningsönskemål där superanvändare antingen är lärare eller får extrautbildning för att ha en djupare kunskap än ”vanliga”

användare. En respondent föreslår även att superanvändarna kunde få utbildning i pedagogik för att kunna vara bättre lärare för övriga användare på arbetsplatsen.

De respondenter som har synpunkter inom kategorin Information kring Cosmic-utbildning lyfter fram önskemål om bättre information kring att Cosmic-utbildning finns att tillgå och var den finns. De efterfrågar också information i samband med nya uppdateringar samt att informationen ska vara kort.

Att utbildning får bli prioriterat tycks vara en önskan hos respondenterna. Det framkommer att tid behöver avsättas och att detta är något som arbetsgivaren behöver prioritera. Respondenterna nämner även Regelbundenhet som viktigt. Denna synpunkt lyfts av respondenter ur både yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer.

Önskemål kring Tillgänglighet är ytterligare en kategori som respondenter kommenterat.

Här nämns att materialet bör vara lättillgängligt, och en respondent efterfrågar möjligheten till synkron kommunikation vid de tillfällen då frågor dyker upp.

Till sist reflekterar en respondent även över huruvida utbildningarna bör vara

Till sist reflekterar en respondent även över huruvida utbildningarna bör vara

Nel documento 2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 gennaio 2021 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE (pagine 65-69)