A tu per tu con Marco Gay

Download (0)

Full text

(1)

B e y l e r b e y i n d e b i r y a l ı

Y ü k s e k M i m a r m u a l l i m S e d a t H a k k ı E l d e m

Beylerbeyinde, sahilde, eski bir yalının arsası üzerin-de bulunan bina mal sahibi tarafından verilen esaslara göre bir Türk evi karakteri vücude getirilmek suretile inşa edil-miştir. İki kattan ibarettir. Zemin kat, salon, yemek odası, kat merdiveni ve holden ibarettir.

tîst katta, plândan da anlaşılacağı veçhile, binanın deniz cihetinden arka cihetine kadar 12 metre derinliğinde geniş büyük bir salon yapılmıştır. Bu katta, yatak odaları, banyo vardır. Sahası takriben 145 metre murabbaıdır.

Bina haricen, geniş saçakları, ahşap panjurları ve kolonat-ları ile bize elli, altmış sene evvelki sivil mimarimize ait yalıları hatırlatmaktadır. Mimar çatıda eski tava kiremidi kullanmıştır.

(2)
(3)
(4)
(5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :