x x xy y ;y )y P(x ;y )Q(x xy P(3;2)

Testo completo

(1) 

(2) 

(3) 

(4) %%(*K &"+!"L!.#$,:* %"&"<F' (!&M:%)*B'%+N*-,/".1!D.O02%?1.4.1 35+!&* * 67P1=0 09028 02' 3:3&./0 *2.Q&(1=;**2<5.1<"!>'=:RS.O0209?Q8 102.Q?1 @D+!4(*BO10 02'.4<5'%(02!* A!D*2=:&"*2F.4RS=: 02020BC%?1A5P.1* =D"!+*2&"FEH<1!GI0'J02 !T .FUV=:A:.4"=:020 ==*-*\35'%"%+<:./%+&* *B'. J3:=:*2]P0202+ *2&&UFM:A*\'^;3*2.1* ]<:*_9'AV02?1!+!DA:@:.Q+*%&*SM:&NM^10 %02 *21&<:A. I,/ QN*\%('!D02L02!D* %+'A:3535"ZI!DWX*S&*2*9<PE$NY$"A!%ZN!L!&"*2+&"F'E ;"*2.1<:J&".1%Z!* !DA:*2%& A<:.P=:*[WX0 .Q<:* `Ia .1(*2%bH02*2<:'R\cQ!.1+*2J=0S3X<:%*2(. NL!DN"!D* &".FRd-*2<5'A:=*eR53'?:EKf1gVhQi jlkSmKnokSpVq5rZsts[uHs[v+rIp:rZw\syxHkzv{Hr(s-u|m })~|z€/€V[‚[~„ƒ5 †‡~9ˆ[~„‰V~„ƒŠ„ †‹Vˆ\ŒL‹Ž ‹VŠ9Š9ƒ‡5‹V\ ‹QŒ'‘"~Iƒ’ƒ5ˆ ƒXŠ“~eŒ'~„€Vƒ’ ‹VŠ|‚[~9ƒXˆ[[”KŠ9ƒ\•"€V~9ƒXˆ  –ƒ‡‚[~“—lŒQƒ‘' ~|˜S-‹VŠ9Š9ƒ‡[‹VŠ9Š“–•"‚ ƒX‰V~9[™ š ˆ ~9‰V~„ƒ ’›~“ˆ\Œ1‘  -€V‹Vˆ [lˆ-‹VŠ^‚-~9ƒˆ-›XŠ9~ƒX•L•~€/ƒ5‘ŒL‹/•"~„ƒ5ˆ[~+œ|•"5ˆ[ ‹/XŠ9~ƒX•L•~^‘L‹/ƒXŠ“~^‚‹V‘L‚K‹Vˆ-[~9€VXŠ„ƒ‘"~Š(ž [ˆ[ƒŠ9Šž ƒ5ŠBŒ1‘"›‹ €QXˆ›~9ŠŸ‚[-ˆ5Œ1†‰V‹V‘L†~„ˆ›€V5 Ž-ˆ[‹5™ y P(3;2) 2. 1. -2. 1. -1. 2. x. 3. -1.  ¡›¢[£[¡\¤1¥’¦ §V¨Ÿ¢-©9ª5¡ ¥’«"ªX¬"­’®/ª¬Lª¤¤'§V¬L©“¯/¯/ª:¤'¥‡¦[ª5¨9¨9§7«£[§7®V¥z¥5¬L¦[©“¡KªF¤'§4®/ª5¬¤L§/«"©„ª5¡[§X° ±l²(³V´Fµ ¶$·\µ¸´V¹5µyºH»|¼¾½H»$¶ ´/² y P(xP;yP) yP Q(xQ;yQ) yq. xP. xQ. x. ¿OÀ:Á'ŸÂÃ[Ä[Å\Á'ÂtƒÇ+È-É^Ê/ËXÉÌÎÍÐϒÇ(ȟÑÊVË Ñ$Ì1қÓ9À’Ô[Â9ÕÁ'ÀXÅ[Ö/À×Á'ØLÀ†Ô[ Í:ÕÕ"ÂÕLÀ5ØLÙ’Ô Í1Ú-Å-ÂBÁ1À’Ô[ÀӄӄÀÕ"ÍVÛ\Ä[ÍVÅ\Á'ÍOÜ+Ý5ØLގÄ[ӄÀ ß à á â è ã+È É‡ä È Ñ Ì"åKæçãË É‡ä Ë Ñ Ìå éPêFëSì:íSîZïSî Â+ð¿P„Õ"ÍVÛ5ÅKÀØ"Í4ÍOÁ'Ø"Ý:ñÀ5ØLÍCӄÍCòVÝzÝXØ'Ô Â“Å-À:ÁLÍ7Ô[ÍVӟÃ-Ä[Å\ÁLݒކÍ/Ô Â„Ý×ÁLØ'ÀôóÇZõ Ê ä÷ö ÌÎÍøùÇ ä÷ú Ê ä›û Ì1ð Â9Â+ðPü òQØL“ñ\ÍVØLÍCÓ9À×Ü(Ý\Ø"Þ×Ä[Ó9À†ÛXÍVÅ Í/Ø"ÀXӓÍ7ò'ý[Í7Ô Ù×Ó9Í7òQÝzÝ\ØLÔ Â9Å ÀÁLÍ7Ô Í/ӟà Ä[Å\Á'ݒސÍFÔ Â„Ý×ÁLØ'ÀÆ’Ç+È-ÉÊVËXÉÌJ͇ϒÇ+ȟÑ^ÊFËSÑHÌ'ð “Â9Â+ð¿OÀ:Á'ÂHÂ^Ã[Ä[Å\Á1Â^ó×Ç û ÊzþFÌP͒ø–Ç ä þXÊõ\ÌQҟÔ[Í1Á'ÍVØLކ“ÅKÀØ"͐Ó9͆òVÝzÝ5ØLÔ[“ÅKÀFÁ'Í†Ô Â^Ä[ÅyÃ[Ä[Å\Á1Ýlÿ Á1Àӄ͆ò'ý[Í Õ"Â9ÀùÄ[Å Á'Ø"Â9ÀXÅ[ÛXÝ\ӓ݆Í SÄ[„ӄÀFÁ1ÍVØÝ ð Û\ÍVÝXކÍQÁLØLÂ9À’ÀÅKÀÓ9ÂeÁ'Â9ò/À ÃKÀÛ[ð .

(5) . Sk pVpFkxHk\vJ{Hr(s[uHm X•"•"~„ƒ5 †‡ ‹Kˆ[~„‘‹4X‹/5 ’‹1Œ'‘"~„€VƒX †‹Vˆ\ŒL‹4Š„ƒ†‘‹QŒ"Œ1ƒ’€Q5 ’‹4Š+ž ~9ˆ •"~“‹/ ’‹7 ‹V~‚[[ˆ\Œ'~‹/˜S[~„ ~9•ŒQƒˆ\Œ'~ ƒ [‹4‚[[ˆ\Œ1~[ƒFŒ1~+™ y A P. B x 

(6)  

(7) !"$#&%('"*)('(,+#&%(-.+/#10243 #5"#6879%":#;)"'(,+<#;>=?'(#@%(#@A+-!+#&%(-BCED1!F78F/G 243 -/HI%(:2J:K!7L8,+/NM&OQPRST)('(,+<LUL 4 JV(W%"#J=?'(8A+<-9F/+/+<-%(8X!IHY%(%"#@AD4-!FI-!2@2@-Z:"%"#6[8#6,(\ ]^ _ `ab c]d, A`ef ]g _ `ab c]h ` X#@2@'()()-."%"92@i)"-F8+<8#iFH#@F<%Y#@"-!j%(.++<8(#@-7 k jg]T j a. k ,^]d  a. `. ]g ` a. ` ]d ` edl. m#6ni'"T>=,'j-.[8#@!jc%":2_+<#6)_(\ o ahp adqJerl sS'(8A+t3 '(2u+/#57L-N#v%Y#5ZV w?xJy{zj|}

(8) ~vwd}€$‚ƒ

(9) }4„}

(10) 8z‡†vwƒƒ

(11) z$ˆ!w? : >z*i+<'+/+/‰2@IF/++<‰%(:2v)(#@-(N)_,H,(N>:F/‰/ZVF/#Š++< #6*=?'">‹+V-ID1!F7L-"PŒ{'Y+H+V-8X#5-H p ni%(#@X8F%j-9[::F/LH#J)('"L-!jZ<Ž(IZ:FH#@X8Fi213 >=?'"-![8#6,(IA!++<925- D

(12) F/7L-(\ ]. e N-.jZ:!F/-(0()_:F. e’‘S“ ”. p. o a. ]. B a. •. q p. –• e‘&— 0 ” e. =,'"8A+-fnB%(++-f213 wxyvz"|,}

(13) ~{w˜w?™8‚ƒ

(14) }„?} >zš†{wƒ

(15) ƒ

(16) z›ˆtw? > 8zœPNŒ{'+/+/$2@hF/++<B%Y82i)"#5-."-%’8Z8ZV>[:#@!"B%Y#I=?'(82526 )"-!F<-.2526826^-.2-,N%(8262@*fž1=?'(:2@26X:FA+<#5Z:-26# Ÿc)_/H,(/ZVF/#6X,:F##@hD4!F/7L-*8)(2@#@Z:#Š+V-(P&¡¢2ZVV£NZ:#68,+<L¤F/-)()(F/¥ H8+-2@-L¦§V¨_©,§:¨ª>«L%":2@2@-9F/+/+<-"0Y e­¬® 0(7L:,+/F/L•‰#@"%Y#5Z:-L-=?'j-!26I-2Š+<:[:[>-2@-9F/++-g°¨j±1§8²³<§V±1±1«N243 -/c%":2@26_P ¬v¯. y. y=mx+q ∆y ∆x. m=∆y/∆x. q x. ´,µ:¶·µV¸/¹/º@»L».¼».½@ºu¸<º@¾8»À¿».´"ÁÂ.

(17) ŽmKu$x$r \r+m uHr)x$rJ{kSq:{kzu|x$r(wSm-v(s[qrZp  ‹‡‘‹QŒ"Œ'‹–•\ˆ[¾‚‹V‘L‚-‹/ˆ- ~„€Q\Š9ƒ‘L~)•"‹’Š„ƒ›‚K‹/ˆ [‹/ˆ[‰/ƒ¾[~[ˆ ƒ ’Š(ž X‚[‚X•Œ1 ‹VŠ9Š(ž2~9ˆ 5‹V‘'•[‹VŠ9Š„ƒ›‚K‹VˆK ‹Vˆ ‰/ƒ¾[‹/Š“Š+ž2ƒ5ŠeŒL‘'ƒ ™ z‹ù‚K\•L•"~9ƒX y•"€V‘~ 5‹/‘"‹ùŠ(ž ‹/˜S-ƒ5‰V~„5ˆ[‹› ~J ˆ ƒ÷‘"‹QŒŒ'ƒ÷~“ˆ (X‘L ’ƒ‹/•"‚[Š9~I€Q~eŒ'ƒ ”^ ~I€Q~„ƒ ’ ׀Q5ˆ ” Š(ž ‹/˜S-ƒ5‰V~„5ˆ[‹7 ~  ˆ ƒ‘L‹1ŒLŒ'ƒ‚‹V‘L‚-‹/ˆ [~„€Q\Š9ƒ‘L‹7•"~•€V‘"~ X‹/‘ ç€VXˆ >˜S-ƒ5Š9•"~9ƒ\•~+™ . . . . . . y. .

(18). !#"$%'&. . (). . *+,. . $-,. y. y = -x/m1 + q2. x=c. y = m1 x + q1. y=q. x. x. . /10325476!/98:894<;>=?6A@B-BC=D2?8E4DFG/#HI5/-25JK/-23B4<03L?0M4NF/14OB-/-6A=QPSR:@TIU=N8!6EV<R!WX6!@GY?/-6:/ZWX=?[Z/O\^]`_a/>0U2M4<RA0M4<I5/-6!I5/C2MJ3@W-=cb F4D6A/*R!4N6EVdY?/-6e8E@ W-4cF /f/*Ig=h896AV7R!WX6:@ YN/C6!RA@iW-=N[7/*j^]lkfWX=N2kfmQ0M4NF R:@ 4DRA@on. pNq?rCrCstuqQp#vTwxqtTwTyzrC{ . /*YD=?LNFG@ 4N[7=7W-=D2MJK0U6:6!/*032M4a6A/98!8E4ZIg/-6J30M/*I3032?8E@x|7}~jg€-\Di‚ƒ/a„7}oj† ‡€-\Q ‚EˆUI5=QR:RA@4D[a=<JK@Re89@G23L?03/-6!/*J303/>WC4NRA@‰ WC4DRA=K‰Mjg1]j† `Ho/a\D1‹ \Q Pn‡Œi4a6A/98!8E4aRA4D6!VZY?/-689@ W-4cF /f/*F47RA0M4Z/CmQ054cB-@=D23/>R!4N6!VK‰j^]ŽjU Š ŠŠ. WC4DRA=K‰UjgZ‹$j† un.34NI3I3@ 4N[7=<WEM/>F‘ /CmQ0M4DB-@=D23/1IU=N8E6!V<R:W-6A@YD/C6!R:@xWX=?[a/7\]’+j*“”_Z/1J3=D•3•3@–4c[7=<J3/989/-6:[7@2M4D6A/*@F. YN4cFG=?6A/*JM@†’—/>J3@u_Qnu˜/-6m?0M/CRe8!=76:@ RA=DFYQ@ 4N[a=7@FiRA@Re8!/C[a47J3@†/CmQ0M4DB-@=D23@iRA/-L?03/-2?8E/N‰ ™. \D1]Ž’›š!jUd“ _ \K d]Ž’›šAj† Z“ _. =c8:89/-2M/-2MJM= ’]. \ <œ j† . \ œ. _‡]. j5. \ . j Oœ ji . j œ. \ . j5. vx{o-rsMyTžDstTwTyzrŸ$phqQrrCs ˜ =DRARA@ 4N[a=#038!@FG@B-B4N6!/ZmQ054c2?8E=¡JK/98!8!=¡RA=DI36E4OI5/-6^8E6A=hYc4N6!/ZF4¡JK@ R894N23B47896A4¢032I3032?89=#/Z0M2U4O6!/98A894 nƒ˜£6A=KWX/JK/-6!/-[a= @G2mQ0M/R¤89=Z[7=KJK=M‰ 4QP<8E6A=cY?@–4c[7=aFo‘ /m?054cB-@ =N2M/>J3@z0M2U4d6!/98A894ZIg/-6!I5/-2MJM@W-=DF 4c6A/>4amQ03/CFF 4aJ34h8X4aWE3/*IM4?RARA47J34NF†IM032?8E=7J34c8!=3¥ •UP<8E6A=cY?@–4c[7=a@F†I30M2?8E=<Jg‘ @2?8!/C6!RA/-BC@G=?23/^8!6E4ZFG/>JM03/*6:/X8A8E/N¥. ¦. WP¢W-4NF WX=?FG@ 4N[a=aF–4aJK@Re8X4c2MB4>8E6!4a@†JM03/*I3032?89@n /CJK@ 4N[a=<4NJ. q qQ§$t{Ÿ. WEM/>JK@–R¤8X4c2MB4ZWN‘ ;^896A4a@F†I30M2D89=7|7} œ¨ €9©N‚%/fF–4d6!/98A8E47Jg‘ /CmQ054cB-@=D23/a\]. 4QP#F4a6A/98!8E4aI5/-6!IU/C2UJK@ WX=?F4D6:/>4Y 6!VZIg/-2MJM/-23B4$« ¬ F47RA0M4Z/CmQ0U4NB-@=D23/>R!4N6!V7JK032Um?0M/a\ƒ]®« ¬. />JK=hY 6EVdI54NR!RA4D6:/>J347|­mQ03@G2UJ3@oˆ5©u]®« ¬. œ¡¨ j^“$ªQ‰. šh} œ¨ ‚U“ _°¯. _ ]Ž±. j^“l±. •UP#I5/C68E6A=cYc4N6:/*Fo‘ @G2?89/-6ARA/-BC@G=?23/>JK/FGF/*6:/X8A8E/*6:@–Re=?FGY @ 4N[a=7@FiR:@ Re8!/-[<4aJK@i/CmQ0U4cBC@G=?23@ ² ³´. \]. œ¡¨ j^“$ª. \]¶µ ¨ =c8:89/-2M/-2MJM=Zjf]. ¨ ·?¸¹. j^“l±. /\]º ¸c·?¸h¹ Â. WP#F47JK@ Re8E4N2MBC47WX/C6AWC4h8X4ZR!4c6EV7JK032MmQ0U/N‰. ». œ¡¨%œ. ¬ “À»h© ¼½ ¾g¿. œ”Á ¼ ] ¼:½ ¾z¿. ¼A¼ Ã. ¼½. L?/-=D[a/X8!6!@474c254cF@Ä8E@WC4ÅI54cL3n‡Æ.

(19) Žr(qw\mKuDkSq5kzu \s X•"•"~„ƒ5 †–[‹V-ˆ[~9‘"‹ŽX‹V\ †‹1Œ1‘~„€Vƒ5 ’‹/ˆ\ŒL‹7ŠIƒ‡€V~“‘'€Q5ˆ (‹V‘L‹Vˆ[‰Fƒ‡ ~H€Q‹/ˆXŒ'‘"o‹×‘"ƒ5\5~9t€Q5 ’‹7Šž ~“ˆ-•~9‹V ’‹Ž[‹V~$‚[ ˆ\ŒL~H€ ‹ •~Œ'‘" 5ƒˆ-’ƒXl[ˆ ƒ’ ~„•Œ'ƒ5ˆ ‰/ƒ-ƒŠŸ‚[-ˆXŒ' H™ x. 3

(20). h. y. C =(xC;yC) R. x.

(21)  "!# %$

(22) &(' )#+*-, %'. !/$ 0,1&(.2 30()4*567$8&)#90 &( :!; =<>+*?)@. %' !4!4*"$8)4&1$8A & .?B*". !4!4*CA0&(57*.D E CF+ (GH E IFJ (GKMLNG.

(23) 9

(24) )4!4>.3.3*O ' 6!4 :3 *&( =,1 =()P :&)4&1')4 *+'."O,(,1 =.)4*5" GH G FRQ+SCFQT H G H G F LNGNKU VW)#

(25) X:> B<0>+*O?=)4+ Y' !N,1)#3ND GNH GH[Z H\ HR]/K[U 'O9 %*-9

(26) & =57D Z^K FQ+N \PK FQP0 ]/K G H  G F LNG. c. + K`_ba G Kd_fe G LGNK G H G F ]. gIhBi

(27) jJkmlonqpr s B)@' =&()@*5"7,1&*$$8)@*& t> $8)4&$

(28) Au & =.?=* $1v. t3+*(*'+*6,w& t3+>.0,)m x*O!4)#+ =*B,w)m'.)m$> )S$8+($)4*5"y!4 C$8

(29) 0&('.){z *-,1 |+} F~8Q 2+€ U BFJ~ t ~BFQ 1‚Wƒ  =& =+'7!4 %$8

(30) &'.)4 *-,1 %')$)4*0$> 3.> 0,17. !4!;„ B<0>+*O?)@+ %' !4!4*7$)#&z $8A &( ?B*† GH GNH[Z Hx\ H[]/KU 2,,w .)@*5"7>.()4‡, =5*"')N,w& : =<> *?)4.) ‚#‚4‚ ˆ‰ J H ]PKU F ~ G H QG HZ^ŒB Fx~ Hx\TŒ Q [ Š U G  H.  H ^ Z Œ Ž U H / \ B Œ. H ]PKU [ J F ~ G x F ~ ‰‹ G~  H FQ (GHZ^Œ ~ H\/ŒB FRQ [ H ]PKU ‚#‚4‚ & )@(!49 +'7)#!<0>+*!4 ,&B9

(31) )@*5"7)4!P9O*!4&( %'. )/$ 8y$)4 0,) ZK F‘2 \PK F’6 ]/K FR“ ‚ ” ; =<>+*O?=)#0. %' B!#!@*"$8)4&$

(32) A =&( =.?=*7()/($8&)#90 &1•yD GH G FR‘ 6F’F“ KU – (()@*5"7&1*C&)@(*!#)4& %*!#!4 %$8

(33) &'.)4 *-,1 %' !$8 0,1&(" %*!/&(*—0—)@7' !4!˜*6$)#&1$8A & ?=*D L:K ™ G H G F ] K “ K`_ba K ’ Kd_fe K Q G G š &()œ›T$(v+)4*5""<>+ =‡,)P&()@> !{,1*O,)/' )4( —*O ' 6)T,& :3.>.0,1)/ :!4*"$8)4&1$8A & .?B*C,&B9O*O,1* ‚. —0 5" 8,&)4*7*O*O!4){,1)4$=*†3*O— ‚ž.

(34) kznt{$rZm ‹/•"~9[‹V‘L~9ƒX ‡€VXˆ [ ‘‘L‹4‚‹V‘>~9ŠŸ‚[-ˆ\ŒL

(35)  J ˆ ƒ†‘"‹1ŒLŒ'ƒ×ŒQƒˆ[X‹/ˆ\ŒL‹ŽƒŠ„Š„ƒ†€V~9‘"€VXˆ +‹/‘‹/ˆ ‰/ƒ’ ž ‹F˜\-ƒ ‰V~9Xˆ[‹   z™ *. ,. . ,. E. . U. i.

(36). ul. y. C =(4;2) R=5 x P=(-7;0). "!$#&%('*)+',%.-/#01#/-2- # 3 4,#&56872719'6:<;6"=>9!(3@?6',# ',:9'A%B'C-/#D13@#@-2-/9',:<!("3D%$ 3@:C'

(37) EF#D1#D'6GH

(38) IC!J- 2#&!("%B'C-/#D 3@#/-2- C',:<%$' ;

(39) ?6#K5,?6'C- %L#M;

(40) ?+#KN#/-1-1#K%B'8-1#H13D#/-N-@O'+:0!( 3@%B23H:9'*EP#D1#D',GQ%B'?,'72:9!(:056?,'8- :6RTSU?+#H7V-1#K?,!.-/%$W&#M72:C',:&!B#X-/O'6YC#D'8-/%FR Z[#DT-11:\9O1#K!F] #H^?6CGD%B:C',#M;

(41) #H!$!B#X-@O'6Y9#H'8- %7N#DY8?,%(N#DW : ^?,#Q7_-@&7_- 1O-1#DY8%B<`a',:9'b!a] ?6',%B3H8c/d c"723D2%B\9#D1#DW :&!a] #Q^?+OGH%$:8',#M;

(42) %L?+'602#@-N-@03 46#K56C7172&;,C!L5,?,'8-/: =0I e cfW #/-N- #D1#DW : &7N%(7V- #HW&0!P] #H^?69GH%$:8',#M;

(43) #H!$!(&N#@-2-/#K!a]g#H^?6OGQ%B:9'6#K;,#H!$!(&3@%(23D:C'*EP#DN#H'6GQ*I 3Qc"3 4,%$#Q;,#HN#DW : 3 4,#K!(&7N:8!$?6GD%(:9'6#K;6#D!7N%(7_- #HW 7N%(0?,'6%(3D<`a?,'7N:9!(:&5,?+'C- : ;h] %$'8-1#H172#DGH%$:8',#Qc/R 8cji*#K!(&N#@-2-/MEP:87N72#K\C#H_-/%B3H9!B#M7V%713@1%B\C#D2# e+e #KkKlAmonp#K5:C7272%(9W&: \9#D1%.)q3H92#M3146#K^?6#Q7_-/0'6:9'<bK?,'qM-@O',Y8#D'8-1#8R i*#f!(oN#/-1- '6:9'rbf\8#DV- %(3DC!$#"5+:727N%sOW :o713@1%$\C#D1#f!(72?6o#H^?69GH%$:8',#"%$'tEF:CNW#H725,!B%(3D%J-/

(44) dvulxwrkAy{zRp|}46%B#/~ ;

(45) %sOW : 3 4,#K56C7172%L;6&=x72:C7V- %.-1?+#D'6;,: !$#M3D::C1;

(46) %B'6O- #K;,%=€'6#H!$!a] #H^?69GH%$:8',#&ujlwtkXyzRT‚U-N-/#D'6%BCW0:<d \OC!$#M&;,%BN# zˆln,w ƒ lw „†*mon9‡6yz ‰[] #H^?+OGH%$:8',#M;

(47) %L?+'602#@-N-@0'6:9'<\C#HV- %B3H9!B#K56C7272C'8-1#M;, =Š7N%L713@1%B\C#D1‹ ;

(48) ?,'q^8?6#&douUlwŒkKyon6woR e c_!Ž72%(7_- #DW f72#DY8?,#D'8- # O56562#Q7V#D'8-@!a]g%$'8-1#H172#DGH%$:C'6#p-1 !(2#/-1- f#!(3D%$ 3@:8'*Ea#D2#D',G*Rj‰L:"2%(72:9!$\*%sOW :"3@#D 3D9'+;

(49) : %$!L\99!$:82#K;,#H!$!(0k%B'EF?+',GD%B:C'6#M;

(50) #D!L5+9 OW #/- 2:&woR  uUlwtkXyAn

(51) w k‘qyŒu

(52) ‘hm’qkpm“um”•l ƒ i*:87V-1%.- ?6#D'6;6:0!(&5,1%$W &#Q^8?+9GD%B:9'+#X'+#D!B!B&72#H3D:C'6;+:9-N- #H',%(9W&:&?6'L] #Q^8?+9GD%B:C'6#M;

(53) %72#H3@:8'6;

(54) : Y9 C;,:0%B'kLR †_–[yw<‘ ‡Dk‘qy—†V˜H™qw<‘hm“qwŠm’‡HkXy™8š+w<‘Lm›Cœqwm”•l ƒ 3HcSž?+#H7V- #Q^8?+9GD%B:9'+#pQ\ ‹&GD#H2:6I+?,'+ :;

(55) ?,#7N:8!$?,GH%$:8',%7N#Q3@:C'+;,;

(56) #H!\9O!B:C1#p;

(57) %wŸ`a!B 5q#D'+;,#D'6GH;

(58) #H!$!( 1#/-2- 8c@R i*#f3D#D 324+%B9W :!$#- C',YC#H'C- %}!(72:9!(?,GD%B:C'6#;,:\*1‹#H717V#QN#?6'672:C!(#5q#D0\9#D1#?6'+7N:8!B7N:9!(?,GH%$:8',#%(!};6%B713@2%$W %.~ '69'8-1#M;6#D!B!F] #H^?6CGD%B:C',#M;,#D\C#K\OC!$#HN#KGD#H2:,Rv|TO!s3@:9!(9'+;,:&%$!;

(59) %s7N3@1%BW %$'6C'8-1#K#K?,Y8?69Y9!B%(9'6;6:9!$:0GH#D1:&\*2#DW :

(60) d  0¡F¢ £H¤V¥F¥a¤ l§¦_n

(61) w‘hm—+wŠm"“*‡N‘Lm¨¦N–Žyw"‘ ©Ž„*¦F™šqw"‘Lm›9œ+wŠm”C©ªl ƒ 2%(7N:C!B\C#D'+;,:&^?,#7«-@0#H^?6CGD%B:C',#K:9-N-1#Q',%(9W&: ;,?,#K\OC!$:8N%L5#Djwodw¬+lo­®Q“{#xw ‘ ltmon9®9›9™ S?,#H7V- : 3D%L5+#QNW #@-N- #M;

(62) %713@1%$\8#DN#K!a] #H^?+OGH%(:9',#M;,#H!$!B#M;

(63) ?,#X-/9',Y8#D'8-1%Pd ujl°±¯ ky°²@± ³ ujl§´žµ kpm¶/· ²2¶ ²1¶ Y8#D:CW&#@-11%B O'qO!B%.- %B3H¸5qOY,R}¹.

(64)

figura

Updating...

Riferimenti

Updating...

Argomenti correlati :