• Non ci sono risultati.

I Registri della Catena del comune di Savona. Registro II (Parte I)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "I Registri della Catena del comune di Savona. Registro II (Parte I)"

Copied!
479
0
0

Testo completo

(1)

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Nuova serie - Voi. XXVI (C) - Fase. II

I Registri della Catena

del Comune di Savona

REGISTRO II

(Patte I)

a cura di

Marina Nocera, Flavia Perasso, Dino Puncùh,

Antonella Rovere

GENOVA - MCMLXXXVI

NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA VIA ALBARO, 11.

(2)

ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ SAVONESE DI STORIA PATRIA Nuova serie - Voi. X X II

MINISTERO PER I BENI CU LTU RALI E AM BIEN TALI

PU BBLICAZION I D E G L I A R C H IV I D I STATO

FONTI

(3)

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Nuova serie - Voi. X X V I (C) - Fase. II

I Registri della Catena

del Comune di Savona

REGISTRO II

(P arte I)

a cura di

Marina Nocera, Flavia Perasso, Dino Puncuh,

Antonella Rovere

G E N O V A — M C M L X X X V I

N ELLA SEDE D E LLA SO CIE TÀ L IG U R E D I ST O R IA P A T R IA V I A AL B A R O , 11

(4)

(5)

Indice del Registro II

(c. 1 r.)

Infrascripta iura sunt descripta in isto volum ine con- vencionum etc.

R [eg istru m ] convencionum comunis Saone et aliorum d iversorum [negociorum . . .] a

[E t prim o convencio inita in ter] illustrem principem et do[m in um , dom inum ducem A urelianensem ] et comune Saone

[R atificacio eiusdem convencio]nis

D eclaracio facta per comune Ianue de tem pore guerre que olim viguit in ter comunia Ianue et Saone T enor litteraru m regalium missarum com unitari Saone T enor littera ru m [-regalium . . .] b form a fid elitatis fien-

de [serenissim o dom ino] regi Francorum ac eciam pactorum et convencionum unaa cum aliis litteris regalibus continentibus protectionem , custodiam et salvaguardiam sub quibus prefactus dominus rex suscepit civitatem Saone

Privillegium regine Ierusalem , Scicilie et aliorum lo- corum

Convencio facta in ter comunia Ianue et Saone Instrum entum sindicatos comunis Saone occasione con­

vencionum

C o n firm ad o dictarum convencionum facta p er dominum papam

Instrum entum rem issionis pedagii facte com uni Saone per dom inum O ctonem de C arreto

Sentencia pannorum la ta in Ianua Sentencia gabelle canne lata in Ianua

I V ili

vin i

x

XI XIII XIIII XVII XVIII XVIII XVIII XVIIII — 5 —

(6)

Instrum entum em ptionis castri Q uilliani

Instrum entum sindicatos factum occasione em ptionis dic- ti castri

Sentencia m ulionum lata in Ianua Sentencia pro fe rro lata in Ianua

Instrum entum conscilii facti in Ianua sub quo consu­ la te Saonenses debent respóndete

C onvencio facta in ter Saonenses et Albinganenses Com prom issum factum in ter comune et dom inum epi-

scopum Saonensem

Sentencia lata in ter comune et dom inum episcopum Sao­ nensem

Instrum entum solucionis librarum L facte dom ino epi­ scopo Saonensi

Sentencia pro vin o lata in Ianua Sentencia pro cáseo lata in Ianua Sentencia pro cáseo lata in Ianua Sentencia pro cáseo lata in Ianua

Instrum entum fidelitatis hom inum de V e d o

Instrum entum consignacionis comuni Saone de castro v ille V e d i

(c. 1 v.) Instrum entum sicut potestas Saone posuit do­ minum Nicolam Cigalam in corporalem possessio­ nem v ille V ecii in

Instrum entum feudi et fid elitatis facte com uni Saone de V e d o

Instrum entum fidelitatis facte dicto com uni per ho­ mines V ecii

Instrum entum sicut dom inus Nicola Cigala prom isit obe- dire mandatis comunis Saone pro v illa et homi- nibus de Vecio

Instrum entum fidelitatis R aim ondi de Q uilliano

Instrum entum locacionis terrarum et cam porum nemo- ris comunis

Instrum enta p lura eiusdem locacionis a num ero de tri- ginta tribus usque in num ero de

Instrum entum denunciacionis occasione Scalletarum in Item alia instrum enta v i eiusdem locacionis usque in

XXI XXI XXII XXII XXIII XXIIII XXV XXVI XXVI

xxvi

XXVII XXVIII XXVIII XXVIIII x x XXVIIII XXX XXXI XXXII XXXII XXXIII CXIII CXIIII CXVI

(7)

Instrum entum possessionis Scalletarum in

In strum enta duo sequencia eiusdem possessionis in Sententia lata in te r Saonenses et Naulenses de portu

V adi

Instrum entum terre et term inorum v ille V ad i in Instrum entum absolucionis hom inum Saone a pedagio

A stensi

Sentencia lata in ter comune Saone et hom ines de Quil- liano occasione nem oris comunis Saone in

Instrum entum sindicatus hom inum Q uilliani in Instrum entum sindicatus comunis Saone in

Conscilium latum sicut Saonenses debent esse inmunes in civitate Pissarum in

Instrum entum quitacionis facte p er comune Ianue co­ m uni Saone de certa quantitate grani in

Instrum entum empcionum terrarum de fossatis civitatis Saone cum certis instrum entis quitacionum de pre- ciis earum contentis in octo cartis de num ero

c x x i i i0 usque in

Instrum enta em ptionum terrarum de fossatis civitatis c o n t e < n > t a in cartis a num ero c x x x i usque in (c. 2 r.) Q uod gabellatores Ianue non possint colligere seu colligi facere in terra vel in m ari in Saona ga- bellas carnium , casei v e l asxongie et de delibera- cione ipsarum facta p er comune Ianue in Sentencia lata in Ianua pro civibus habentibus térras

in Q uilliano in

Instrum entum fid elitatis quarte partis v ille V ecii con­ cesse p er com une Saone dom ino Nicole Cigale in Instrum entum fid elitatis hom inum de V ecio facte co­

muni Saone

M andatum factum pedageriis et collectoribus G avii et V u ltab ii ne m olestent neque aliquid n ovi faciant contra hom ines Saone, res et bona eorum in Rellaxacio coriorum p ro pedagio facta de m andato po-

testatis Ianue in

Instrum entum quitacionis debiti librarum centum quin­ qué

cxvi

CXVI CXVII CXVIII CXVIII CXVIIII CXX CXXI CXXII CXXII CXXXI CXXXVII CXXXVIII c x x x 9 c x x x x CXXXXI CVXXXXII CXXXXII CXXXXI

(8)

Q uoddam m andatum factum per capitaneum Ianue of- ficialibus ne m olestent Saonenses p ro grano con­ ducto apud Saonam pro gabella sive m altota gra­ ni et de ipsius absolucione in

Instrum entum quitacionis librarum c l facte per comu­

ne Ianue comuni Saone

Licencia data per m agistratum Ianue Saonensibus possendi navigare cum lignis discopertis ad pel- lagum in

Instrum entum quitacionis librarum c l facte p er comu­ ne Ianue in

Instrum entum quitacionis debiti librarum c x x x x in De non exonerando sai in Saona et posse neque bam-

nitos pro sale receptando in Saona in

Instrum entum ratificacionis facte per comune Saone de quadam sentencia lata in ter comune Saone et co­ mune Nauli pro quadam terra de V ado in Instrum entum nobilis et gentilis feudi contra illos de

Cigalis pro castro et v illa V ecii in

(c. 2 v.) Instrum entum fid elitatis facte com uni Saone per homines Cellarum

Instrum entum fidelitatis facte comuni Saone per hom i­ nes v ille V ecii in

Instrum entum nobilis et gentilis feudi dati per comune Saone certis de Cigalis pro quarta parte castri et v ille V ecii in

Instrum entum sindicatus comunis Saone ad ponendum et fingendum térm inos in loco v ille V ad i, te rrito ­ rio portus et rippe ipsius loci cum prom issione sequenti et facta per potestates comunis Saone et N auli in ratificando instrum enta inde facta pro term inis et pillastris positis in V ad o in

Instrum entum approbacionis facte p er sindicos comu­ nis Saone et comunis N auli de certis term inis po­ sitis in V ado in

Instrum entum sindicatus comunis N auli ad ponendum térm inos in loco V adi, te rrito rio portus et ripe ipsius loci in

cxxxxi

CXXXXII CXXXXII CXXXXII CXXXXIII CXXXXIII

cxxxxv

CXXXXVI CXXXXVII CXXXXVII CXXXXVIII CL CL CLI

(9)

Instrum entum procure O berti Spinule contra comune Saone

Instrum entum quitacionis facte comuni Saone p er Ober- tum Spinulam

Instrum entum confessionis et solucionis facte per Ia- nuensem de gabella copete comunis Saone in Convencio facta in ter comune Saone et dom inum Hen-

ricum de C arreto pro se et hom inibus suis in Com prom issum factum in ter comune Saone et dom i­

num Iacobum de C arreto i

Sententia convencionum factarum in ter com une Saone et dom inum Iacobum de C arreto ex alia parte in Fidelitas facta comuni Saone per hom ines v ille Cella-

rum . in

Instrum entum de finibus terre V ad i et loci M atogni in Licencia concessa com uni Saone per comune Ianue pos- sendi hedificare pillastros in civitate Saone d ever­ sus Abigolam in

Instrum entum em ptionis dom orum pro pillastris hedi- ficandis in

Instrum entum de finibus V ad i ubi est inclusa terra M atogni in

Instrum entum sindicatus ad locandum terras nemoris comunis in

M andatum comunis Ianue factum m agistratui Varaginis ne Saonenses p ro terris quas habent in Cellis mo- lestentur ad contribuendum in avariis personalibus com unis Ianue in

T enor littera ru m comunis Ianue continencium ne quis extraneus habens terras et possessiones in Rippa- ria O ccidentali in quibus non habitet com pellatur contribuere collectis comunis Ianue p ro avariis p er­ sonalibus in

T enor aliarum consim ilium litteraru m em anatarum epi­ scopo Naulensi

(c. 3 r.) Sentencia lata per potestatem Ianue quod Sao­ nenses non com pellantur solvere pedagia G avii et V u ltab ii cum m andato inde sequenti facto

peda-CLI CLII CLIII C LIII CLIIII CLV CLVIII CLVIIII CLX CLXI CLXI CLXI CLXII CLXIII CLXIIII — 9 —

(10)

geriis quod restituant ablata Saonensibus in Item aliud m andatum factum dictis pedageriis cum rel-

lacione nuncii quod restituant Saonensibus ablata Sentencia lata in Ianua quod comune Saone non te-

neatur respondere aliquibus in Ianua in

Instrum entum de term inis V ad i in quibus est compre- henssa terra M atogni in

Presentacio am bassiatorum comunis Saone facta coram vicario potestatis Ianue ad p e t i< t i> o n e m empto- rum in troitu s tolte grani petencium se licenciari in observacione convencionum cum sentencia licencie et revocacionis lata in

T enor cuiusdam apodixie continentis certam solucionem fuisse factam cuidam exactori gabelle casei T enor litteraru m emanatarum comuni Saone per comu­

ne Ianue continencium quod Saonenses m itterent Ianue quendam hom inem m archionis Saluciarum detentum in Saona

C onsilium datum in Ianua quod Saonenses non tenen- tu r obedire m andatis comunis Ianue occasione su- p ra requisitorum in

Iu ra v ille V ecii cum mandato inde sequenti in

Instrum entum de finibus v ille V ad i in quibus est in­ clusa terra loci M atogni in

Instrum entum feudi et iurium castri et v ille V ecii in Instrum entum fidelitatis facte comuni Saone per homi-

nes de V ecio

Item aliud instrum entum fid elitatis de V ecio in Item aliud instrum entum eiusdem fid elitatis de V e ­

cio in

Item aliud instrum entum eiusdem fid elitatis de V e ­ cio in

E xem plum 0 litteraru m dom ini de Conciaco locum tenen- tis illustris principis dom ini, dom ini ducis A urelia- nensis responssivarum litteris comunis Saone pro conducione salis in

In strum enta locacionis terrarum nem oris comunis Saone a cartis c l x x x v i i usque in cartis

c l x i i i et v CLXVI CLXVI CLXVII CLXVII CLXVIII CLXVIII CLXVIII CLXVIIII CLXX CLXXI CLXXIII CLXXIIII CLXXV CLXXV CLXXVI CLXXXXV

(11)

Instrum entum em ptionis dom orum et iurium turris Brandalis

Item aliud instrum entum emptionis diete turris B ran­ dalis

Sicut potestas V araginis ad requisì < ti > o n e m comunis Saone restitu ì fecit certa pignora per vicarios A l- bigolle ablata a Saonensibus habentibus terras et possessiones in v illa A lb i?o lle in observacione con- vencionum in

(c. 3 v.) Instrum entum disponens de iuribus nemoris Speoturni, castri et v ille Signi in

Instrum entum denunciacionis facte per comune Saone coram potestate Ianue occasione v ille Q uiliani in Item instrum entum denunciacionis diete v ille in Instrum entum fid elitatis facte per hom ines v ille Signi Item aliud instrum entum eiusdem fid elitatis in Convenciones facte in te r comune Saone et marchiones

de C arreto p ro facto F in a riid in

In strum enta quinqué procuracionum dictorum marchio- num de C arreto in c c v usque in

Instrum entum investisionis castri et v ille V ecii nom i­ ne gentilis feudi facte illis de Cigalis per comune Saone in

Instrum entum fid elitatis facte per hom ines de V e d o comuni Saone

Q uoddam rescriptum litteraru m illustrissim i im peratoris Rom anorum im petratum occasione appellacionis in- terposite p ro parte comunis Saone super incompe­ tencia opposita contra comune Ianue occasione vil- larum V ad i et Signi in

C o n firm ad o facta per comune Ianue de convencioni- bus vigentibus in ter comunia Ianue et Saone cum aliquibus declaracionibus et instrum entis sindicato- rum sequentibus

Instrum entum tramssacionis et composicionis facte in­ ter comune Saone et fratres conventus Sancti Au- gustini de quadam hereditate cuiusdam domine E lixie G arro n e et aliarum in

CLXXXXVI CLXXXXVI CLXXXXVII

CLxxxxvm

C L X xxxvm i

CLXxxxvmi

c c CCII CCIIII CCVII CCVII CCVIIII CCVIIII CCXI C C XIII

(12)

Confirm acio convencionum comunis Ianue et Saone Bailia ducalis civitatis Ianue data tem pore ducatus do­

m ini G abriellis A dd u rn i cum quodam m andato du­ cali ne Saonenses m olestentur p er d u g h an erio se in R estitucio competencie contra Ianuenses in

Instrum entum quitacionis facte comuni Saone per Pa- lamides Caciam de bancho comunis in

Instrum entum emptionis logie et terre cum dimidia p arte albare que sunt in Cellis et ubi regitur cu­ ria in

Scriptura solucionis facte p er comune Saone comuni Ianue de florenis trescentis de gracia speciali cum litteris ducalibus

P rivillegium papale rem issionis pene et culpe in Instrum entum solucionis floren oru m m ille ducentorum

solutorum comuni Ianue per com une Saone prò arm ata C ipri sine preiudicio convencionum (c. 4 r.) Sentencia absolucionis in troitu s olei comunis

Ianue in

Declaracio ne clausule generales preiudicium faciant con- vencionibus in

Sentencia absolucionis prò introitibu s vin i comunis Ia ­ nue in

Exem plum certarum litteraru m dom ini A n to n io ti A dur- ni, ducis in Ianua, vigore quarum p ro b atu r ipsum prim o compossuisse cum corona Francorum cum aliis litteris sequentibus in

Instrum entum declaracionis arm am enti galearum comu­ nis Ianue in

Instrum entum sindicatus hom inum villa ru m V ad i et Si­ gni in

Instrum entum ripatici ab aqua M atogni usque ad aquam (pinole

Instrum entum prom issionum et pactorum initorum et firm atorum inter comune Saone et homines villa- rum V ad i et Signi in

Instrum entum bonorum que fu eru n t Percivalis N atoni in Q uod convencioni Saonensium per verb a clausularum

ccxv

ccxvi

CCXVII

ccxvm

CCXVIIII CCXVIIII CCXVIIII CCXX CCXX CCXXI CCXXI CCXXII CCXXIII CCXXIII CCXXIIII

ccxxv

CCXXVII

(13)

generalium nullum preiudicium generetur in D eclarado facta in te r comune Saone et hom ines A lbi-

çolle

Instrum entum com prom issi facti in te r com une Saone et illos de A lb içola

Item aliud instrum entum sequens com promissi in ter eosdem

Sentencia la ta in ter comune Saone et hom ines A lbi- çole in

Solucio floren o ru m sexcentum facta com uni Ianue per comune Saone de gracia speciali et sine preiudi- cio convencionum pro arm am ento galearum tem ­ p ore ducatus dom ini Leonardi de M ontaldo C opia littera ru m em anatarum per quatuor officiales ca­

m ere abbatorum comunis Ianue Stefano Luchino com issario in R ipparia O ccidentali tem pore duca­ tus dom ini L eonardi de M ontaldo vigore quarum apparet comune Saone nil debere per comune Sao­ ne com uni Ianue pro avaria arm ate C ipri quia alias p ro parte comunis Saone ad integrum fu erit persolutum com uni Ianue in

Ellectio capelle A ngeli R affaellis facte p er comune Sao­ ne in ecclesia Sancii A ugustini de consensu fra- trum in

Soluciones peccuniarum facte comuni Ianue p er comu­ ne Saone p ro arm ata galearum quarum fu it capi- taneus dom inus Clem ens de Fació

Soluciones facte per comune Saone com uni Ianue pro sequellis

P rotestaciones facte per síndicos comunis contra hom i­ nes episcopatus quod contribuere debeant in arm a­ ta galearum com unis Ianue facta contra M auros et Saracenos in

(c. 4 v.) Item alie consimiles p ro testacion esf facte per dictos síndicos contra dictos hom ines dicti epi­ scopatus in

Solucio floren oru m m ille solutorum p er comune Saone comuni Ianue tem pore ducatus dom ini A nton ioti

CCXXVIII

ccxxvim

ccxxx

ccxxxi

ccxxxu

ccxxxv

CCXXXVI CCXXXVI CCXXXVI CCXXXVI CCXXXVI CCXXXVII — 13 —

(14)

A d u rn i p ro armam ento quinque galearum qui so­ lu ti fu eru n t de gracia speciali et sine preiudicio convencionum in

Instrum entum confinium Speoturni p ro Rumchis Instrum entum prom issionum et pactorum initorum in­

te r comunia Saone et Nauli occasione villaru m V a d i et Signi

Item aliud instrum entum pactorum factorum in ter dieta comunia

Instrum entum sindicatus u niverssitatis Nauli in

Instrum entum quitacionis lib raru m m d c c c x x v soluta-

rum p er comune Saone comuni N auli p ro iuribus villaru m V ad i et Signi venditis comuni Saone in Instrum entum perm utacionis terrarum et possessionum Instrum entum rem issionis et refutacionis facte p er do­ minami A ldam , uxorem quondam dom ini O ctonis marchionis de C arreto, de iuribus que sibi compe- tebant in rippa et p ortu Saone et ab aqua Qinole usque ad capud portus V ad i

Instrum entum donacionis facte p er episcopum Saone com uni Saone de omnibus iuribus que habebat in castro et v illa Signi in

Protestacio facta per sindicum comunis Saone contra dom inum G eorgium A du rn u m , capitaneum exerci- tus comunis Ianue, de dirrucione m urorum existen- cium prope castrum Speroni

Copia instrum enti rem issionis facte per comune Ianue de fid elitate percepta per officialem comunis Ianue ab hom inibus Q uilliani

D ecretum comunis Ianue factum tem pore ducatus do­ m ini A n ton ii de M ontaldo contra hom ines V ad i et Signi rebelles comunis Saone u t ipsi habeantur pro bam nitis comunis Ianue

Item alie litte re sequentes vigore quarum dicti homines de villa V ad i et Signi inobedientes et rebelles ubique capiantur, contente in eadem carta

Sentencia declaracionis creditorum Saonensium de m ao­ na Cipri CCXXXVII

ccxxxvm

ccxxxvm i

ccxxxxi

CCXXXXII CCXXXXII CCXXXXIII

ccxxxxmi

CCXXXXIIII CCXXXXIIII

ccxxxxv

ccxxxxv

CCXXXXVI0

(15)

D ecretum factum per comune Ianue ne aliquis m agistra­ t i Ianue prebeat audienciam alicui conqueren ti pro damnis im fectis seu illatis tem pore guerre vigentis in

Scriptura publica cassacionis librarum duarum milium (c. 5 r.)

Dccccarum

L x x x iiu or, soldorum x v i quas petebat com une Ianue in

Sentencia absolucionis introituum maris u t non colligan- tu r in Saona p ro parte comunis Ianue in

Preceptum factum collectori gabelle appellacionum quod restitu ât sindico comunis Saone florenos x x v in T enor littera ru m dom ini regii gubernatoris emanatarum castellano g castri Speroni quod restitu ât potestati Saone quendam m alefactorem reductum in ipso ca­ stro

Sentencia lata in Ianua quod introitus m arinariorum non colligi possit in Saona per gabellatores comu­ nis Ianue in

Instrum entum sindicatus comunis Saone super p etito ­ rio castri et castellarne Q uilliani contra comune Saone in

Instrum entum sindicatus comunis Ianue in

Instrum entum prim i com promissi facti super ipsa que­ stione

Prim a prorogacio dicti com promissi in

Secunda prorogacio dicti compromissi et alia tercia in

Instrum entum sindicatus comunis Saone super eadem m ateria

Instrum entum sindicatus comunis Ianue occasione pre- dicta

Secundum com prom issum super eadem m ateria Tercius sindicatus comunis Ianue in

Reform acio conscilii civitatis Saone in Instrum entum sindicatus comunis Saone in

Instrum entum com prom issi facti in ter comunia Ianue et Saone

Sentencia lata de castro et v illa Q uilliani in

ccxxxxvm

c c x x x x v i i i i

ccxxxxvm i

CCL CCL CCL CCL CCLII CCLIII CCLIIII CCLIIII e t CCLV CCLVI CCLVI CCLVII CCLVIII CCLVIIII CCLVIIII CCLX CCLXI — 15 ■—■

(16)

Em ologacio dicte sentencie facte p er partes in

Em ologacio facta p e r conscilium et comune Ianue in Em ologacio facta p er comune Saone in

Protestacio facta pro parte comunis Saone contra sin- dicum comunis quod observet arbitram entum in A lia protestacio super eadem m ateria in

Responssio contra dictas protestaciones in Replicacio contra predicta in

Solucio prim e page facta per comune Saone de libris c c c c in

Protestacio facta contra comune Ianue ut observet sen- tenciam

P resen tado litterarum execucionis dicti arbitram enti (c, 5 v.) P resen tado earum dem litteraru m facta hom i­

nibus Q uilliani in

R estitucio Q uilliani facta sindico comunis Saone in Requisicio facta hom inibus Q uilliani u t faciant fideli-

tatem comuni Saone in

Sacramentum fidelitatis facte com uni Saone per hom i­ nes ville Q uilliani in

Instrum entum sindicatus comunis Ianue in

Instrum entum concessionis in quo fit mencio de eccle- siis Sancii Stefani, Sancti P o n d i, Sancti Tome et Sancii Saturnini in

Solucio librarum c c c c l solutarum domino gubernatori pro expensis unionis sancte m atris Ecclesie in L ittere papales Benedicti et alterius intrusi

Instrum entum quitacionis librarum c c c c prim e solu- cionis redituum v ille Q uiliani solutarum comuni Ianue

Instrum entum sindicatus comunis Saone pro villa Q ui­ liani

Instrum entum quitacionis lib raru m c c c c facte per co­ mune Ianue comuni Saone pro v illa Q uilliani in D eliberacio comunis Ianue quod p ro p ter pestem ibi vigentem numerus sex A ncianorum habeatur pro sufficienti

Instrum entum sindicatus comunis Ianue in

CCLXIII c c L x i m CCLXV CCLXV CCLXVI CCLXVI CCLXVI CCLXVII CCLXVII CCLXVIII CCLXVIII0 CCLXVIII CCLXVIII c c L x v m i CCLXXI CCLXXII c c L x x n CCLXXIII CCLXXIIII c c L x x m i CCLXXV CCLXXV CCLXXVI

(17)

Instrum entum sindicatus comunis Saone in

Instrum entum com prom issi facti in ter comunia Ianue et Saone occasione solucionis fiende de p re d o v il­ le Q uilliani

Sentencia inde lata super predictis in

Instrum entum solucionis p re d i v ille Q uiliani facte et assignate per com une Saone comuni Ianue in locis et com paris comunis Ianue in observacione sen- tenciarum inde latarum in

Instrum entum vendiciohis facte per Sim onem G aram U golino de A u ria de T erra Bona sita in posse Sao­ ne, in contrata Sancii Iohannis de V ad o precio li- brarum quingentarum

Solucio precii ville Q uilliani facta super bancho Instrum entum quitacionis librarum m ille quingentarum

ianuinorum facte comuni Saone per Filipum. de A u ria in

Conscilia m ultorum doctorum habita per comune Sao­ ne ad declaracionem convencionum vigencium in­ ter com unia Ianue et Saone a cartis c c l x x x i i i i

usque in

(c. 6 r.) Instrum entum extim i de T erra Bona per quod instrum entum apparet quod T erra Bona est de di- strictu Saone in cartis a tergo

Instrum entum contribucionis librarum duo m ilium so- lutarum com uni Ianue per com une Saone de gra­ d a speciali p rò arm ata navium contra Catalanos quod est in form a extractum collocatum in archi- vo comunis et hic copiatum in cartis

Copia certarum litteraru m de episcopato Saonensi et si- cut dom inus episcopus q u itavit com une prò certis reditibus in cartis

Copia littera ru m ducalium continencium restitucionem certorum pignorum ablatorum p er illos de A lbi- zola a Sàonensibus habentibus possessiones in A l- bigolla in

Copia cuiusdam estim i vigore cuius apparet certas al- baras situatas in Lavagnolla esse comunis Saone

CCLXXVII CCLXXVIII CCLXXX CCLXXXI CCLXXXII CCLXXXIII CCLXXXIIII CCLXXXVII CCLXXXVIII h CCLXXXXII 1 CCLXXXXIII CCLXXXXIIII — 17 —

(18)

in cartis cum consilio dom ini Nicolai M ultedi Copia m andati ducalis facti dughaneriis ne ipsi m ole­

stent Saonenses contra convenciones in

Instrum entum quitacionis facte comuni Saone p er Bati- s tam de G rim aldis in cartis

Revocacio competencie facta 'comuni Saone p er dom i­ num G eorgium A ddurnum , ducem lanuensem Instrum entum finis et quitacionis facte per dominum

Tomam de Cam pofregoso comuni Saone p ro Pe­ ttino, filio quondam dom ini R olandini, ut in is to in cartis ducentis nonaginta v , v i et v i i sive Allegaciones facte p e r dom inum V adinum de Gamba-

rana in causis appellacionum interpositarum pro parte comunis contra R affaellem C arpanetum in Sentencia lata in Ianua p e r vicarium domini potestatis super incompetencia vigore cuius p ro n u n c ia v i se non esse iudicem com petentem u t p atet in isto in cartis

Copia quarumdam litteraru m et declarationum circa conventiones Ianue et Saone etc. in

CCLXXXXIII10 CCLXXXXIIII0

ccLxxxxim0

CCLXXXXV v i VII c c l x x x x v i i i

ccc

CCLXXIIII ■

a Cm. 4 b cm, 2,5 0 segue depennato doc d prò facto Fina rii: dì mano cinquecentesca e cum - dughanerios: di altra mano 1 pro- testaciones: te in sopralinea s castellano: castella di mano cinquecentesca su precedente scrittura h Instrum entum extim i - C C L X X X V III: di altra mano 1 instrumentum contribucionis - C C L X X X X II : dì altra mano i Copia qua­ rumdam - C C L X X IIII: di altra mano.

(19)

Indice del Registro I

(e. 7 r.)

Ista sunt p rivilegia im perialia et alia iura comunis que sunt scripta et notata in alio lib ro p rivilligiorum

E t prim o p rivilegium O ctoni im peratoris disponens de iurisdicionibus ecclexie Beate M arie de Saona in Item aliud privilegium dicti im peratoris confirm acionis

iurium diete ecclesie in

Item aliud p rivilleg iu m H enrici im peratoris confirm a­ cionis iurisdicionum civitatis Saone in

Item aliud privilegium H enrici im peratoris confirm acio­ nis iurium ecclesie beate M arie de Saona in Item aliud p rivillegium H enrici im peratoris confirm a­

cionis iurium diete ecclesie in

Item aliud p rivilegium O ctoni im peratoris iurisdicio­ num Saone in

Item aliud p rivillegium im periale in vestitu re iurisdi­ cionum Saone in

Item privilegium H enrici im peratoris iurisdicionum Sao­ ne et de ecclesia Sancii P etri de Carpignana et abin- de in fra et in sursum usque iugum in

Instrum entum precii v ille Q uiliani in

Instrum entum recordacionis convencionum factarum in­ te r Saonenses et hom ines de Dego in

Instrum entum in ter Saonenses et R(ogerium ) ducem Scicilie et C alabrie in

Instrum entum in ter Saonenses et R(ogerium ) ducem A pu lie, Scicilie et Calabrie in

(20)

Instrum entum in ter Saonenses et Rozolinum et Ugo- nem F errum de M assilia in

Instrum entum in ter Saonenses et R(ogerium ) ducem A p u lie et Calabrie in cartis

Instrum entum in ter Saonenses et Naulenses et homines de P o rtu in

Instrum entum in ter Saonenses et hom ines de plebe Sexti

Instrum entum de rebus saxitis hom inum A lb e in Instrum entum finis et refutacionis facte Albinganensi-

bus consulibus M anfredo scribe p ro com uni Sao- ne in

(c. 7 v.) Instrum entum concordii facti in te r Saonenses et Albinganenses

Instrum entum fid elitatis H enrici, Iacobi et P o n d i, mar- chionum de Pongono in

Instrum entum citainatus V ilierm i de C eva in

Jnstrum entum convencionis facte in ter Saonenses et ho­ mines de G rassa in

Instrum entum in ter Saonenses et hom ines de plebe Rechi

Instrum entum factum -cum consulibus et hom inibus Diani

Instrum entum absolucionis facte ab abbate a de Summa- ripa iudice dom ini G rife o ti G rasselli potestati Sao- ne in

Instrum entum finis, • tram sacionis et refutacionis facte comuni Saone p er hom ines G aite in

Instrum entum absolucionis facte com uni Saone p er co­ m une Ianue de certis peccuniarum quantitatibus Item aliud instrum entum similis quitacionis in Instrum entum absolucionis facte com uni Saone p er Hen-

ricum bancherio de Ianua in

Convenciones facte in ter comune Saone et hom ines de C ario in

Instrum entum pro opere incepto per comune Saone apud V adum in

Instrum entum absolucionis facte comuni Saone per coli­

vi

vi

v i v i i v ii V ili V ili

vini

vini

x x x x x x XI XI v i XI

(21)

sules Ianue de certa peccunie quantitate in Instrum entum de eo quod V illierm us m archio non de-

bet in trare castrum Saone in

Convencio facta in ter Saonenses et hom ines de C ario in Instrum entum recordacionis et conveniencie factum in­

ter Saonenses et hom ines de Degho in

Instrum entum obligacionis facte comuni Saone per do­ m inum O donem marchionem de C arreto de iuri- bus V ad i in

Instrum entum solucionis facte domino O ttono de C ar­ reto de lib ris c c l x x per comune Saone in Convencio facta in te r comune Saone et dom inum Hen-

ricum m archionem de C arreto in

(c, 8 r.) Instrum entum factum in ter Saonenses et do­ minum H enricum , marchionem de C arreto de us- sibus et possessionibus quas Saonenses tenent vel tenuerunt in tra episcopatum

Instrum entum donacionis et confirm acionis facte a Bo­ nifacio, Saonensi episcopo ellecto, comuni Saone pro castro Signi in

Instrum entum de eo quod V illelm us et M anfredus mar- chiones, Bonifacii, non debent hedificare castellum v e l tu rrim a m eni m ontis usque Predocum et a iugo usque m are in

Instrum entum vendicionis facte comuni Saone per do­ m inum O donem de C arreto m archionem de toto eo quod habebat et tenebat a Sancto P etro de Carpignana in fra usque Saonam et in sursum us­ que iugum

Instrum entum de facto Segule pro ecclesia Sancti M i­ chaelis, Sancii Eugenii e t pro decima danda in Instrum entum eiusdem facti in

Instrum entum debiti soluti m archionibus de Pongono de libris quingentis quadraginta in

Instrum entum de facto dom inarum de L atronorio in Instrum entum eiusdem facti in

Instrum entum m utui marchionum de Pongono

Instrum entum solucionis pro m onasterio de T elieto in

XI XII XII XII XII XIII XIII XIII XIIII XIIII XIIII XV XV XV XV XV XVI XI — 21 —

(22)

Instrum entum de facto A lbigolle in

Instrum entum prom issionis O gerii de A lbigolla in Instrum entum vendicionis V ille A lbigolle in

Instrum entum vendicionis tercie partis v ille A lbigolle em pte a m archionibus de Pongono in

Instrum entum confessionis et ratificacionis quam fecit D alfinus marchio de Bosco de tercia parte A lbi- Solle

Instrum entum possessionis v ille A lb ifo lle in Instrum entum de facto A rg en terie de A lbissella in Instrum entum de facto A lp issella in

Item aliud instrum entum de facto A lpisselle in Instrum entum feudi Stelle in

(c, 8 v.) Instrum entum factum ab A laxia, filia quon­ dam Iohannis Sinistrarii, de loco Stelle in Instrum entum donacionis et cessionis ac confirm acionis

facte a D alfino, marchione de Bosco, de facto Stelle Instrum entum donacionis, cessionis et confirm acionis fac­ te a domino D alfino, m archione de Bosco, pro loco Stelle

Instrum entum convencionis facte in ter comune Saone et D alfinum de Bosco in

Instrum entum in ter D alfinum de Bosco et comune Saone

Instrum entum donacionis facte comuni Saone per Hen- ricum de Ustecio p ro eo et toto quod habebat in

Stella

Instrum entum solucionis facte de debito quod dominus V illelm us, m archio de Bosco, recipere debebat a consulibus Saonensibus de loco Stelle in

T estam entum A lduini, m archionis de Bosco

Instrum entum divissionis facte in te r D alfinum et A r- duinum fratres in

Instrum entum constitucionis et procure in

Instrum entum denunciacionis facte a P ercivali pro Stella Instrum entum donacionis uxoris H enrici M alocelli de

loco Stelle in

Instrum entum vendicionis ville Q uilliani in

XVI XVI XVII XVII XVII XVIII XVIII XVIII XVIIII XVIIII XVIIII XVIIII x x XX XXI XXI XXI XXI XXII XXII XXII XXII XXII

(23)

Instrum entum responsionis facte a consulibus Saone R u ffin o de M irib ello prò facto de V ado et la- cobo de A rg u ello in

Instrum entum in ter Saonenses et consules et homines de Sancto Stefano in

Instrum entum pacis facte in ter Saonenses et homines de Sancto Stefano in

Instrum entum de facto V ad i in

Instrum entum factum a domino O tone de Bosco prò B onoiohane Sacco p rò feudo Stelle in

(c. 9 r.) Instrum entum factum a dom ino O tton e de Bosco p rò filiis dom ini Bonifacii de P ereto in Instrum entum vendicionis v ille A lbigolle in

Instrum entum cessionis facte de quodam debito comu­ ni Saone per O bertum Pelligarium in

Instrum entum conservacionis indemne v ille Albigole Instrum entum cessionis facte comuni Saone per Pon-

cium, m archionem de Pongono* de iuribus que ha- bebat in V aragine in

Instrum entum vendicionis facte comuni Saone per G uil- lelm um G lo riam de quadam terra p rò via Albigolle Instrum entum finis et refutacionis de debito in Instrum entum cessionis facte per Bonum iohanem Sac-

cum in

Instrum entum laudis terre V adi prò gonchetis et le- schetis

Instrum entum fid elitatis castellanorum de M eladio in Instrum entum quitacionis cuiusdam debiti in

Instrum entum debiti soluti Iohani de D onato in Instrum entum debiti soluti Baldo V icio

Instrum entum p re d i soluti Poncio et H enrico, marchio- nibus de Pongono, prò partibus A lbigolle

Instrum entum prom issionum factarum prò v illa A lb i­ golle

Item instrum enta sex loquencia de terra V a d i in Instrum entum vendicionis v ille Stelle in

Instrum entum finis et refutacionis facte com uni Saone per O ttonem de C arreto et episcopum Saonensem

XXIII XXIII XXIII XXIIII XXIIII XXIIII XXIIII XXIIII X X III x x v x x v x x v x x v XXVI XXVI XXVI XXVI b XXVI b XXVI b XXVI b XXVII x x v i i — 23 —

(24)

de nem ore Speoturni et de decima Signi in XXVIII Instrum entum finis et refutacionis de teris et boschis

ac possessionibus que sunt circa ecclesiam m ontis

M auri XXVIII

Instrum entum finis facte a dom ino D alfin o, marchione

de Bosco, de vendicione Stelle in XXVIII

Instrum entum fidelitatis castellanorum de Stella in XXVIIII

Instrum entum dacionis facte a lo h an in a, uxore D alfini

de Bosco, prò vendicione Stelle in XXVIIII

Instrum entum ratificacionis vendicionis v ille Stelle XXVIIII

(c, 9 v.) Instrum entum debiti recepti ex m utuo quod dom inus P etrus, episcopus Saone, habuit p rò

repa-racione castri Speoturni in XXX

Instrum entum p re d i soluti de loco Stelle in XXX 0

Instrum entum episcopi Saone factum a dom ino O ctone

de C arreto XXX 0

Instrum entum A relatensium XXX c

Instrum entum de domo V ad i in XXXI

Instrum entum absolucionis facte a M alocello in XXXI

Instrum entum in ter com une Saone et m ilites et

habita-tores Sancti Stefani cum alio eiusdem facti in XXXI

Instrum entum citainatus dom ini O tto n i de C arreto in XXXI

Instrum entum donacionis facte de iuribus A lb isole XXXI

P rivillegium dom ini im peratoris Frederici in XXXI

A liu d privilegium eiusdem im peratoris in XXXIII

F eudatarii comunis Saone in ' XXXIII

Instrum entum fidelitatis de R ocheta et Q uiliano in XXXIIII

Instrum entum prom issionis fid elitatis Q uilliani in XXXIIII

Instrum entum em ptionis dom us V a d i in XXXIIII

Instrum entum prom issionis facte com uni Saone p er do-m inudo-m O ttonedo-m de C arreto de non colligehdo in C ario nec in Carcaris v e l alicubi pedagium

homi-nibus Saone nec super rebus eorum in XXXV

Locacio domus et terre V ad i in XXXV

Sentencia lata inter com unia Saone et N auli de via

trium poncium qua u ti possunt Naulenses XXXV

P rivileg ium im peratoris Frederici in XXXVI

(25)

Inquisicio facta p e í m agistratura de iurisdicione terre V ad i et M atogni in

Sentencia la ta in ter episcopum Saone et comune Nauli de iuribus E llicete in

D eliberaciones m urandi civitatem Saone

V e n d id o facta p er episcopum Saone com uni Saone de nem oribus E llicete in

Concordium factum in te r comunia Ianue et Saone tem ­ p ore dom inacionis regis Francorum

(c. 1 0 r.) Instrum entum sindicatos comunis Ianue Instrum enta com prom issi facta in ter com unia Ianue et

Saone occasione dam norum datorum hinc inde in­ ter ipsa com unia in

Licencia prorogandi com promissum in

Prorogacio com prom issi facti in ter ipsa comunia Sentencia lata in ter ipsa comunia occasione dam norum

factorum hinc inde in ter ipsa comunia

Fidelitas facta com uni Saone per hom ines Q uilliani R evocado litteraru m inhibitoriarum dom ini episcopi in L ittere salvaguardie dom ini nostri regis Francorum C onvencio facta in ter com une Saone et hom ines de Ca­

rio u ltra alia duo instrum enta in isto contenta si- gnata per crucem in

C apitula v ille Q uilliani in

Delegatomi im periale im petratum pro parte comunis in causis appellacionum interpositarum contra Raffael- lem C arpanetum occasione peticionis p er ipsum óblate contra com une Saone in Ianua in

XXXVII XXXVIII XXXVIIII XXXXII x x x x m XXXXIIII x x x x v XXXXVII XXXXVIII x x x x 9 L LUI L i n i l i i i i LV L x v i m

a abbate: così il ms. per Alberto b II numero X X V I (qui ripetuto quat­ tro volte per esigenze tipografiche) figura nel testo una sola volta con parentesi graffa 0 II numero X X X {qui ripetuto tre volte per esigenze tipografiche) fi­ gura nel testo una sola volta con parentesi graffa d Delegatum - L X V I II I: dì altra mano.

(26)
(27)

L ’edizione dei nn. 1 - 394 è stata curata da Flavia Perasso, che ha collaborato Dino Puncuh alla collazione dei nn. 395 - 686 curati da M arina Nocera.

Dino Puncuh e Antonella Rovere, oltre alla collazione dei nn. 1 - 394, han- curato la revisione dei regesti, la redazione delle note introduttive ai documen- e del loro apparato.

(28)

1

1 5 1 8 , marzo 2 7 , Voze

B attistina Squarciafico, vedova dì Bartolom eo Cigala, rilascia p ro ­ cura al fra te llo Francesco p er tratta re con gli A nziani della città di Savona la restituzione di una parte della sua dote sui beni d el m arito, posti nel territo rio di Vezzi.

C o p i a semplice [B ], Registro II, c. 11 v.

Su ll’argomento cfr. G . Filippi, La terra di Vezzi ed i suoi statuti dell’anno 14 56, in « S tu d i Sen esi», X I I I , 18 96; anche in Studi di storia ligure (Savona), Roma 18 97, pp. 209-225 (dalla quale citiamo). V . anche i nn, 2, 27-33, 340, 341, 354, 356, 357, 3 9 1, 392, 394-398, 536, 537.

In nom ine D om ini amen. A nn o a n ativitate eiusdem m illesim o quingentessim o decimo octavo, indictione sexta, die vigessimo septim o mensis m artii. Nobilis dom ina Baptistina, filia quondam dom ini *** Squarsafici, civis Ianue, et uxor relieta quondam dom ini B artholom ei Cigale, etiam civis Ianue, constituta in presentia mei notarii. e t testium infrascriptorum , sponte, consulte, deliberate et ex eius certa scientia, non ducta vi, dolio, clam v e l m etu neque aliqua sinistra aut iniqua machinatione circum venta, fecit, constituit, creavit et sollem niter ordi­ n a v i et depu tavit eius verum , certum et indubitatum nuntium , acto- rem , factorem , sindicum et procuratorem ac negociorum infrascrip to­ rum gestorem , nobilem dom inum Franciscum Squarsafichum , eius fra- trem , presentem et onus presentis m andati et commissionis in se sponte suscipientem , specialiter et expresse ad com parendum coram magnificis

(29)

dom inis A ntianis civitatis et com unitatis Saone et aliis quibuscumque officialibus et offitiis deputatis ad hoc a dicta m agnifica com unitate seu consilio eiusdem et ab eis petendum , requirendum , habendum et exigendum libras m ille quadringentas bone m onete Ianue p ro resto do- tium suarum sibi debitas in bonis dicti quondam dom ini B artholom ei eius v iri et p e r consequens in e t super terris et possessionibus et mo- lendinis in castro et v illa V e tii existentibus ac m elioram entis dicti castri ■— quod castrum cum pertinentiis alias dictus quondam dominus Bartholom eus et antecessores sui tenebant in feudum a dicta magnifica com unitate Saone et nunc, post eius m ortem , reversum est ad dictam magnificam com unitatem Saone, directam dominarti eiusdem — et de receptis et habitis quitandum , liberandum et absolvendum per in stru ­ mentum publicum cum omnibus clausulis necessariis ad hoc p ariter et opportunis, e t etiam super prem isis, si opus fu e rit, ad com parendum coram magnifico dom ino potestate Saone et alio quocumque m agistrato ordinario, dellegato v e l subdellegato, ecclesiastico v e l seculari, et ib i­ dem tam contra dictam magnificam com unitatem sive p ro ea agentes quam contra aliam quamcumque personam , com une, corpus, collegium et universitatem , libellum et libellos dandum, littem contestandum , con- testari petendum et requirendum de calumnia et quodlibet alterius ge­ neris sacramentum quod ordo iuris et p i r e a consuetudo expostulat subeundum , in animam ipsius constituentis ponendum , articulandum , positionibus medio iuram ento et articulis respondendum et opponen- dum, testes, instrum enta et iura producendum et alia quecumque pro- bationum genera exhibendum , confitendum et confessionem acceptan- dum et quibuscumque iuribus, instrum entis et documentis contradicen- dum, in causa concludendum et concludi petendum , sententiam et sen- tentias interlocutorias et d iffin itivas audiendum et fie ri requirendum et petendum et ab ea v e l eis et alio quocumque gravam ine illa to vel inferendo appellandum et provocandum et de n u llitate dicendum et causas appella tionum et nullitatum prosequendum , mediandum et finien- dum usque ad plenariam executionem et demum generaliter ad omnia ea e t singula que tam circa preparationem quam circa ordinationem et decissionem iuditii de form a et substantia req u iru n tu r, sive circa principalem causam sive circa incidentem et em ergentem , nec non super premissis cum dieta m agnifica com unitate Saone seu pro ea agentibus transigendum , com ponendum , sive in magna sive in m inim a quantitate, ac etiam quitandum , liberandum et absolvendum et donandum et si

(30)

expediat pactum de ulterius in perpetuum non petendo faciendum ac prom ittendum de ipsam com unitatem indennem conservando ac v e r­ sus ipsam com unitatem sive pro ea u t supra agentes obligandum sub quavis obligatione reali et personali et super prem issis unum et p lura instrum enta donationis, quitationis, liberationis et absolutionis ac pacti sive tra n sac tio n s, com positionis e t concordie ac prom issionis et obbli- gationis, cum omnibus clausulis etiam penalibus necessariis et oppor- tunis faciendum et generaliter circa prem issa omnia gerendum , nego- ciandum, contrahendum ac faciendum p ro u t ipsi dom ino Francisco p ro ­ curatori | (c. 1 2 r .) m elius vid eb itu r et placuerit et que ipsam et dom i­ na constituens facere posset si presens esset, absque u llo discrim ine et ulla d ifferen tia, dans et concedens dieta dom ina constituens dicto suo procuratori in prem issis et circa prem issa plenam , amplam, largam et liberam p otestatem cum pieno, ampio, largo, libero et generali m andato ac etiam specialem et individuum , etiam si tales essent quibus aut per quos ipsa principalis posset in magnam et in maximam penam inci­ dere, p rom ittens dieta dom ina constituens per se et heredes suos mihi notario in frascrip to, tanquam publice et autentice persone o ffitio pu­ blico stipulanti et recipienti nom ine et vice omnium et singulorum quorum in terest et in te re rit aut interesse p oterit, se perpetuo habi- turam firm um , ratum et gratum omne id et totum quicquid et quan­ tum per dictum suum procuratorem actum, gestum, factum , contractum , donatum , quitatum et transactum fu e rit in prem issis et circa premissa, sub hypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum presentium et fu tu roru m . Insuper, relevans et relevare volens dictum suum p rocuratorem ab omni onere satisdandi, fideiubendo et interce­ dendo pro dicto suo p rocuratore, prom isit m ihi notario in frascrip to, o f­ fitio et nom ine quo supra stipulanti, de iuditio sisti et iudicato solven- do et omnia alia quacumque re seu casu p ro qua seu quibus o po rteret satisdare, cum om nibus clausulis necessariis et opportunis, sub consi­ mili hypotheca et obligatione bonorum , renuntians b eneffitio veleyani senatus consultus et legi iulie de fondo dotali et omni alii legum auxi- lio, b eneffitio et fa v o ri, certiorata verbis vulgaribus et intelligibillibus per me notarium infrascriptum etc. E t iu ra v it predicta dom ina Baptisti- na constituens, manibus tactis scripturis, prem issa omnia et singula attendere et observare et nullo unquam tem pore contrafacere, dicere, opponere v e l allegare, aliqua ratione, occasione seu causa, sive de iure sive de facto, que dici vel cogitari posset, in genere v e l in specie,

(31)

neque absolutionem p etere etc. fecitque et facit dieta dom ina consti- tuens prem issa omnia et singula suprascripta in presenti instrum ento contenta de et cum auctoritate, vo lu n tate, consilio et consensu B ernar­ di de Firpo quondam Stephani et Ioannis de Firpo quondam *** de V etio , eius proxim iorum vicinorum loco agnatorum et cognatorum non existentium in dicto loco V e tii et sibi fideliorum , e t quos in proxim io- res nom inavit et vocavit ac vocat et nom inai, presentium , auctor < iz > an- tium , consulentium et consentientium et eorum auctoritatem , consilium et consensum prestantium eidem dom ine B aptistine et omnibus et sin­ gulis suprascriptis et in presenti instrum ento contentis e t iurantium ad sancta D ei evangelia, manibus per eos et eorum quem libet tactis scrip- turis, sese credere prem issa omnia et singula potius fie ri et facta esse ad eius domine B aptistine u tilitatem quam ad aliquod eius dannum seu lexionem . D e quibus omnibus et singulis, predicta dom ina B aptistina constituens publicum ro g avit et iussit p er me notarium infrascriptum confici instrum entum in form a iuris debita. A ctu m in v illa V ozarum , te rrito rii Finarii, sub porticu domus D om inici castellani, presentibus Ioanne Basso quondam A n to n ii, cive N auli, S ilvestro de M agistro quon­ dam B ertoni et Benedicto Peyrano Nicola < i > de dieta v illa V ozarum , testibus vocatis et rogatis.

a pire: così B.

2

1 5 1 8 , m arzo 2 9 , Savona

G li A nziani della città di Savona e Francesco Squarciafico, procu­ ratore della sorella B attistina, vedova di Bartolomeo^ Cigala, definisco­ no la vertenza relativa alla dote della stessa.

O r i g i n a l e [ A ] , Registro II, c. 12 v.; per l ’originalità di A cfr. A SS, Per­ gamene, V , 3, anche se il confronto grafico lascia qualche dubbio sull’identità delle mani.

(32)

Su ll’argomento cfr. G . Filippi, La ierra di Vezzi cit. V . anche i nn. 1, 27- 33, 340, 3 4 1, 354, 356, 357, 39 1, 392, 394-398, 536, 537.

In nom ine D om ini amen. A nno salutifere nativitatis eiusdem m il­ lesimo quingentésim o decimo octavo, indictione sexta, die vigessimo nono m artii. M agnifici dom ini A ntia n i civitatis Saone, in séptim o nu­ m ero congregati p ro factis et negociis comunis diete civitatis bene trac- tandis, gerendis, consulendis et adm inistrandis ac pro infrascriptis exe- quendis et executioni mandandis, quorum nom ina sunt hec: et prim o dominus A m brosius F errerius, p rio r p refacti m agnifici o ffitii, dom inus Dominicus Conradenghus subprior, dominus Bartholom eus Rubeus, do­ minus Stephanus de Faya, dominus V incentius G rassus, dom inus G eor- gius de G irard is et dom inus Leonardus Sanus, et spectabiles domini A ndreas Com unalis, Iulianus de Castro D elfino e t Cattaneus F errerius, cives Saone, habentes potestatem et bayliam ad infrascripta et alia fa- ciendum super loco V e tii, vigore deliberationis consilii magni diete civitatis, scripte et recepte per Ioannem Baptistam de Laurentiis, no- tarium et comunis Saone cancellarium , presentem et de eis fidem fa- cientem, nom ine et vice diete magnifice com unitatis, ex una parte, et dominus Franciscus Squarsaficus, civis Ianue, heres testam entarius quon­ dam dom ini B artholom ei Cigale, vigore testam enti per dictum quondam dom inum B artholom eum conditi et recepti u t dicitur p er Lazarum Pey- ranum, notarium N aulensem , millesim o et die in eo contentis, et qui ut asserit alias cesserat omnia iura sibi dom ino Francisco com peetentia in et super dictis bonis et hereditate, vigore diete institutionis de eo facte in dicto testam ento dicto Lazaro, et qui Lazarus retrocessit dicto dom ino Francisco dieta iura sibi Lazaro u t supra cessa, p ro u t de pre- dictis om nibus asserit constare publicis instrum entis, scriptis et receptis per Iacobum Bexium notarium , m illesim o et diebus in eis contentis; et dictus dom inus Franciscus, fra te r et p rocurator et procuratorio nomine dom ine B aptistine, sororis sue e t uxoris reliete dicti quondam domini B artholom ei, vigore in s tru m e n ti1 u t dicitur recepti p er dictum Laza­ rum , qui de dicto instrum ento procure per eum recepto fidem fecit per litteras scriptas p er ipsum Lazarum dictis dom ino Iuliano e t so- ciis, datas N auli, die vigessim o octavo m artii anni presentís, et p er me

(33)

notarium infrascriptum lectas, et p ro qua etiam prom isit et p ro m ittit de rato et suo prop rio nom ine, obligavit et obligat sub hypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum suorum presentium et fu- turorum , et se facturum et curaturum opere et effectu quod dieta do­ mina Baptistina, cum suis debitis auctoritatibus, consensibus ac iura- m ento, in fra menses duos proxim e futu ros ratificab it et confirm abit pre- sens instrum entum et om nia in eo contenta et hoc p er instrum entum publicum manu n otarii publici conficiendum cum prom isionibus, obli- gationibus, renuntiationibus, clausulis necessariis et opportunis et in sim ilibus fie ri solitis et consuetis, p arte altera seu pluribus, constituti in presentía mei notarii et testium infrascriptorum , sponte, consulte, deliberate et eorum et cuiuslibet eorum certa scientia, non ducti vi, dolo, clam v e l m etu neque aliqua alia sinistra m achinatione circum- ven ti, sed eorum et cuiuslibet eorum libera et spontanea vo lú n tate, per sese et eorum heredes et successores ac alios om ni m eliori via, iure, m odo, form a, ordine, causa et effectu quibus melius p otu eru n t et pos- sunt, fu eru n t confessi et contenti ac publice et in v erita te recognove- ru n t et recognoscunt eis adinvicem et vicissim presentibus et stipulan- tibus pro se et suis heredibus ac pro dicta magnifica com unitate Saone et p ro dicta domina B aptistina et m ihi supra et infrascripto | (c. 13 r.) notario, tamquam publice et autentice- persone o ffitio publico stipu­ lan ti etiam et recipienti nom ine et vice diete magnifice com unitatis et diete B aptistine et pro eis et earum qualibet et ad earum partem et utilitatem et omnium et singulorum quorum in terest et in tererit in futurum , pervenisse et quod p erven eru nt in et ad infrascriptas renun- tiationes, rem issiones, iurium cessiones, prom issiones et alia infrascripta valituras et valitura de iure, videlicet quia dictus dom inus Franciscus, dicto procuratorio nom ine diete dom ine B aptistine, titu lo et ex causa com positionis et conventionis ac alias omni m eliori via, iure, modo, form a, ordine, causa et effectu quibus melius p otu it et potest, renun- tia v it et rem issit ac renuntiat et re m ittit dictis m agnificis dom inis An- tianis et dictis dominis offitialibu s presentibus et m ihi supra et in fra ­ scripto n otario ut supra stipulantibus, om ni et cuicumque iu ri et actioni hypothecarum sibi com pectenti et com pectituro, si quam e t quod dieta B aptistina habuit et habet ac sibi com petiit et com petit in et super loco V etii, ac bonis feudalibus et non feudalibus, dom o, m olendino, terris et possessionibus vineatis et cam pivis sitis in dicto loco V e tii et m elioram entis, in et super eis aut aliqua parte eorum factis

(34)

documque et qualitereum que, tam cum instrum entis dotalibus et testa­ mento quam sine et alia quavis ratione, occasione v e l causa que dici, fie ri et cogitari posset, in genere sive in specie, usque in diem p re­ sentem cessitque, tran stu lit et m andavit eeditque, tran sfert e t mandat dictus dominus Franciscus, dicto procuratorio nom ine, dictis magnificis dominis A ntian is et dominis officialibus presentibus et m ihi supra et in­ frascripto notario ut supra stipulantibus omnia et singula iura omnesque actiones et rationes reales et personales, utiles, dirrectas, m ixtas et non mixtas rei persecutorias, hypothecarias e t penales ac in rem scriptas et alias quascunque que et quas dieta B aptistina habuit et habet ac habere sperai sibique cotnpetierunt et com pectunt ac com pectere potue- ru n t et possunt in et super predictis omnibus quom m odocum que et qualitereum que, in quibus quidem iuribus, actionibus et rationibus ut supra cessis eandem magnificam com unitatem proeuratricem constituit velu t in rem suam propriam posuitque et p on it earn in locum suum proprium et vicem ita et tali ter quod dictis iuribus, actionibus et ra­ tionibus u t supra cessis agentes pro dicta magnifica com unitate pos- sint et valeant uti, fru i, agere, excipere, experiri, petere, transigere, pacisci, consequi et se tueri et omnia alia et singula facere et libera- liter exercere in iuditio v e l extra que et p ro u t ac quem adm odum fa- cere p oterat dieta dom ina Baptistina ante presentem renuntiationem , iurium cessionem seu unquam melius facere potuisset, paciscens et sollem niter conveniens dictus dominus Franciscus, dicto nom ine, dictis magnificis dominis A ntian is et officialibus presentibus et m ihi supra et infrascripto notario u t supra stipulantibus quod dieta iura et actiones ut supra rem issa et cessa ac remissas e t cessas n u lli alii quam dictis magnificis dominis A ntianis et officialibus dedit, cessit, ven did it, do- n avit seu aliter alienavit, sed quod tem pore huius presentis contractus dicta dom ina principalis dicti dom ini Francisci erat ve ra dom ina et possessor, prom ittens et sollem niter conveniens dictus dom inus F ran­ ciscus, dicto nom ine, dictis magnificis dom inis | (e. 13 v.) A ntian is et officialibus presentibus et m ihi supra et infrascripto notario u t supra stipullantibus nullam de cetero in ferre, dare, facere v e l m overe littem , questionem , m ollestiam et controversiam in et super dictis iuribus et actionibus u t supra cessis et remissis, nec in feren ti, danti, facienti seu in ferre, dare et facere vo len ti modo aliquo consentire per se, alium seu alios, directe v e l indirecte, aliqua ratione, occasione v e l causa que dici, fie ri et cogitari posset, in genere sive in specie, Item etiam dictus

Riferimenti

Documenti correlati

Si mette in luce che le numerose criticità presenti lungo la Via San Nazario non sono facilmente risolvibili se non con interventi di entità significativa; gli interventi

le in cui, dopo il giudizio di primo grado, fosse sopravvenuta o fosse stata scoperta una nuova prova decisiva (art. La versione originaria del disegno di legge

Sempre nel mese di agosto abbiamo acquisito al patrimonio comunale un nuovo automezzo monovolume, grazie al finanziamento ottenuto da parte della Regione

a Funzione P già delibera lla base dell non pochi d ro essere ille a che la proc o che conse un possibile gni caso - in ndacati rima contratto res nte avvio de.

Tipo chiusura: Alluminio Permeabilità della chiusura: Alta permeabilità all'aria Resistenza termica aggiuntiva dovuta alla chiusura ΔR: 0,090 (m2 K)/W. Frazione oraria di

Entro il 18/10/2021, chiunque può presentare osservazioni e proposte sui contenuti della Variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva. Il

55 del 29/07/2021 è stato adottato il Piano Operativo Comunale (POC) stralcio denominato “POC Arcipelago AUC5” del Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).. Il

La sospensione dell’attività superiore al periodo di anni 1 (uno) provocherà l’immediata risoluzione del contratto, salvo che detta sospensione non sia