• Non ci sono risultati.

$OFXQH OHJJL GL SUREDELOLW—D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "$OFXQH OHJJL GL SUREDELOLW—D"

Copied!
28
0
0

Testo completo

(1)(VHUFL]L GL &DOFROR GHOOH 3UREDELOLW—D SHU XQ VHPHVWUH ,YDQR 5HSHWWR VHWWHPEUH .

(2) .

(3) ,QGLFH 8UQHFDUWH 6SD]L GL 3UREDELOLW˜D ‘QLWL              3UREDELOLW—D WRWDOH FRQGL]LRQDWD H IRUPXOD GL %D\HV      (VHUFL]L SURSRVWL               .  . 9DULDELOL DOHDWRULH GLVFUHWH $OFXQH OHJJL GL SUREDELOLW—D    $SSURVVLPD]LRQL       7HPSL GL DUUHVWR OHJJH JHRPHWULFD  )XQ]LRQL GL YDULDELOL DOHDWRULH   (VHUFL]L SURSRVWL     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9DULDELOL DOHDWRULH FRQWLQXH  /HJJL LQ XQD GLPHQVLRQH              9DULDELOL DOHDWRULH FRQWLQXH  /HJJL PXOWLYDULDWH                7HRUHPD /LPLWH &HQWUDOH  &RQYHUJHQ]D LQ SUREDELOLW—D H OHJJH           . .

(4) . ,1',&(.

(5) &DSLWROR 8UQH FDUWH GDGL H VSD]L GL SUREDELOLW˜ D . 6SD]L GL 3UREDELOLW˜ D ‘QLWL. (VHUFL]LR 6L ODQFLDQR GXH GDGL QRQ WUXFFDWL 6L FRQVLGHULQR L GXH HYHQWL ” $ HQWUDPEH OH IDFFH KDQQR XQ QXPHUR PLQRUH R XJXDOH D TXDWWUR ” % OD VRPPD GHL SXQWL —H PDJJLRUH R XJXDOH D RWWR &RVWUXLUH OR VSD]LR GL SUREDELOLW˜ D DVVRFLDWR DOO HVSHULPHQWR &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D GHJOL HYHQWL $ ? % H $ > % 6ROX]LRQH 6L GHYRQR GHWHUPLQDUH JOL HOHPHQWL GHOOD WHUQD  $ ,3

(6) ,Q TXHVWR FDVR VL KD . I   J FDUGLQDOLW˜D GL . $. 3 

(7). S $ $

(8). .  FLR—H S —H XQLIRUPH  $. / HYHQWR $ —H IRUPDWR GDOOH FRSSLH L FXL HOHPHQWL VRQR PLQRUL R XJXDOL D TXDWWUR PHQWUH % —H IRUPDWR GDL HOHPHQWL OD FXL VRPPD —H UDSSUHVHQWDWD LQ JUDVVHWWR QHOOD VHJXHQWH WDEHOOD .

(9) . &$3,72/2 851(&$57(.   .    .    .              . 4XLQGL ,3 $ ? %

(10). ,3 I 

(11) J

(12). H ,3 $ > %

(13). ,3 $

(14) ,3 %

(15) ƒ ,3 $ ? %

(16).    ƒ  .  . (VHUFL]LR 6L ODQFLDQR WUH GDGL QRQ WUXFFDWL &RVWUXLUH OR VSD]LR GL SUREDELOLW˜D DVVRFLDWR DOO HVSHULPHQWR &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D D

(17) GL RWWHQHUH DOPHQR XQD YROWD XQR E

(18) FKH DOPHQR GXH IDFFH DEELDQR OR VWHVVR QXPHUR F

(19) FKH OD VRPPD GHL SXQWL VXOOH WUH IDFFH VLD SDUL (VHUFL]LR &RQVLGHULDPR L VHJXHQWL JLRFKL ” 'D XQ PD]]R GL FDUWH GD VL HVWUDH XQD FDUWD 6H HVFH XQD ‘JXUD VL WLUD SHU DULD XQD PRQHWD DOWULPHQWL VL ODQFLD XQ GDGR 1HO SULPR FDVR VL YLQFH VH HVFH WHVWD QHO VHFRQGR VH HVFH TXDWWUR ” 6L ODQFLD SHU DULD XQD PRQHWD 6H HVFH WHVWD VL HVWUDH XQD FDUWD GD XQ PD]]R GD H VL YLQFH VH HVFH XQ UH 6H HVFH FURFH VL ODQFLD XQ GDGR H VL YLQFH VH HVFH XQ GXH R XQ VHL 4XDOH GHL GXH JLRFKL KD OD SUREDELOLW˜D GL YLQFLWD PDJJLRUH" (VHUFL]LR 6L JLRFD D FDUWH FRQ XQ PD]]R GD H DG RJQL JLRFDWRUH YHQJRQR GDWH FDUWH.

(20) ˜ ),1,7, 63$=, ', 352%$%,/,7$. . &RVWUXLUH OR VSD]LR GL SUREDELOLW˜ D DVVRFLDWR DOO HVSHULPHQWR &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D FKH XQ JLRFDWRUH ULFHYD D

(21) WUH DVVL E

(22) WUH FDUWH XJXDOL F

(23) GXH DVVL H WUH UH G

(24) TXDWWUR FLQTXH H

(25) WXWWH OH FDUWH GHOOR VWHVVR VHPH I

(26) DOPHQR XQ DVVR J

(27) DOPHQR XQ DVVR H XQ UH 6DSHQGR FKH OH SULPH GXH FDUWH VRQR GL FXRUL TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜ D FKH XQ JLRFDWRUH DEELD WXWWH H VHL OH FDUWH GL FXRUL " (VHUFL]LR 'D XQ PD]]R GD FDUWH VL VFHOJRQR WUH FDUWH VHQ]D ULSHWL]LRQH &RVWUXLUH OR VSD]LR GL SUREDELOLW˜ D DVVRFLDWR DOO HVSHULPHQWR 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D GL HVWUDUUH WUH DVVL" 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D GL HVWUDUUH GXH DVVL URVVL H XQ DVVR QHUR" 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D GL HVWUDUUH GXH DVVL" 6H VL VD FKH IUD OH FDUWH HVWUDWWH FL VRQR GXH DVVL TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜ D FKH DQFKH OD WHU]D FDUWD VLD XQ DVVR " 6H VL VD FKH IUD OH WUH FDUWH FL VRQR GXH DVVL GL FRORUH URVVR TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D FKH DQFKH OD WHU]D FDUWD VLD XQ DVVR " (VHUFL]LR 8Q XUQD FRQWLHQH 5 SDOOLQH URVVH H 1 SDOOLQH QHUH /H SDOOLQH YHQJRQR HVWUDWWH XQD GRSR O DOWUD VHQ]D ULPSLD]]DPHQWR &RVWUXLUH OR VSD]LR GL SUREDELOLW˜ D  $ ,3

(28) UHODWLYR D TXHVWR HVSHULPHQWR 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D FKH O XOWLPD SDOOLQD HVWUDWWD VLD QHUD ".

(29) . &$3,72/2 851(&$57( 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D FKH O XOWLPD SDOOLQD HVWUDWWD VLD QHUD VDSHQGR FRQGL]LRQDWDPHQWH

(30) FKH OD SULPD SDOOLQD HVWUDWWD —H QHUD " 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D FKH O XOWLPD SDOOLQD HVWUDWWD VLD QHUD H OD SULPD HVWUDWWD VLD URVVD ". (VHUFL]LR 7UH XUQH $ % H & FRQWHQJRQR SDOOLQH URVVH H EOX / XUQD $ FRQWLHQH WUH SDOOLQH URVVH H GXH EOX O XUQD % FLQTXH URVVH H RWWR EOX H O XUQD & XQD URVVD H VHL EOX 6L VFHJOL D FDVR XQD GHOOH WUH XUQH H VL HVWUDJJRQR VHQ]D ULPSLD]]R GXH SDOOLQH 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D GL HVWUDUUH GXH SDOOLQH URVVH" 6LD ' O HYHQWR VL HVWUDJJRQR GXH SDOOLQH EOX  TXDQWR YDOH OD SUREEDLOLW˜D FKH OH SDOOLQH HVWUDWWH SURYHQJDQR GD $ FLR˜H TXDQWR YDOH ,3 $ '

(31) " (VHUFL]LR 'D XQ XUQD FRQWHQHQWH SDOOLQH QXPHUDWH GD D YHQJRQR HVWUDWWL XQR GRSR O DOWUR VHQ]D ULPSLD]]R TXDWWUR SDOOLQH &RVWUXLUH OR VSD]LR GL SUREDELOLW˜D DVVRFLDWR DOO HVSHULPHQWR FDOFRODUH OD SUREDELOLW˜D FKH D

(32) VL RWWHQJDQR L QXPHUL H LQ TXHVWR SUHFLVR RUGLQH E

(33) VL RWWHQJDQR L QXPHUL H F

(34) LO VHFRQGR QXPHUR HVWUDWWR VLD LO G

(35) L SULPL GXH QXPHUL HVWUDWWL VLDQR PDJJLRUL GL (VHUFL]LR 8Q XUQD FRQWLHQH GXH SDOOLQH QHUH H GXH SDOOLQH ELDQFKH XQ DOWUD XUQD GXH SDOOLQH ELDQFKH H TXDWWUR QHUH 6L HVWUDH XQD SDOOLQD GD FLDVFXQD GHOOH GXH XUQH &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D FKH OH SDOOLQH HVWUDWWH VLDQR GHOOR VWHVVR FRORUH 6L VFHJOLH D FDVR XQD GHOOH GXH XUQH H VL HVWUDH XQD SDOOLQD 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D FKH OD SDOOLQD HVWUDWWD VL ELDQFD ".

(36) ˜ ),1,7, 63$=, ', 352%$%,/,7$. . 6L VFHJOLH D FDVR XQD GHOOH GXH XUQH H VL HVWUDJJRQR GXH SDOOLQH VHQ]D ULPSLD]]R 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D GL HVWUDUUH GXH SDOOLQH GHOOR VWHVVR FRORUH " (VHUFL]LR 6L ODQFLD SHU GXH YROWH XQD PRQHWD QRQ WUXFFDWD 6LDQR 7HVWD H &URFH L SRVVLELOL ULVXOWDWL 6LD $ O HYHQWR HVFH 7HVWD DO SULPR ODQFLR H % O HYHQWR DO SULPR H DO VHFRQGR ODQFLR VL RWWHQJRQR ULVXODWL GLYHUVL &RVWUXLUH OR VSD]LR GL SUREDELOLW˜ D  $ ,3

(37)  &DOFRODUH ,3 $

(38) H ,3 %

(39)  $ H % VRQR HYHQWL LQGLSHQGHQWL" (VHUFL]LR 8Q JLRFDWRUH VFHJOLH D FDVR XQD PRQHWD IUD GXH PRQHWH $ H % H OD ODQFLD GXH YROWH /D SUREDELOLW˜D GL RWWHQHUH 7HVWD FRQ OD PRQHWD $ YDOH FRQ OD PRQHWD %  &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D GL RWWHQHUH GXH 7HVWH &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D GL RWWHQHUH DO SL— X XQD 7HVWD 6L ODQFLDQR OH GXH PRQHWH SHU YROWH 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW˜D FKH 7HVWD QRQ HVFD SL— X GL YROWH ".

(40) . &$3,72/2 851(&$57(. . 3UREDELOLW— D WRWDOH FRQGL]LRQDWD H IRUPXOD GL %D\HV. (VHUFL]LR 8QR VWXGHQWH GHYH VRVWHQHUH O HVDPH GL &DOFROR GHOOH 3UREDELOLW— D 6H VWXGLD WXWWR LO SURJUDPPD VXSHUD O HVDPH FRQ SUREDELOLW—D VH LQYHFH QRQ VWXGLD O XOWLPR FDSLWROR VXSHUD O HVDPH FRQ SUREDELOLW—D 3HU GHFLGHUH VH VWXGLDUH R PHQR O XOWLPR FDSLWROR ODQFLD XQ GDGR H OR VWXGLD VROR VH HVFH 6H VXSHUD O HVDPH TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH QRQ DEELD VWXGLDWR O XOWLPR FDSLWROR" (VHUFL]LR ,Q XQD SRSROD]LRQH XPDQD LO SUHVHQWD OD FDUDWWHULVWLFD $ H LO UHVWDQWH TXHOOD % ,O GHOOH SHUVRQH FKH KDQQR OD FDUDWWHULVWLFD $ H LO GL TXHOOH FRQ OD % SUHVHQWDQR DQFKH OD FDUDWWHULVWLFD & 6H XQD SHUVRQD VFHOWD D FDVR KD OD FDUDWWHULVWLFD & TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW— D FKH SRVVLHGD DQFKH OD % " (VHUFL]LR 8QD VFDWROD FRQWLHQH GXH FDUWH /D FDUWD $ KD XQD IDFFLD ELDQFD H XQD QHUD OD FDUWD % KD GXH IDFFH QHUH 6L VFHJOLH D FDVR XQD FDUWD H VL RVVHUYD XQD VROD IDFFLD 6H OD IDFFLD RVVHUYDWD —H QHUD TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH DQFKH OD VHFRQGD IDFFLD VLD QHUD" (VHUFL]LR 8Q XUQD FRQWLHQH GDGL GHL TXDOL VRQR HTXLOLEUDWL H L UHVWDQWL VRQR VWDWL WUXFFDWL LQ PRGR FKH ODSUREDELOLW—D FKH HVFD YDOJD H JOL DOWUL QXPHUL HVFDQR FRQ XJXDOH SUREDELOLW—D 8Q GDGR YLHQH HVWUDWWR D FDVR H ODQFLDWR6L LQGLFKL FRQ 7 LO ULVXOWDWR GHO ODQFLR ” &DOFRODUH OD SUREDELOLW—D FKH 7 YDOJD ” &DOFRODUH OD VSHUDQ]D PDWHPDWLFD GL 7 8Q GDGR YLHQH HVWUDWWR D FDVR H ODQFLDWR GXH YROWH 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW— D GL RWWHQHUH DO SULPR ODQFLR H DO VHFRQGR ODQFLR" 6DSHQGR FKH L GXH ODQFL KDQQR GDWR FRPH ULVXOWDWR H TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH VL VLD XWLOL]]DWR XQR GHL GDGL WUXFFDWL".

(41) — 727$/( &21',=,21$7$ ( )2508/$ ', %$<(6 352%$%,/,7$. . (VHUFL]LR 8Q WHVWR OHWWHUDULR YLHQH VRWWRSRVWR D GXH FRUUHWWRUL ,O SULPR WURYD JOL HUURUL FRQ SUREDELOLW—D LO VHFRQGR FRQ SUREDELOLW—D  6H L GXH ODYRUDQR LQ PRGR LQGLSHQGHQWH H VX GXH FRSLH GLVWLQWH HG LGHQWLFKH GHO OLEUR GD FRUUHJJHUH D

(42) VH LO OLEUR FRQWLHQH XQ VROR HUURUH TXDQWR YDOH OD SUREDEOLW—D FKH QHVVXQR GHL GXH OR WURYL" E

(43) VH LO OLEUR FRQWLHQH XQ VROR HUURUH TXDQWR YDOH OD SUREDEOLW—D FKH DOPHQR XQR GHL GXH FRUUHWWRUL OR WURYL" F

(44) 6H LO OLEUR FRQWLHQH HUURUL TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH WXWWL H GXH L FRUUHWWRUL WURYLQR WXWWL JOL HUURUL" 6HL GXH HVDPLQDQR OD VWHVVD FRSLD GHO OLEUR XQR GRSR O DOWUR D

(45) VH LO OLEUR FRQWLHQH XQ VROR HUURUH TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW— D FKH QHVVXQR GHL GXH OR WURYL" E

(46) VH LO OLEUR FRQWLHQH XQ VROR HUURUH TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH DOPHQR XQR GHL GXH FRUUHWWRUL OR WURYL" F

(47) 6H LO OLEUR FRQWLHQH HUURUL TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW— D FKH L FRUUHWWRUL WURYLQR WXWWL JOL HUURUL".

(48) . . &$3,72/2 851(&$57(. (VHUFL]L SURSRVWL. (VHUFL]LR .

(49) &DSLWROR 9DULDELOL DOHDWRULH GLVFUHWH VFKHPD GL %HUQRXOOL . $OFXQH OHJJL GL SUREDELOLW— D. (VHUFL]LR 6LD ; XQD YDULDELOH DOHDWRULD GL OHJJH XQLIRUPH VX IJ 6FULYHUH O HVSUHVVLRQH GHOOD OHJJH GL ;  'HWHUPLQDUH LO YDORUH GHOOD VSHUDQ]D PDWHPDWLFD YDORUH DWWHVR

(50) GL ;  6FULYHUH O HVSUHVVLRQH GHOOD IXQ]LRQH GL GLVWULEX]LRQH FXPXODWD )[ [

(51)  &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D FKH ; VLD SDUL &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D FKH ; !  &DOFRODUH OD SUREDELOLW˜D FKH ™ ; ™ 62/8=,21(. (VHUFL]LR 6LDQR ; H < YDULDELOL DOHDWRULH GL OHJJH XQLIRUPH VX IJ 6FULYHUH O HVSUHVVLRQH GHOOD OHJJH GL ; H <  'HWHUPLQDUH OD OHJJH GL 7. PLQ ; <

(52) .

(53) . &$3,72/2 9$5,$%,/, $/($725,( ',6&5(7( 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GL 8. ; ƒ<. 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GL =. PD[ ; <

(54) . 'HWHUPLQDUH OD OHJJH FRQJLXQWD GL 8 H 7  'HWHUPLQDUH OD OHJJH FRQJLXQWD GL 8 H = (VHUFL]LR — YHUR FKH OD SUREDELOLW—D GL RWWHQHUH DOPHQR XQ VHL ODQFLDQGR TXDWWUR GDGL —H ( OD VWHVVD GL RWWHQHUH XQ GRSSLR VHL VHL ODQFLDQGR SHU YHQWLTXDWWUR YROWH GXH GDGL" 6ROX]LRQH (VHUFL]LR 6LD ; XQD YDULDELOH DOHDWRULD OD FXL GHQVLW˜D ˜H ULSRUWDWD LQ WDEHOOD I [

(55) [. ƒ ƒ . . . . . . .   . 'HWHUPLQDUH LO GRPLQLR 

(56) GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD ;  'HWHUPLQDUH OD SUREDELOLW˜D FKH ; VLD VWUHWWDPHQWH QHJDWLYD 'HWHUPLQDUH OD SUREDELOLW˜D FKH ; SUHQGD YDORUL GLVSDUL 'HWHUPLQDUH OD SUREDELOLW˜D FKH ; VLD FRPSUHVD VWUHWWDPHQWH IUD H  'HWHUPLQDUH ,3 ;. ƒ ; ™ 

(57). (VHUFL]LR 6L FRQVLGHULQR OH YDULDELOL DOHDWRULH ; H< OH FXL GHQVLW˜D VRQR ULSRUWDWH QHOOH WDEHOOH VHJXHQWL I [

(58) ƒ  [.  ƒ S

(59)  ƒ S

(60) S. I \

(61) . . \ S ƒS 6L SRQJD = ; <  &RVWUXLUH OD WDEHOOD FKH UDSSUHVHQWD OD GHQVLW˜D GL =  &DOFRODUH VSHUDQ]D PDWHPDWLFD H YDULDQ]D GL = .

(62) $335266,0$=,21,. . . $SSURVVLPD]LRQL WHRUHPL OLPLWH QHO FDVR GLV FUHWR. (VHUFL]LR 8QD &RPSDJQLD GL $VVLFXUD]LRQL VWLPD FKH OD SUREDELOLW—D FKH XQD FHUWD PDODWWLD FROSLVFD XQD FHUWD IDVFLD GL SRSROD]LRQH VLD OR  8QD $JHQ]LD GL TXHVWD DVVLFXUD]LRQH KD VWLSXODWR FRQWUDWWL FRQWUR TXHVWR ULVFKLRFRQ OD FODXVROH FKH RJQL DVVLFXUDWR YHUVD PLOLRQH GL OLUH LO SULPR JHQQDLR H VH QHO FRUVR GHOO DQQR VL DPPDOD ULFHYH PLOLRQL GL LQGHQQL]]R 4XDQWL LQGLYLGXL GHYRQR DPPDODUVL SHUFK—H O $JHQ]LD VLD LQ SDVVLYR ULVSHWWR D TXHVWR ULVFKLR" 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH O $JHQ]LD VLD LQ SDVVLYR ULVSHWWR D TXHVWR ULVFKLR" QRWD HVHJXLUH L FDOFROL XWLOL]]DQGR DQFKH OCDSSURVVLPD]LRQH GL 3RLVVRQ. (VHUFL]LR 8QD VRFLHW—D GL 7D[L KD DXWLVWL H DXWR 7XWWL JOL DXWLVWL SUHQGRQR FRQWHPSRUDQHDPHQWH 6L VXSSRQH FKH XQ WD[L SRVVD QRQ IXQ]LRQDUH FRQ SUREDELOLW—D GHO  4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH WXWWL JOL DXWLVWL SRVVDQR SUHQGHUH VHUYL]LR" 'L TXDQWH DXWR VL GHYH GRWDUH OD 6RFLHW—D GL 7D[L SHUFK—H OD SUREDELOLW—D FKH WXWWL JOL DXWLVWL SUHQGDQR VHUYL]LR VLD PDJJLRUH GHO " (VHUFL]LR 8QD D]LHQGD GL FRPSRQHQWL PHFFDQLFL VD FKH O GHOOD VXD SUR GX]LRQH —H GLIHWWRVR,O SURGRWWR YLHQH FRQIH]LRQDWR LQ VFDWROH GD SH]]L H YLHQH SDJDWD XQD SHQDOH DO FRPSUDWRUH FKH WURYD LQ XQD VFDWROD SL— X GL GXH SH]]L GLIHWWRVL  4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH O D]LHQGD GHEED SDJDUH XQD SHQDOH" 4XDQWL SH]]L GHYRQR HVVHUH PHVVL LQ RJQL VFDWROD VH VL YXROH FKH OD SUREDEOLW—D GL SDJDUH XQD SHQDOH QRQ VXSHUL LO " 6H O DFTXLUHQWH VL DFFRUJH FKH XQ SH]]R —H GLIHWWRVR FRQ SUREDELOLW—D TXDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH O D]LHQGD GHEED SDJDUH XQD SHQDOH" (VHUFL]LR .

(63) . &$3,72/2 9$5,$%,/, $/($725,( ',6&5(7(. . 7HPSL GL DUUHVWR OHJJH JHRPHWULFD. (VHUFL]LR 'XH GDGL QRQ WUXFFDWL PD GLVWLQJXLELOL YHQJRQR ODQFLDWL ULSHWXWDPHQWH 6LDQR 7 H 8 OH YDULDELOH DOHDWRULH FKH UDSSUHVHQWDQR ULVSHWWLYDPHQWH LO QXPHUR GL ODQFL QHFHVVDULR DG RWWHQHUH FRQ LO SULPR GDGR H R FRQ LO VHFRQGR GDGR 4XDOL VRQR OH OHJJL GL 7 H 8 " 'HWHUPLQDUH VH HVLVWRQR OD VSHUDQ]D PDWHPDWLFD GL 7 H 8 ,( 7

(64) H ,( 8

(65)  'HWHUPLQDUH OD OHJJH GL 0. PD[ 7 8

(66). 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GL 4. PLQ 7 8

(67). (VHUFL]LR 7L]LR H &DLR ODQFLDQR XQ GDGR SHU GHFLGHUH FKL LQ]LD D JLRFDUH VH HVFRQR R LQL]LD D JLRFDUH 7L]LR DOWULPHQWL LQL]LD &DLR ,O JLRFR VL VYROJH QHO PRGR VHJXHQWH ” 4XDQGR LQL]LD 7L]LR HJOL ODQFLD XQ GDGR QRQ WUXFFDWR H YLQFH VH RWWLHQH R DOWULPHQWL ODQFLD LO GDGR &DLR H YLQFH VH RWWLHQH 6H &DLR QRQ YLQFH 7L]LR ODQFLD QXRYDPHQWH LO GDGR H FRV—L YLD ‘QR D FKH XQR GHL GXH QRQ YLQFH ” 4XDQGR LQL]LD &DLR HJOL ODQFLD XQ GDGR QRQ WUXFFDWR H YLQFH VH HVFH XQ QXPHUR PLQRUH RG XJXDOH D DOWULPHQWL ODQFLD LO GDGR 7L]LR H YLQFH VH RWWLHQH XQ QXPHUR SDUL 6H 7L]LR QRQ YLQFH &DLR ODQFLD QXRYDPHQWH LO GDGR H FRV—L YLD ‘QR D FKH XQR GHL GXH QRQ YLQFH 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH 7L]LR YLQFD DO SULPR ODQFLR" 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH &DLR YLQFD DO VHFRQGR ODQFLR" 4XDQWR YDOH OD SUREDELOLW—D FKH &DLR YLQFD" 'HWHUPLQDUH LO QXPHUR PHGLR GL ODQFL QHFHVVDUL D &DLR SHU YLQFHUH (VHUFL]LR 'XH JLRFDWRUL $ H % HHWWXDQR XQD SURYD GL %HUQRXOOL FRQ SUREDEOLW— D GL VXFFHVVR S H TXLQGL VH VL —H YHUL‘FDWR XQ VXFFHVVR $ WLUD XQ GDGR QRQ WUXFFDWR

(68) H YLQFH VH RWWLHQH DOWULPHQWL % WLUD XQ DOWUR GDGR QRQ WUXFFDWR

(69) H YLQFH VH RWWLHQH RSSXUH 6H % QRQ YLQFH $ WLUD QXRYDPHQWH LO VXR GDGR H FRV—L YLD ‘QR D FKH XQR GHL GXH QRQ YLQFH 6H LQYHFH LO ULVXOWDWR GHOOD SURYD GL %HUQRXOOL —H XQ LQVXFFHVVR LO JLRFR FRPLQFLD FRQ % FKH WLUD LO GDGR H SURVHJXH FRPH SULPD.

(70) 7(03, ', $55(672 /(**( *(20(75,&$. . &RVWUXLUH XQ PRGHOOR SUREDELOLVWLFR SHU TXHVWR HVSHULPHQWR DOHDWRULR &DOFRODUH OD SUREDELOLW—D FKH $ YLQFD LO JLRFR (VLVWH XQ YDORUH GL S SHU LO TXDOH LO JLRFR VLD HTXR RYYHUR SHU LO TXDOH HQWUDPEL L JLRFDWRUL DEELDQR OD VWHVVD SUREDELOLW—D GL YLQFHUH".

(71) . &$3,72/2 9$5,$%,/, $/($725,( ',6&5(7(. . )XQ]LRQL GL YDULDELOL DOHDWRULH. (VHUFL]LR 6LDQR ; H < GXH YDULDELOL DOHDWRULH LQGLSHQGHQWL GL OHJJH JHRPHWULFD GL SDUDPHWUR S &DOFRODUH D

(72) ,3 ;. <

(73). E

(74) ,3 ; š <

(75) 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GHOOH YDULDELOL DOHDWRULH D

(76) 7. PLQ ; <

(77). E

(78) 9. PD[ ; <

(79). F

(80) = ;< 'HWHUPLQDUH ,3 <. \ ; <. ]

(81). (VHUFL]LR 6LDQR ; H < GXH YDULDELOL DOHDWRULH LQGLSHQGHQWL GL OHJJH XQLIRUPH VX I1J &DOFRODUH D

(82) ,3 ;. <

(83). E

(84) ,3 ; š <

(85) 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GHOOH YDULDELOL DOHDWRULH D

(86) 7. PLQ ; <

(87). E

(88) 9. PD[ ; <

(89). F

(90) =. M; ƒ < M.

(91) (6(5&,=, 3523267,. . (VHUFL]L SURSRVWL. (VHUFL]LR . .

(92) . &$3,72/2 9$5,$%,/, $/($725,( ',6&5(7(.

(93) &DSLWROR 9DULDELOL DOHDWRULH FRQWLQXH . /HJJL LQ XQD GLPHQVLRQH. (VHUFL]LR 6LDQR ; < H = WUH YDULDELOL DOHDWRULH LQGLSHQGHQWL GL OHJJH HVSRQHQ]LDOH GL SDUDPHWUL ULVSHWWLYDPHQWH H 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD 7 'HWHUPLQDUH LO YDORUH N UHDOH WDOH FKH ,3 ; ™ N

(94). PD[ ; < =

(95) . (VHUFL]LR 6LDQR ; H < YDULDELOL DOHDWRULH LQGLSHQGHQWL GL OHJJH XQLIRUPH ULVSHWWLYDPHQWH VX >@ H VX >@ 6FULYHUH O HVSUHVVLRQH GHOOD OHJJH GL ; H GL <  &DOFRODUH VSHUDQ]D PDWHPDWLFD GL ; H <  'HWHUPLQDUH OD IXQ]LRQH GL ULSDUWL]LRQH H OD VSHUDQ]D PDWHPDWLFD GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD 7 PD[ ; <

(96)  'HWHUPLQDUH OD OHJJH H OD VSHUDQ]D PDWHPDWLFD GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD 8 ; < . .

(97) . &$3,72/2 9$5,$%,/, $/($725,( &217,18(. (VHUFL]LR 6LD ; XQD YDULDELOH DOHDWRULD H I; [

(98) XQD IXQ]LRQH FRV—• GH‘QLWD. I; [

(99). N  FRV [

(100) [ > ž

(101) DOWURYH. 'HWHUPLQDUH LO YDORUH GL N FKH UHQGH I; [

(102) XQD GHQVLW—D GL SUREDELOLW—D GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD ;  &DOFRODUH VH HVLVWH LO YDORUH GHOOD VSHUDQ]D PDWHPDWLFD GL ;  'HWHUPLQDUH O HVSUHVVLRQH GHOOD IXQ]LRQH GL ULSDUWL]LRQH ); [

(103)  &DOFRODUH ,3 ž ™ ; ™ ž

(104) (VHUFL]LR 8Q FHUWR PDQXIDWWR KD XQ WHPSR GL YLWD FKH VHJXH XQD OHJJH HVSRQHQ]LDOH GL PHGLD DQQL &DOFRODUH OD SUREDELOLW—D FKH LO PDQXIDWWR QRQ IXQ]LRQL GRSR WUH DQQL /D GLWWD FKH SURGXFH LO PDQXIDWWR YXROH RULUH XQD JDUDQ]LD VXO SURGRWWR &DOFRODUH LO WHPSR GL JDUDQ]LD FKH GHYH RULUH OD GLWWD SHUFK—H LQ TXHO SHULRGR QRQ VL URPSDQR SL— X GHO . (VHUFL]LR 6LD ; XQD YDULDELOH DOHDWRULD UHDOH H I; [

(105) XQD IXQ]LRQH FRV—L GH‘QLWD . I; [

(106). F[ [ >ƒ @ DOWURYH. 'HWHUPLQDUH LO YDORUH GHOOD FRVWDQWH F FKH UHQGH I; [

(107) XQD GHQVLW—D GL SUREDELOLW—D GL XQD YD ;  &DOFRODUH VSHUDQ]D PDWHPDWLFD H YDULDQ]D GL ;  6LD <. ;  'HWHUPLQDUH OD OHJJH GL <. &DOFRODUH VSHUDQ]D PDWHPDWLFD H YDULDQ]D GL < .

(108) /(**, ,1 81$ ',0(16,21(. . 6L FRQVLGHUL XQD YDULDELOH DOHDWRULD UHDOH = H I= ]

(109) XQD IXQ]LRQH FRV—L GH‘QLWD . I= ]

(110). . [ >ƒ W@. [. . DOWURYH. D

(111) 3HU TXDOL YDORUL GL W I= ]

(112) —H XQD GHQVLW—D GL SUREDELOLW—D " E

(113) &DOFRODUH VSHUDQ]D PDWHPDWLFD H YDULDQ]D GL = . (VHUFL]LR 6LD ; XQD YDULDELOH DOHDWRULD UHDOH H I; [

(114) XQD IXQ]LRQH FRV—L GH‘QLWD I; [

(115). ! . [ [ > @ [ ƒ [ > @ !  DOWURYH. &DOFRODUH OD VSHUDQ]D PDWHPDWLFD GL ;  'HWHUPLQDUH O HVSUHVVLRQH GHOOD IXQ]LRQH GL ULSDUWL]LRQH ); [

(116) GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD ;. (VHUFL]LR /D SURGX]LRQH GL ODWWH LQ KO

(117) GL XQD IDWWRULD VL SX—R UDSSUHVHQWDUH FRPH XQD YDULDELOH DOHDWRULD ; FRQ GHQVLW—D I; [

(118). ! . F[ [ > 

(119) F ƒ [

(120) [ > @ !  DOWURYH. 'HWHUPLQDUH LO YDORUH GL F FKH UHQGH I; [

(121) XQD GHQVLW—D GL SUREDELOLW—D 6LD $ O HYHQWR VL SURGXFRQR SL— X GL HWWROLWUL GL ODWWH H % O HYHQWR OD SURGX]LRQH GL ODWWH —H FRPSUHVD IUD KO H KO $ H % VRQR LQGLSHQGHQWL".

(122) . &$3,72/2 9$5,$%,/, $/($725,( &217,18(.

(123) &DSLWROR 9DULDELOL DOHDWRULH FRQWLQXH . /HJJL PXOWLYDULDWH. (VHUFL]LR 6LDQR ; H < GXH YDULDELOL DOHDWRULH UHDOL VWUHWWDPHQWH SRVLWLYH GL OHJJH FRQJLXQWD I; < [ \

(124) 6LDQR 7 H : YDULDELOH DOHDWRULH FRV—• GH‘QLWH 7 :. ; < ; <. &DOFRODUH OD OHJJH GL 7 H :  9HUL‘FDUH VH 7 H : VRQR LQGLSHQGHQWL (VHUFL]LR 6LDQR ; H < GXH YDULDELOL DOHDWRULH LQGLSHQGHQWL GL OHJJH HVSRQHQ]LDOH GL SDUDPHWUR š 6LDQR 7 H : YDULDELOH DOHDWRULH FRV˜L GH‘QLWH . 7 ; < ; : < &DOFRODUH OD OHJJH GL 7 H :  9HUL‘FDUH VH 7 H : VRQR LQGLSHQGHQWL. (VHUFL]LR 6LDQR ; H < GXH YDULDELOL DOHDWRULH LQGLSHQGHQWL GL OHJJH XQLIRUPH VX >@ .

(125) . &$3,72/2 9$5,$%,/, $/($725,( &217,18( 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD 7. ; <

(126) . 6LDQR 8 H 9 GXH YDULDELOL DOHDWRULH WDOL FKH. 8 ; < 9 ; ƒ< 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD 8 9

(127) H GHOOH YDULDELOL DOHDWRULH 8 H 9 /H YDULDELOL DOHDWRULH 8 H 9 VRQR LQGLSHQGHQWL" (VHUFL]LR 6LDQR ; H < GXH YDULDELOL DOHDWRULH LQGLSHQGHQWL GL OHJJH HVSRQHQ]LDOH GL SDUDPHWUR ULVSHWWLYDPHQWH H 6LDQR 8 H 9 GXH YDULDELOL DOHDWRULH WDOL FKH. 8 ; < 9 ; < 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GHOOD YDULDELOH DOHDWRULD 8 9

(128) H GHOOH YDULDELOL DOHDWRULH 8 H 9 /H YDULDELOL DOHDWRULH 8 H 9 VRQR LQGLSHQGHQWL" (VHUFL]LR 6LDQR ; H < GXH YDULDELOH DOHDWRULH UHDOL WDOL FKH OD ORUR GHQVLW—D FRQJLXQWD VLD I;< [ \

(129).  H[S ƒ [ \ 

(130) ž . 9HUL‘FDUH FKH OH YDULDELOL DOHDWRULH ; H < VRQR JDXVVLDQH VWDQGDUG LQGLSHQ GHQWL 6LDQR 5 H 7 GXH YDULDTELOL DOHDWRULH WDOL FKH. ; ;. 5 5. FRV 7

(131) VLQ 7

(132) . 'HWHUPLQDUH OD OHJJH GL 5 H 7.

(133) &DSLWROR 7HRUHPD /LPLWH &HQWUDOH DSSURVVLPD]LRQL H FRQYHUJHQ]H . &RQYHUJHQ]D LQ SUREDELOLW— D H OHJJH. (VHUFL]LR [[[[. .

(134) . &$3,72/2 7(25(0$ /,0,7( &(175$/( SULQWLQGH[.

(135)

Riferimenti

Documenti correlati

Descrizione della attività di verifica effettuata nell'ambito del test di conformità Commenti e riferimenti alla documentazione esaminata Valutazione singolo punto di

In ogni caso anche senza effettuare nessun tipo di attacco, ma navigando in Internet da una qualsiasi delle macchine presenti nella sottorete, si puó testare il corretto

Un filo indefinito uniformemente carico con densita` positiva λ , e` posto parallelamente ad un piano conduttore indefinito, a distanza a da esso. a) Trovare il campo elettrico

[r]

[r]

[r]

*UDQFHVFR LQYHVWH LO VXR FDSLWDOH & SHU GXH DQQL FRQ OH VHJXHQWL PRGDOLWt D ,O SULPR DQQR ULHVFH DG RWWHQHUH XQ LQWHUHVVH GHO 6XFFHVVLYDPHQWH SHU LO VHFRQGR DQQR ULLQYHVWH LO

65&,=, RWWREUH / GHJOL VWXGHQWL FKH VL SUHVHQWDQR DOO HVDPH GL PDWHPDWLFD tH SUHSDUDWR 'L TXHVWL SHUtR LO tH VIRUWXQDWR H TXLQGL QRQ YLHQH SURPRVVR 7UD JOL VWXGHQWL QRQ